PL EN


2015 | 7(43) | 1 | 93-108
Article title

Πодготовка будущих педагогов к попечительски-воспитательной работe с детьми

Authors
Title variants
EN
Preparation of Future Teachers for Guardianships and Upbring Work with Children
PL
Przygotowanie przyszłych pedagogów do opiekuńczo-wychowawczej pracy z dziećmi
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
We współczesnych warunkach, w społeczeństwie ukraińskim wzrasta znaczenie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły, skierowanej na troskliwy stosunek do uczniów, pomocy w realizacji ich potrzeb, stwarzania odpowiednich warunków dla edukacji i nauczania, a także zapewniania im bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Szczególnego znaczenia nabiera przygotowywanie przyszłych pedagogów do realizacji działalności opiekuńczo-wychowawczej w różnych instytucjach edukacyjnych. Gotowość do zawodowej pracy pedagogicznej rozpatrywana jest przez naukowców jako złożone zjawisko społeczno-pedagogiczne, które zawiera w sobie zespół indywidualno-psychologicznych cech osobowości i system wiedzy zawodowo-pedagogicznej, umiejętności przyzwyczajania się, które zapewniają pomyślność w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych (analityczna, prognostyczna, organizacyjno-koordynacyjna i komunikacyjna). Poznanie możliwości harmonijnej integracji działania pedagogów ukraińskich z europejskim obszarem edukacyjnym uważamy za warunek konieczny dla reformowania szkolnictwa wyższego oraz edukacji pedagogicznej. Taka pozycja zdeterminowana jest olbrzymim zainteresowaniem ekonomicznym i polikulturowym pedagogów, zafascynowaniem koncepcją ukierunkowania Ukrainy w kierunku światowych standardów edukacyjnych.
EN
In the current conditions in the Ukrainian society is growing guardianship and upbring work in school aimed at caring attitude towards pupils, help in realizing their needs, creating appropriate conditions for education and training, and to ensure their safety and well-being. The main importance is the training of future teachers to realization of guardianships and educational activities of various types of educational institutions. To be ready for vocational training of scientists is seen as a complex socio-pedagogical phenomenon that includes a set of individual psychological personality traits and system of professional and pedagogical knowledge and skills that ensure the success of guardianships and upbring educational functions (analytical, predictive, organizational coordinating and communication). We believe the main condition is reforming teacher education. This position is determined by the big economic interests and polilcultural interests of educators, more attractive the idea of movement of Ukraine to the world educational standards.
Year
Volume
Issue
1
Pages
93-108
Physical description
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Przedszkolnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Ivana Franki w Drohobyczu, ochepil@gmail.com
References
 • ЧЕПІЛЬ М.: Інноваційні процеси у вищій освіті: пошуки і перспективи, w: Освітянські обрії: реалії та перспективи, Київ: Зб. наук. праць., 2007 с. 248-252.
 • ЧЕПІЛЬ М., ДУДНИК Н.: Педагогічні технології, Kиїв: Академвидав 2012.
 • ЧЕПІЛЬ М.: Удосконалення педагогічної освіти на Україні в контексті Болонського процесу, w: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości: Teoria i praktyka pedagogiczna, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007.
 • ЧЕПІЛЬ М., КАРПЕНКО О., ТЕРЛЕЦЬКА Л.: Вища школа та Болонський процес, Дрогобич 2013.
 • Галузева концепція розвиту неперервної педагогічної освіти: затверджена 14 серпня 2013 р., наказ МОН № 1176. // http://www.kmu.gov.ua/control /publish/article?art_id=246597907
 • КОВАЛЬЧУК В.: Професійна та світоглядно-метолдодгічна підготовка сучасного вчителя, Київ – Дрогобич: Коло 2004.
 • СКОТНА Н.: Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії, Львів: Українські технології 2005.
 • ШАХОВ В.: Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загально педагогічний аспект, Вінниця 2007.
 • ЩУДЛО С.: Вища освіта у пошуку якості : quo vadis, Харків – Дрогобич: Коло 2012.
 • Закон України “Про вищу освіту” (від 01.07.2014 № 1556-VII) // http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/1556-18
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a699b7a1-fd91-4ea2-a73a-e810e8e289ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.