Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local

Article title

Zasadność funkcjonowania powiatów w obecnym kształcie

Authors

Content

Title variants

EN
The validity of the functioning of counties in their current form

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi syntetyczne ujęcie problematyki zasadności funkcjonowania powiatów w ich obecnym kształcie terytorialnym i kompetencyjnym. Autor, opowiadając się za likwidacją powiatów, prezentuje przykładowe zadania powiatu w kontekście ich dezaktualizacji bądź pokazując, iż są one wynikiem sztucznego rozdziału zadań pomiędzy dwa niezależne od siebie szczeble samorządu terytorialnego. Wybrane przykłady z zakresu pomocy społecznej, komunikacji czy prawa o rybołówstwie śródlądowym są tylko wskazaniem skali i rozmiarów poruszanej w artykule kwestii. Autor w bardzo skrótowej formie odnosi się do anomalii niedokończonej reformy podziału administracyjnego kraju, pokazując niejednolitość terminologii, brak kompatybilności granic administracyjnych jednostek samorządowych z administracją państwową i wynikające z tego perturbacje dnia codziennego.
EN
The article is a synthetic approach to the functioning of counties in their current territorial and competent forms. The author advocates the liquidation of counties, presenting examples of tasks which are arbitrarily and artificially distributed between two independent levels of local government. The selected examples of social assistance, transportation, and the law on inland fisheries are only an indication of the scope and size of the problem. The author in a very brief form refers to the anomaly of the unfinished reform of the administrative division of the country, showing the diversity of terminology, the lack of compatibility of the administrative boundaries of local government units with the state administration, and the resulting perturbations of everyday life.

Year

Issue

1

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a6d41f71-10af-4109-ba6c-698143e17f23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.