Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

POZIOM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH A KOSZTY PRODUKCJI ROLNEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Content

Title variants

EN
DIRECT PAYMENTS AND COSTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Płatności bezpośrednie w Polsce kształtują się na poziomie niższym niż przeciętnie we Wspólnocie ze względu na warunki akcesji do UE wynegocjowane przed 2004 rokiem. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku nie przewiduje istotnych zmian w sposobie naliczania kopert krajowych płatności bezpośrednich. W artykule przedstawiono propozycję Komisji Europejskiej w odniesieniu do dystrybucji płatności bezpośrednich pomiędzy krajami członkowskimi. Następnie, na podstawie danych FADN, przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania kosztów produkcji rolnej w UE oraz relacji płatności bezpośrednich i kosztów produkcji rolnej. Relacja ta charakteryzowała się jednak wysoką zmiennością. Oznacza to, że płatności w różny sposób rekompensują koszty produkcji (czy to ogółem, zużycia pośredniego, czy też bezpośrednie koszty produkcji roślinnej) ponoszone przez gospodarstwa w różnych krajach UE. Utrzymania obecnego sposobu naliczania kopert krajowych nie można zatem uzasadniać zróżnicowanym poziomem kosztów.
EN
Distribution of direct payments within the first pillar of Common Agricultural Policy is unequal in the European Union and depends on historical criteria which have no economic justification. Apart from slight modifications suggested by the European Commission, the mechanism of distribution of direct payments among EU countries is going to be maintained in the coming financial perspective for 2014-2020. The aim of the article was to discuss relations between the level of direct payments and the costs of agricultural production. There is a positive correlation between these two variables (in euro per ha). However, the level of variation of relation payments vs costs (different categories) is high. It proves that, first of all, the level of payments received by farmers does not reflect costs. Secondly, the existing differences in payments per ha in different countries can not be explained by different cost levels.

Contributors

 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW
 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)

References

 • Chmielewska-Gill W., Chlebicka A., Poślednik A., Pomianek I., 2010. Przyszłość WPR – najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2012. Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 69-79.
 • Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy. 2011. COM (2011) 625 final/2. European Commission, Brussels.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1732/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94,(WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr2529/2001. 2003. Dz. Urz. L 270 z 21.10.2003.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 2009. Dz. Urz. L. 30 z 31.1.2009.
 • Santos L., 2012. Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy (COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011–2011/0280(COD)).
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-474.052+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN [dostęp: 7.03.2012].
 • Stankiewicz D., 2010. Wspólna Polityka Rolna po 2013. Infos 12/2010. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Stanowisko Rządu RP w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. 2009.http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/WPR-po-2013-roku/Aktualnosci-WPRpo-2013-roku/Stanowisko-Rzadu-RP-w-sprawie-przyszlosci-Wspolnej-Polityki-Rolnej-po-2013-roku [dostęp: 7.03.2012].
 • Stanowisko Rządu RP do pakietu propozycji legislacyjnych dla WPR na lata 2014-2020. 2012.http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/WPR-po-2013-roku/Aktualnosci-WPRpo-2013-roku/Informacja-na-temat-stanowiska-rzadu-w-sprawie-WPR-po-2013-r [dostęp:7.03.2012].
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). 2012. Dz. Urz. UE L 326,t. 55, z 26.10.2012.
 • Zahrnt V., 2009. Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform. European Center for International Political Economy 8. http//www.ecipe.org/media/publication_pdfs/public-money-for-public-goods-winners-and-losers-from-cap-reform.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a6dbb320-94b8-4de4-b5db-0efc452373ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.