PL EN


2014 | 4(9) | 14-23
Article title

Co to znaczy konsumować? Próba definicji pojęcia konsumpcji

Content
Title variants
EN
What Does It Mean to Consume? An Attempt to Define the Notion of Consumption
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Konsumpcja stała się jednym z centralnych pojęć w zachodniej kulturze. Kategorię tę, choć tak istotną dla współczesnej kultury, trudno jednoznacznie zdefiniować. Opierając się na literaturze przedmiotu, w artykule przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem tego pojęcia. Stwierdzono, że nie ma zgody co do definicji konsumpcji. W różnych jej ujęciach nacisk kładziony jest na jeden z trzech czynników: zaspokajanie potrzeb; utratę wartości konsumowanego dobra, jego zużycie; akt kupna. Wartość artykułu wynika ze wskazania różnych sposobów pojmowania konsumpcji i zwrócenia uwagi na możliwość szerokich zastosowań tej kategorii dla opisu współczesnej rzeczywistości społecznej.
EN
Consumption has become one of the central notions in the western culture. This category, though so important for the contemporary culture, can hardly be defined explicitly. Based on the subject literature, the author in his article carried out discussion on the importance of this notion. He stated there was no consent as to the definition of consumption. In different approaches to it, an emphasis is made on one of the three factors: meeting needs; loss of value of the consumed good, its depletion; act of purchase. Value of the article results from the indication of various ways of understanding consumption and paying attention to the possibility of wide applications of this category for description of the contemporary social reality.
Keywords
Year
Issue
Pages
14-23
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6c1633b-a3f1-441e-a31c-03114612accf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.