PL EN


2018 | 1 (22) | 59-76
Article title

Spółdzielnie wobec wyzwań współczesnego rolnictwa w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Cooperatives confronting the challenges of modern agriculture in Poland
IT
Le cooperative di fronte alle sfide poste in Polonia all’agricoltura moderna
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to answer the question whether and to what extent the legal regulation of agricultural cooperatives, their organisation and functioning respond to the challenges of modern agriculture in Poland. It has been shown that following Poland’s accession to the European Union, the activity of Polish agricultural cooperatives has been focused not only on production but also on supporting the activity of co-op-producers of agricultural produce. As a result Polish agriculture has being developing well and, at the same time, in line with EU policies. By regulating agricultural cooperatives, their organisation and functioning, the legislator seeks to respond to the challenges of modern agriculture, although there is no doubt that further legislative changes are necessary.
IT
L’articolo si propone di rispondere alla domanda se e fino a che punto la regolazione giuridica delle cooperative agricole, della loro organizzazione e del funzionamento riesca a far fronte alle sfide poste in Polonia all’agricoltura moderna. Nella parte conclusiva, l’Autrice ha affermato tra l’altro che, dopo l’adesione della Polonia all’Unione Europea, l’attività delle cooperative agricole si concentra non solo sull’attività di produzione, ma è orientata anche a sostenere l’operato dei cooperatori-produttori agricoli. Di conseguenza, l’attività intrapresa favorisce lo sviluppo dell’agricoltura stessa, iscrivendosi allo stesso tempo nel quadro delle politiche dell’UE. Il legislatore, inteso a disciplinare le cooperative agricole, la loro organizzazione e il funzionamento, si impegna a rispondere alle sfide poste all’agricoltura moderna, benché, ed è fuori dubbio, siano necessarie ulteriori modifiche legislative.
Keywords
Year
Issue
Pages
59-76
Physical description
Contributors
author
References
 • Bierzanek R. (1984), Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa.
 • Bijman J., Muradian R., Cechin A.(2011), Agricultural cooperatives and value chain coordination, w: Value chains, inclusion and endogenous development: Contrasting theories and realities, red. B. Helmsing, S. Vellem, Milton Park.
 • Boczar K. (1979), Spółdzielczość, Warszawa.
 • Budzinowski R. (2008), Problemy ogólne prawa rolnego, Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań.
 • Budzinowski R. (2009), Współczesne tendencje rozwoju prawa rolnego, „Studia Iuridica Agraria”, t. VII.
 • COGECA (2014), Development of Agricultural Cooperatives in the EU, Brussels.
 • COPA, COGECA, Promowanie pozycji rolników i spółdzielni w łańcuchu dostaw żywności [online]. COPA-COGECA [dostęp: 2017-02-05]. Dostępny w Internecie: <http://www.copa-cogeca.be/ img/user/file/902 _v_P.pdf>.
 • Czyżewski A. (2005), Procesy globalizacji a spółdzielczość, I Spółdzielcze Forum Ekonomiczno-Gospodarcze, referat przedstawiony na Konferencji w Kielcach 16 września 2005 r.
 • Jeżyńska B. (2012), Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, t. 10.
 • Jurcewicz A., Popardowski, J. Zięba J. (2010), Prawne podstawy wspólnej polityki rolnej, w: Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2001), Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej, Bruksela.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro¬pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, COM(2010) 672.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 29.11.2017 r. Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, COM(2017) 713 final.
 • Kokocińska K. (2010), Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza (2008), Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, red. W. Boguta, Warszawa.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza, Instrukcja postępowania przy zakładaniu spółdzielni jako grupy producentów rolnych [online]. KRS [dostęp: 2016-02-12]. Dostępny w Internecie: http://www.krs.org.pl/images/Robocze_jl/GRP/Pdfy_1/4_Instrukcja%20
 • postep.pdf
 • Kucharczak K., Różańska E. (2012), Programy rolno środowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 54,
 • MacPherson I. (1996), Co-operative Principles for the 21st Century, Geneva.
 • ONZ, Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [online]. UN [dostęp: 2017-01-10]. Dostępny w Internecie: <http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf>.
 • Pastuszka S. (2012), Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty, Warszawa.
 • Piechowski A. (2006), Międzynarodowe Zasady i Wartości Spółdzielcze a praktyka działania spółdzielni, w: Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego, red. K. Lachowski, Warszawa.
 • Piechowski A. (2010), Historyczny kontekst uchwalenia ustawy z 29 października 1920 r., w: 90 lat prawa spółdzielczego, materiały pokonferencyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa.
 • Pietrzykowski K. (2012), Pojęcie spółdzielni, w: Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego, t. 4, red. E. Gniewek, s. 293 i n., SIP Legalis.
 • Sienicka A., Van den Bogaert A., Modele przedsiębiorstwa społecznego: Polska i Belgia, 2009 [online]. Romowie.com [dostęp: 2013-03-10]. Dostępny w Internecie: <http://romowie.com/equal/mps.pdf>.
 • Stefczyk F. (1925), Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce, Kraków.
 • Suchoń A.(2016), Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań.
 • Suchoń A. (2017), Uwagi na tle projektu ustawy o spółdzielniach rolników, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 2.
 • Suchoń A. (2012), Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 8.
 • Tomkiewicz E. (2006), Polityka rozwoju obszarów wiejskich w kontekście europejskiego modelu rolnictwa, w: Prawo w XXI wieku, red. W. Czapliński, Warszawa.
 • Tomkiewicz E. (2011), Legitymizacja organizacji rolników w UE i ich wpływ na regulacje unijnego prawa rolnego, „Studia Iuridica Agraria”, t. IX.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK [online]. UOKIK [dostęp: 2014-10-02]. Dostępny w Internecie: <https://uokik.gov.pl/download.php?plik=9147>.
 • Wojciechowski S. (1918), Ruch spółdzielczy w Anglii, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a69a94a5-b616-42f1-bcb7-6cfb0877ce87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.