PL EN


2015 (R. XIV) | 4(58) | 131-145
Article title

Kandydaci do wolontariatu – przykład Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

Content
Title variants
EN
Candidates for voluntary work at St. Lazarus hospice in Cracov
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pełnienie funkcji wolontariusza medycznego w hospicjum jest związane z posiadaniem bardzo specyficznych umiejętności. Z jednej strony są to umiejętności praktyczne, związane z pielęgnacją terminalnie chorego, z drugiej zaś predyspozycje psychologiczne. Należą tu: dojrzałość osobowa charakteryzująca się między innymi znajomością siebie, świadomością własnego stosunku do śmierci ogólnie, do śmierci bliskich osób i do śmierci własnej, odpowiedni poziom zdrowia psychicznego pozwalający na pomaganie innym w sytuacji granicznej jaką jest umieranie, jak również towarzyszenie w umieraniu komuś najbliższemu. Przygotowanie nowych wolontariuszy odbywa się na kursie wolontariuszy, po nim odbywają się rozmowy z psychologiem oraz koordynatorem zespołu wolontariuszy. Rozmowy te mają na celu poznanie predyspozycji konkretnego kandydata do pełnienia funkcji wolontariusza medycznego, czyli wolontariusza pracującego przy chorym terminalnie w domu lub też na oddziale stacjonarnym. Artykuł przybliża w jaki sposób odbywa się weryfikacja wolontariuszy w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Zostanie ona zaprezentowana na podstawie przykładowych jej wyników i wniosków z ostatnich trzech naborów do zespołu wolontariuszy.
EN
Performing medical volunteer function in hospice is connected with the having very specific skills. Practical skills are this from one side, connected with nurturing patient of hospice. From second meanwhile certain psychological predispositions are this. First personal maturity being characterizing among others the acquaintance oneself, the consciousness of the own relation to the death generally, to close persons death and to the own death. Earlier meanwhile certain the level of the psychical health allows to help different in the border situation what there is dying, how also accompanying in dying someone the closest. Certain practical knowledge is presented and verified at them in the course of preparation of the new volunteers of hospice. This is holds within the volunteers course. After the course meanwhile conversations are hold with psychologist and the coordinator of volunteers team. Conversations these have on the aim distinguishing predispositions of the concrete candidate to performing the medical volunteer function, that is the working volunteer near ill in the hospice at the home or also on the stationary department. The article shows how volunteers verification is holds in Hospitium st. Lazar in Cracow. This verification will be presented on basis of example her results and conclusions from last three recruitments to volunteers team conducted within two last two years.
Issue
Pages
131-145
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Baran L., Chronowska M., Łabza A. (2011), 30 lat Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, Kraków.
 • Bodek E. (2013), Być wolontariuszem – powołanie do służby (wypowiedź nagrana podczas konferencji na KUL, 8–9 kwietnia 2011 r.), [w:] Człowiek dla człowieka – współczesne wyzwania wolontariatu, Godawa G. (red.), Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków.
 • Bylińska H. (2003), Niepomocni pomocnicy: o Hospicjum św. Jana Kantego, Hospicjum św. Jana Kantego, Poznań.
 • CBOS 2012, Centrum Badania Opinii Społecznej, Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, BS/23/2012, luty 2012, Warszawa.
 • Clark D. (2001), Religion, Medicine, and Community in the Early Origins of the Christopher’s Hospice, „Journal of Palliative Medicine” nr 4.
 • Dobrowolska B. (2003), Świadomość śmierci i jej znaczenie w pracy pielęgniarek z człowiekiem umierającym, [w:] Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową, Koper A., Wrońska I. (red.), Wydawnictwo Czelej, Lublin.
 • De Walden-Gałuszko K. (red.) (2004), Filozofia postępowania w opiece paliatywnej, [w:] Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Kraków.
 • Gabbard G.O. (2011), Długoterminowa Psychoterapia psychodynamiczna. Wprowadzenie, tłum. W. Turopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • McWilliams N. (2009), Diagnoza psychoanalityczna, tłum. A. Pałynyczko-Ćwiklińska, GWP, Gdańsk.
 • Modlińska A., Paczkowska A., Krakowiak P. (2008), Przygotowanie do pracy wolontariusza hospicyjnego: informacja, rekrutacja, szkolenia wstępne i szkolenie wolontariusza medycznego, [w:] Podręcznik wolontariusza hospicyjnego, Krakowiak P., Modlińska A. (red.), Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk.
 • Perry J.Ch., Beck S.M., Constantinides P., Foley J.E. (2009), Studying Change in Defensive Functioning in Psychotherapy Using the Defense Mechanisms Rating Scale: Four Hypotheses, Four Cases, [w:] Handbook of Evidence Based Psychodynamic Psychotherapy, Levy R.A., Ablon J.S. (red.), Humana Press, Boston.
 • Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami (2011), Fundacja Pracownia Badań i Innnowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 • Seredyńska A. (2014), Mechanizmy obronne w diagnozie psychologicznej (psychodynamicznej) i pedagogicznej, w druku.
 • Weber T. (2009), Oswajanie umierania. Ocena terapii paliatywnej w opiece domowej, w hospicjum i w szpitalu, Wydawnictwo FALL, Kraków.
 • Zarząd Forum Hospicjów Polskich (2009), Wolontariat hospicyjny, [w:] Materiały dla wolontariuszy, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie, Kraków.
 • Krakowiak P., Paczkowska A. (2014), Włączanie skazanych do wolontariatu opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie i w Polsce. Dobre praktyki współpracy systemu penitencjarnego ze śro dowiskiem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce, http//www.ms.gov.pl/pl/probacja/2014/download,2736,4.html [data pobrania: 21.09.2014].
 • http//www.duchowy.pl/2012/01/24/Polacy-wciąż-slabo-angazuja-się-w-wolontariat-badania-cbos [data pobrania: 8.10.2014].
 • http//www.wolontariat.hospicjum.pl/content/view/72/41 [data pobrania: 23.09.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6e52d14-fe05-43fc-87ad-907e7d3469cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.