PL EN


2018 | 2/42 | 85-100
Article title

Integral Upbringing in the Perspective of Pedagogical Qualitative Research

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wychowanie integralne w perspektywie jakościowych badan pedagogicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is aimed at showing the integral upbringing and its role in the pedagogical qualitative research. This kind of upbringing as an object of the pedagogical research at the same time has an impact on the subject of research – the researcher and the researched. It comes to it through the authenticity of form-teacher realizing one of its tasks – to know the pupil – the researched. If such an upbringing activity pursues to the integral development of a person in the atmosphere of mutual respect and dignity, so analogically in the qualitative research the integrity between the researcher and the researched takes place. This integrity is shown in two aspects: the research paradigm and research methods sensitive to a person.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie wychowania integralnego i jego roli w jakościowych badaniach pedagogicznych. Wychowanie to, będąc przedmiotem badań pedagogicznych, jednocześnie oddziałuje na podmioty badania – badacza i badanego. Dochodzi do tego poprzez autentyczność wychowawcy – badacza realizującego jedno ze swoich zadań – poznawanie wychowanka – badanego. Jeśli działaniom wychowawczym przyświeca dążenie do integralnego rozwoju osoby w atmosferze wzajemnego poszanowania i godności, to analogicznie w badaniach jakościowych dochodzi do integralności między badaczem, badanym i wynikami badań. Owa integralność wyraża się w dwóch aspektach: paradygmacie badawczym oraz metodach badawczych wrażliwych na osobę.
Year
Volume
Pages
85-100
Physical description
Contributors
References
 • Bergold, Jarg, Stephan Thomas. „Participatory research methods: a methodological approach in motion, Forum Qualitative Sozialforschung”, Forum: Qualitative Social Research 1 (2012): 242–263.
 • Burow, Olaf-Alex „Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej”. W: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. Bogusław Śliwerski, 91–105. Kraków: Impuls, 1992.
 • Burrell, Gibson, Gareth Morgan. Sociological paradigms and organizational analysis. London: Heinemann Educational Books, 1979.
 • Ciechowska, Magdalena. „Studium przypadku”. W: Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. I, 165–196. Kraków: WAM, AIK, 2017.
 • Ciechowska, Magdalena. „Autoetnografia w badaniach pedagogicznych”. W: Magdalena Ciechowska, Maria. Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. I, 197–224. Kraków: WAM, AIK, 2017.
 • Creswell, John W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013.
 • Czerepaniak-Walczak, Maria. „Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli”. Przegląd Badań Edukacyjnych 2 (2014): 181–184.
 • Formella, Zbigniew. „Wychowanie integralne w skautingu. Aktualność propozycji”. W: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja. Współczesność. Nowe wyzwania, red. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska, 404–421. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Kubinowski, Dariusz. „Metodologia spod znaku χ2 a humanistyczna tożsamość pedagogiki”. W: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, red. Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając, Krzysztof .J. Szmidt, 79–89 . Kraków: Impuls, 2010.
 • Kubinowski, Dariusz. Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.
 • Lincoln, Yvonn S., Egon G. Guba. „Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności”. W: Metody badań jakościowych, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, t. 1, 281–314. Warszawa: PWN, 2009.
 • Marek, Zbigniew. „Wychowanie integralne podstawą rozwoju osoby”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 12 (2007): 31–47.
 • Mendel, Maria. „Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa”. W: Pedagogika miejsca, red. Maria Mendel, 21–37. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP 2006.
 • Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak. Kraków: Impuls, 2006.
 • Ossowski, Stanisław. O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN, 2001.
 • Pilch, Tadeusz. Spory o szkołę. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1999.
 • Sorokin, Pitirim A. Fads and foibles in modern sociology. Chicago: Henry Regnery Co., 1956.
 • Spry, Tami. “Performing autoethnography. An embodied moethodological praxis”. Qualitative Inquiry 6 (2001): 706–732.
 • Szymańska, Maria. „Zasada sublimacji”. W: Mały słownik aksjologiczny, red. Zdzisław Struzik, Dominika Żukowska-Gardzińska, 298. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Papieża Jana Pawła II, 2013.
 • Szymańska, Maria. „Zasada integracji”. W: Mały słownik aksjologiczny, red. Zdzisław Struzik, Dominika Żukowska-Gardzińska, 290–292. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Papieża Jana Pawła II: 2013.
 • Szymańska, Maria. „Zasada praxis”. W: Mały słownik aksjologiczny, red. Zdzisław Struzik, Dominika Żukowska-Gardzińska, 294. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Papieża Jana Pawła II: 2013.
 • Szymańska, Maria, Magdalena Ciechowska, Katarzyna Pieróg, Sylwia Gołąb. Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AIK, 2018.
 • Szymańska, Maria. „Paradygmat podmiotowo-partycypacyjny”. W: Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, cz. I, 42–50. Kraków: WAM, AIK, 2017.
 • Szymańska, Maria. „Badania w działaniu”. W: Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. I, 225–272. Kraków: WAM, AIK, 2017.
 • Szymańska, Maria. Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical approach. Kraków: WAM, AIK, 2017.
 • Walulik, Anna. „Pedagodzy – młodzi badacze w przestrzeni podmiotowości, partycypacji i synergii”. W: Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska, cz. I, 7–18. Kraków: WAM, AIK, 2017.
 • Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego. Kraków: WSFP „Ignatianum”, WAM: 2011.
 • Wojtyła, Karol. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Wydawnictwo Teologiczne, 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6d13812-fd17-404b-b011-7cf0531f08d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.