PL EN


2019 | vol. 63, nr 3 | 91-100
Article title

Doskonałość akademicka – jak mierzyć dokonania uniwersytetu?

Authors
Content
Title variants
EN
Academic excellence – how to measure university performance?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dążenie do osiągania doskonałości akademickiej jest uznawane za najważniejszy cel stojący przed uniwersytetami. Wielowymiarowość i kompleksowość procesów zachodzących w instytucjach akademickich powoduje, że każda operacjonalizacja tej koncepcji, każda użyta do tego celu metodologia budzi szereg kontrowersji. W artykule została podjęta próba wskazania teoretycznych perspektyw służących do oceny dokonań uczelni publicznych. Oprócz podejść, które mają zastosowanie w jednostkach komercyjnych, pokazujących skuteczność i efektywność techniczną organizacji, zaprezentowane zostały również dwie perspektywy specyficzne dla kontekstu instytucjonalnego jednostek sektora szkolnictwa wyższego, którymi są efektywność zasobowa i efektywność instytucjonalna. Nie można jednoznacznie przesądzić, która z tych perspektyw jest właściwa, ale każda z nich może wnieść wartość dodaną w dyskusjach na temat warunków, które powinny spełniać efektywne struktury instytucjonalne odpowiedzialne za zarządzanie uniwersytetem.
EN
Academic excellence is considered as the most important goal of universities. The multidimensionality and complexity of the processes taking place in academic institutions cause that each operationalization of this concept, each methodology used for this purpose raises a number of controversies. The article attempts to indicate theoretical perspectives for assessing the university’s performance. In addition to the approaches that can be applied to commercial entities showing the effectiveness and technical efficiency of the organization, two perspectives specific to the institutional context of the higher education sector are presented, which are performance as resource acquisition and the institutional rationality. It is not possible to determine which of these perspectives is appropriate, but each of them can contribute to discussions about the requirements for the effective institutional structures responsible for managing the university.
References
 • Alach Z., 2017, Towards a standard conceptual typology of public sector performance measurement, Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, vol. 12(1), s. 56-69.
 • Altbach P.G., 2004, The Costs and Benefits of World-Class Universities, https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/7381/6578 (11.03.2019).
 • Boland T., Fowler A., 2000, A systems perspective of performance management in public sector organisations, International Journal of Public Sector Management, vol. 13(5), s. 417-446.
 • Bradford D.F., Malt R.A., Oates W.E., 1969, The rising cost of local public services: some evidence and reflections, National Tax Journal, vol. 22(2), s. 185-202.
 • DiMaggio P.J., Powell W.W., 1983, The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, American Sociological Review, vol. 48(2), s. 147-160.
 • Kenny J., 2008, Efficiency and effectiveness in higher education, Who is accountable for what?, Australian Universities Review, vol. 50(1), s. 11-19.
 • Leja K., 2003, Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Liu W.B., Cheng Z.L., Mingers J., Qi L., Meng W., 2010, The 3E methodology for developing performance indicators for public sector organizations, Public Money & Management, vol. 30(5), s. 305-312.
 • Merton R.K., 1973, The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, University of Chicago Press, Chicago.
 • Morawski R.Z., 1999, Kryteria efektywności instytucji akademickich, [w:] J. Woźniacki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Morphew C.C., Huisman J., 2002, Using institutional theory to reframe research on academic drift, Higher Education in Europe, vol. 27(4), s. 492-506.
 • Nowak E. (red.), 2012, Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Paradeise C., Thoenig J.-C., 2013, Academic institutions in Search of quality: Local orders and global standards, Organization Studies, vol. 34(2), s. 189–218.
 • Redmond W.R., 2004, On institutional rationality, Journal of Economic Issues, vol. 38(1), s. 173-188.
 • Salancik G.R., Pfeffer J., 1977, Who gets power – and how they hold on to it: a strategic-contingency model of power, Organization Dynamic, Winter, s. 3-21.
 • Salerno C.S., 2008, What we know about the efficiency of higher education institutions: the best evidence, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS).
 • Sarrico C.S., 2010, On performance in higher education: Towards performance governance, Tertiary Education and Management, vol. 16(2), s. 145-158.
 • Theus K.T., 1993, The academic reputations: the process of formation and decay, Public Relations Review, vol. 19(3), s. 277-291.
 • Viljoen J., 1994, Strategic Management-Planning and implementing successful corporate strategies, Longman Australia, Melbourne.
 • Wolszczak-Derlacz J., 2013, Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce – analiza nieparametryczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Worthington A., 2001, An empirical survey of frontier efficiency measurement techniques in education, Education Economics, vol. 9, s. 245-368.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a698a59b-2f0f-45de-864f-00fee9eca11f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.