PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 65-84
Article title

Potencjał rozwoju płatności mobilnych i zastosowania mPOS na rynku polskim. Wyniki badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
EN
The Potential for Development of Mobile Payments and mPOS Usage on the Polish Market: Empirical Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to determine the possibilities of lunching in Poland two main payment solutions based on mobile technologies: mobile payments and mobile payment terminals mPOS. A definition of the mPOS concept was proposed and the main characteristics of both solutions based on mobile technologies for retail payments at POS were identified. The analysis is based on the results of the author’s own survey, including a nationwide representative sample of 1,140 merchants operating in 19 industries. The obtained results allowed for establishing the level of interest in these innovations among retailers, taking into account a number of determinants, such as: the industry sector, company size and the fact of accepting payment cards. The market context and the impact of the network externalities were considered. The main barriers to implementation of mobile payments and mPOS by merchants were identified, and synergies occurring between these solutions were characterized. The recommendations regarding strategies for the implementation of mobile technologies on the Polish retail payments market were formulated in the paper.
PL
Celem opracowania było określenie możliwości wprowadzenia na polski rynek płatności mobilnych i mobilnych terminali płatniczych typu mPOS. W artykule zaproponowano definicję pojęcia mPOS oraz scharakteryzowano główne cechy rozwiązań opartych na technologiach mobilnych, stosowanych do obsługi płatności detalicznych w punktach sprzedaży. Przeprowadzona analiza opiera się na wynikach własnych badań ankietowych, obejmujących ogólnopolską reprezentatywną próbę 1140 przedsiębiorstw handlowo-usługowych działających w 19 branżach. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie stopnia zainteresowania detalistów tymi rozwiązaniami. Wzięto pod uwagę szereg uwarunkowań, takich jak: branża działalności, wielkość firmy oraz fakt akceptowania dotychczas kart płatniczych. W rozważaniach uwzględniono kontekst rynkowy oraz oddziaływanie tzw. efektu sieciowego. Zidentyfikowano główne bariery dla wdrażania przez handlowców płatności mobilnych i mPOS oraz scharakteryzowano występujący pomiędzy tymi rozwiązaniami efekt synergii. Sformułowano także zalecenia dotyczące strategii wdrażania technologii mobilnych na polskim rynku płatności detalicznych.
Contributors
References
 • Aker, J.C. i Mbiti, I.M. (2010). Mobile phones and in Africa economic development. Journal of Economic Perspectives, 24 (3), 207–232, http://doi.org/10.2307/20799163.
 • Au, Y.A. i Kauffman, R.J. (2008). The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application. Electronic Commerce Research and Applications, 7 (2), 141–164, http://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.12.004.
 • Chakravorti, S. (2010). Externalities in payment card networks: Theory and evidence. Review of Network Economics, 9 (2), http://doi.org/10.2202/1446-9022.1199.
 • Church, J., Gandal, N. i Krause, D. (2008). Indirect network effects and adoption externalities. Review of Network Economics, 7 (3), 337–358, http://doi.org/10.2202/1446-9022.1153.
 • Dahlberg, T., Mallat, N., Ondrus, J. i Zmijewska, A. (2008). Past, present and future of mobile payments research: A literature review. Electronic Commerce Research and Applications, 7 (2), 165–181, http://doi.org/10.1016/j.elerap.2007.02.001.
 • Górka, J. (2009a). Problem masy krytycznej w systemach płatności. W: S. Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej(s. 488–492). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Górka, J. (2009b). Systemy płatności w świetle ekonomii sieci i skali. Problemy Zarządzania, (1), 170–187.
 • Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://doi.org/10.7172/978-83-63962-30-2.
 • Harasim, J. (2013a). Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfikacja, regulacje, innowacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Harasim, J. (2013b). Płatności zbliżeniowe w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. W: H. Żukowska i M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 203–224). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Harasim, J. i Klimontowicz, M. (2013). Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: The Case of Poland. Journal of Innovation Management, 1 (2), 86–102. Pozyskano z: http://feupedicoes.fe.up.pt/journals/index.php/IJMAI/article/view/30.
 • Hayashi, F. (2012). Mobile payments: What’s in it for consumers? Economic Review, (Q1), 35–66.
 • Hayashi, F. i Bradford, T. (2014). Mobile payments: Merchants’ perpectives. Economic Review, (Q2), 33–58.
 • ING. (2015). ING International Survey. Mobile Banking, New Technologies and Financial Behaviour. ING and Ipsos.
 • Kisiel, M. (2013). Modele systemów płatności mobilnych a źródła pieniądza oraz mechanizmy rozrachunku transakcji. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2 (2), 61–73, http://doi.org/10.12775/CJFA.2013.016.
 • Kisiel, M. (2014a). Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie. Kierunki rozwoju, wybrane przykłady. Wrocław.
 • Kisiel, M. (2014b). Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce. Wrocław.
 • Klimontowicz, M. (2013). Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, XLVII (3), 259–269.
 • Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. (2013). Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020. Warszawa: Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Pozyskano z: http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/podaj-nazwe/obrot-bezgotowkowy/koalicja.
 • Komisja Europejska. (2012). Zielona Księga W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Koźliński, T. (2013). Zwyczaje płatnicze Polaków. Warszawa: NBP. MasterCard. (2013). MasterCard best practices for mobile point of sale acceptance. A Guide to Enabling Acceptance on Mobile Devices. MasterCard. MasterCard. (2014). MasterCard dofinansuje mobilne terminale płatnicze dla punktów
 • handlowo-usługowych z sektora MSP. MasterCard. Pozyskano z: http://newsroom.mastercard.com/eu/pl/news-briefs/mastercard-dofinansuje-mobilne-terminale platniczedla-punktow-handlowo-uslugowych-z-sektora-msp. MasterCard. (2015). Mobile POS Self-certified Solution Providers Mobile POS Self-certified Solution Providers. MasterCard. mShopper. (2015). mShopper 2015. Polacy na zakupach mobilnych. Allegro, GoMobi.pl, Mobile Institute. Pozyskano z: http://www.ecommercepolska.pl/files/3214/2493/6753/raport_mShopper_Polacynazakupachmobilnych_luty2015_nowe.pdf.
 • Narodowy Bank Polski. (2013). Informacja o kartach płatniczych. I kwartał 2013 r. Narodowy Bank Polski.
 • Polasik, M., Górka, J., Wilczewski, G., Kunkowski, J., Przenajkowska, K. i Tetkowska, N. (2013). Time efficiency of Point-of-Sale payment methods: Empirical results for cash, cards and mobile payments. W: J. Cordeiro, L.A. Maciaszek i J. Filipe (red.), Enterprise Information Systems. 14th International Conference, ICEIS 2012, Wroclaw, Poland, June 28–July 1, 2012, Revised Selected Papers (s. 306–320). Heidelberg: Springer, http://doi.org/10.1007/978-3-642-40654-6_19.
 • Polasik, M. i Maciejewski, K. (2009). Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Materiały i Studia, (241).
 • Polasik, M., Marzec, J., Fiszeder, P. i Górka, J. (2012). Modelowanie wykorzystania metodpłatności detalicznych na rynku polskim. Materiały i Studia, (265).
 • Rochet, J.-C. i Tirole, J. (2006). Externalities and regulation in card payment systems. Review of Network Economics, 5 (1), 1–14, http://doi.org/10.2202/1446-9022.1085.
 • Schierz, P.G., Schilke, O. i Wirtz, B.W. (2010). Understanding consumer acceptance of mobile payment services: An empirical analysis. Electronic Commerce Research and Applications, 9 (3), 209–216, http://doi.org/10.1016/j.elerap.2009.07.005.
 • Schuh, S. i Stavins, J. (2013). How consumers pay: Adoption and use of payments. Accounting and Finance Research, 2 (2), 1–21, http://doi.org/10.5430/afr.v2n2p1.
 • Szpringer, W. (2013). Elektroniczne instrumenty płatnicze – tendencje rozwojowe. e-mentor, 3 (50), 89–100.
 • Stango, V. (2004). The economics of standards wars. Review of Network Economics, 3 (1), 1–19, http://doi.org/10.2202/1446-9022.1040. The Nilson Report. (2013). Payment Cards Worldwide 2012 vs. 2017. Pozyskano z: http:// www.nilsonreport.com/upload/Nilson_pymntcrdsWW_large.jpg (23.07.2015).
 • Turban, E., King, D., Lee, J.K., Liang, T.-P. i Turban, D.C. (2015). Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective. New York: Springer.
 • Visa Europe. (2014). Mobilne terminale mPOS katalizatorem rozwoju akceptacji kart płatniczych
 • przekonują przedstawiciele małych i średnich firm europejskich. Warszawa:
 • Visa Europe. Pozyskano z: https://www.visa.pl/media/pdf/15140.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6e15290-f814-4970-a34c-7c1261eb57ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.