PL EN


2014 | 1 | 4-7
Article title

Analiza wybranych czynników ryzyka udaru mózgu wśród pacjentów po udarze.

Content
Title variants
EN
Analysis of selected stroke risk factors among stroke patients.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Udar mózgu jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, będącym jednym z głównych przyczyn zgonów oraz niepełnosprawności na świecie. Czynniki ryzyka udaru mózgu znacząco zwiększają prawdopodobieństwo incydentu naczyniowego. Ich skuteczna prewencja może opóźnić zachorowanie lub istotnie złagodzić przebieg choroby i jej powikłania. Cel pracy. Analiza częstości występowania opisywanych w literaturze czynników ryzyka udaru mózgu wśród chorych po przebytych udarach mózgowych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 70 osób po przebytym udarze mózgu hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Układu Ruchu we Wrocławiu. Wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki. Z analizy zgromadzonego materiału wynika, iż: 1) prawidłową masę ciała stwierdzono wśród zaledwie jednej czwartej badanych; 2) wśród badanych osób nadciśnienie tętnicze stwierdzono wśród 70% kobiet i 55% mężczyzn, cukrzycę wśród 21% badanych kobiet oraz 19% badanych mężczyzn, a miażdżycę u jednej trzeciej ankietowanych; 3) znaczny odsetek osób pali papierosy oraz posiada niewłaściwe nawyki żywieniowe; 4) ponad połowa ankietowanych deklaruje spędzanie czasu wolnego w sposób czynny; 5) w badanej grupie najczęściej stwierdzano cztery i/lub więcej czynników ryzyka udaru mózgu (63% kobiet, 56% mężczyzn). Wnioski. 1. Najczęściej występującymi czynnikami ryzyka udaru mózgu są: nadciśnienie tętnicze, choroby serca, miażdżyca oraz cukrzyca. 2. Wśród znacznego odsetka badanych stwierdzono nieprawidłowy styl życia (palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, otyłość, stres oraz niska aktywność fizyczna). 3. Współistnienie kilku czynników ryzyka udaru u jednego chorego zwiększa znacznie ryzyko wystąpienia incydentu naczyniowego.
EN
Background. Stroke is a life threatening condition and it is one of the major causes of death and disabilities in the world. Stroke risk factors significantly increase the likelihood of vascular incident. Their effective prevention can delay occurrence or significantly alleviate the disease and its complications. Objectives. The aim of this study is an analysis occurrence stroke risk factors among patients with a history of cerebral stroke. Material and methods. The study was conducted among 70 people after stroke hospitalized in the Department of Rehabilitation Movement System in Wroclaw. An original survey questionnaire was used for conducting the studies. Results. Analysis of the material shows: 1) normal weight were found among only one-fourth of the respondents; 2) hypertension was found among 70% of women and 55% of men, diabetes was found among 21% of women and 19% of men, and atherosclerosis was found in one-third of the respondents; 3) a significant percentage of people smoke cigarettes and have improper eating habits; 4) over half of respondents declare spending free time in an active way; 5) in the group most often stated four or more stroke risk factors (63% women, 56% men). Conclusions. 1. The most common risk factors for stroke are hypertension, heart disease, atherosclerosis and diabetes. 2. Significant percentage of patients have abnormal lifestyle (smoking, poor diet, obesity, stress and low physical activity). 3. The coexistence of several stroke risk factors significantly increases the risk of vascular incident.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
4-7
Physical description
Contributors
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarska Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, joanna.rosinczuk@umed.wroc.pl
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarska Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarska Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
author
 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarska Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
References
 • Strepikowska A, Buciński A. Udar mózgu – czynniki ryzyka i profilaktyka. Post Farmakoter 2009; 65(1): 46–50.
 • Cichońska M, Borek M, Krawczyk W. Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące do występowania udarów mózgu. Acta Scient Academ Ostrovien 2012; 1(sectio B): 27–46.
 • Banecka-Majkutewicz Z, Dobkowska M, Wichowicz H. Analiza czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ann Acad Med Gedan 2005; 35: 207–215.
 • Cichońska M, Borek M, Maciąg D, i wsp. Środowiskowe czynniki ryzyka udarów mózgu w regionie świętokrzyskim. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 64–71.
 • Cichońska M, Borek M, Krawczyk W, i wsp. Częstość występowania naczyniowego uszkodzenia mózgu w populacji powiatu ostrowieckiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012; 18(2): 77–83.
 • Rosińczuk J, Kołtuniuk A, Księżyc M, et al. Selected risk factors of Ischemic Stroke. Piel Zdr Publ 2013; 3(4): 331–335.
 • Maliszewska M. Czynniki ryzyka wystąpienia udarów niedokrwiennych mózgu. Przew Lek 2009; 7: 7–12.
 • Doskweiler U, i wsp. Czynniki ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu w populacji niemieckiej i polskiej. Przegl Med Uniw Rzesz 2009; 3: 231–238.
 • Snarska K, Kapica-Topczewska K, Bachórzewska-Gajewska H. Analiza czynników ryzyka udaru mózgu u chorych z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Badania wstępne. Probl Pielęgn 2010; 1(1): 60–65.
 • Sander D, Sander K, Poppert H. Review: Stroke in type 2 diabetes. Br J Diab Vascul Dis 2008; 8: 222–229.
 • Gromadzka G. Genetyczne uwarunkowania udaru mózgu. Pol Przegl Neurol 2011; 7(2): 53–72.
 • Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Neurol Neurochir Pol 2012; 46(1), (Supl. 1).
 • Zatorski P, Sienkiewicz-Jarosz H, Cińska A, i wsp. Palenie papierosów jako czynnik ryzyka udaru mózgu. Post Psych Neurol 2008; 17(1): 45–51.
 • Rundek T, Sacco RL. Risk factor management to prevent first stroke. Neurol Clin 2008; 26: 1007–1045.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a689e85b-06e3-4cd7-a57e-e915ef43a253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.