PL EN


2018 | 56 | 2(112) | 74-87
Article title

O rozwoju graficznych języków komunikacji. Przykład wykorzystania UML w obszarze bibliologii i informatologii

Title variants
EN
On the Development of Graphical Languages of Communication. An Example of the Use of UML in the Field of Book and Information Sciences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji Unified Modeling Language (UML) oraz możliwości jego użycia w dziedzinie bibliologii i informatologii. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiony został proces kształtowania się języków graficznych oraz ich zalety związane z zapewnieniem zwięzłości i precyzji komunikacji. Analiza przypadku kategoryzacji wydawnictw wykorzystana została do zademonstrowania zasad modelowania pojęć z dziedziny bibliologii i informatologii za pomocą języka UML. WYNIKI I WNIOSKI: Przedstawiony przykład modelowania za pomocą UML pojęć z zakresu bibliologii i informatologii pokazuje przydatność tego języka w opracowywaniu nowych metod i narzędzi dla bibliotekarstwa i usług informacyjnych. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Chociaż UML jest narzędziem szeroko stosowanym w wielu dziedzinach, w piśmiennictwie nauki o informacji nie analizowano dotychczas jego przydatności do modelowania narzędzi i usług informacyjnych.
EN
PURPOSE/THESIS: The aim of the paper is to present the concept of Unified Modeling Language and discuss the possibilities of its application in the field of book and information sciences. APPROACH/METHODS: Based on the analysis of literature, the process of graphical languages development and their advantages related to the coherence and precision of communication are discussed. The case study of the categorization of publication forms is used to demonstrate the use of UML in modeling terms from the field of book and information sciences. RESULTS AND CONCLUSIONS: The presented example shows usefulness of UML for the development of new methods and tools in library and information services. ORIGINALITY/VALUE: Although UML is a tool widely used in many fields, the literature on information science has not analyzed yet its suitability for modeling of information tools and services.
Year
Volume
56
Issue
Pages
74-87
Physical description
Dates
published
2017-03-31
revised
2018-09-04
accepted
2018-12-15
Contributors
References
 • Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. (2002). UML przewodnik użytkownika. Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne.
 • Chen, P. (1976). The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. ACM Transactionson Database Systems, 1(1), 9–36.
 • Chen, P. (2002). Entity-Relationship Modeling: Historical Events, Future Trends, and Lessons Learned.In: M. Broy & E. Denert (eds.) Software Pioneers (296–310). Berlin: Springer Verlag.
 • Chinosi, M., Trombetta, A. (2012). BPMN: An introduction to the standard. Computer Standards & Interfaces, 34(1), 124–134.
 • Dietsch, D., Arenis, S. F., Westphal, B., Podelski, A. (2011). Disambiguation of industrial standards through formalization and graphical languages. 2011 IEEE 19th International Requirements Engineering Conference (265–270). DOI: 10.1109/RE.2011.6051634
 • Drabik, L., Sobol, E. (2016). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • European Union, Office for Official Publications. (2011). Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny. Luksemburg: EUR-OP.
 • Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Harlow: Addison-Wesley.
 • Gilbreth, F., Gilbreth, L. (1921). Process Charts: First Steps in Finding the One Best Way to do Work. ASME Transactions, 43(1818), 1029–1050.
 • Hanrahan, R. P. (1995). The IDEF Process Modeling Methodology [online]. Software Technology Support Center, [31.10.2017], http://www.sba.oakland.edu/faculty/mathieson/mis524/resources/readings/idef/idef.html
 • Kamińska, A. M. (2017a). OpenCitations (I4OC) – otwarty indeks cytowań publikacji naukowych [online]. Biuletyn EBIB, 6(176), [29.08.2018], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/551/746.
 • Kamińska, A. M. (2017b). ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(109), 66–82.
 • Kamińska, A. M. (2018a). ScientoMiner ICR – moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(111), 96–113.
 • Kamińska, A. M. (2018b). Wykorzystanie języka UML do eliminowania wieloznaczności w komunikatach naukowych. W: B. Sosińska-Kalata, P. Trafiłowski, Z. Wiorogórska (red.), Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne (69–85). Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Kamińska, A. M. (2018c). Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Modele i metody. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 2(29), 47–63.
 • Lamy, J. B., Duclos, C., Rialle, V., Venot, A. (2005). Which Graphical Approaches should be Used to Represent Medical Knowledge? Studies in Health Technology and Informatics, 116, 719–724.
 • Mejor, J. D. (2012). Przepływ danych w placówce informacyjnej call center. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(100), 100–119.
 • Olczyk, D. (2010). Modelowanie strukturalne – definicje, notacja, techniki i narzędzia. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 4, 87–98.
 • OMG (2015). OMG Unified Modeling Language [online], [06.12.2016], http://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/
 • Piantadosi, S. T., Tily, H., Gibson, E. (2011). The communicative function of ambiguity in language.Cognition, 122(3), 280–291.
 • Slimani, T. (2015). Ontology development: A comparing study on tools, languages and formalisms. Indian Journal of Science and Technology, 8(24), 1–12. DOI: 10.17485/ijst/2015/v8i34/54249
 • Stanula-Boroń, M. (2001). Informacja, język i wiedza w ujęciu Karla R. Poppera. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(77), 3–16.
 • Stevens, W., Myers, G., Constantine, L. (1974). Structured Design. IBM Systems Journal, 13(2), 115–139.
 • Tarełko, W. (2014). Zarys historii pojęć związanych z projektowaniem maszyn. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, 83(1904), 279–286.
 • Wit, E., Gillette, M. (1999). What is Linguistic Redundancy? Technical Report The University of Chicago [online], [06.12.2016], http://www.math.rug.nl/~ernst/linguistics/redundancy3.pdf
 • Venot, A., Ouvard, P., Bar-Hen, A., Duclos, C., Lamy J. B. (2008). An iconic language for the graphical representation of medical concepts. BMC Medical Informatics and Decision Making, 8(1). DOI: 10.1186/1472–6947-8–16
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6f2156b-6f5f-40d8-a35c-365ccb0c904b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.