PL EN


2013 | 3(53) | 5-20
Article title

Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce – analiza taksonomiczna

Content
Title variants
EN
Regional disparities in the economic efficiency of private companies in Poland – taxonomic analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badań była ocena regionalnego zróżnicowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy regionalne różnice w poziomie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce pogłębiają się, czy są niwelowane? Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski. Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w latach 1999-2008 nieznacznie się zmniejszyło, nadal utrzymuje się jednak na poziomie średnim. Przyczyną tego jest bardzo zróżnicowana dynamika zmian zachodzących w tym zakresie w poszczególnych województwach oraz równolegle następujące procesy konwergencji i dywergencji wewnętrznej województw.
EN
The aim of the research was the evaluation of the regional disparities in the economic efficiency of private companies in Poland. An attempt to answer the following question was taken: Do the regional disparities in the economic efficiency of private companies in Poland are increasing or decreasing? On the basis of the research results one can obtain some important conclusions. Regional disparities in the economic efficiency of private companies in Poland during years 1999-2008 have slightly decreased, and still remain at the average level. It was caused by the different dynamics of economic processes occurring in voivodships and also by the processes of the internal convergence and divergence of voivodships.
Contributors
References
 • Biedacz R., 2001, „Produktywność a efektywność”, w: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały konferencyjne – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa, 1–2 lutego, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz.
 • Czakon W., 2005, „Procesowe podejście do badania efektywności”, w: T. Dudycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1060.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r., 2012, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Farelnik E., Wierzbicka W., 2013, „Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw prywatnych w Polsce – ujęcie regionalne”, Pieniądze i Więź, t. 1, nr 58, wiosna.
 • Gliszczyński G., 2008, „Częściowe i syntetyczne miary efektywności organizacji”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 44, nr 1779.
 • Kondalkar V.G., 2009, Organization Effectiveness and Change Management, New Delhi: PHI Learning Private Limited.
 • Kunasz M., 2006, „Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie”, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin: Printgroup.
 • Matwiejczuk R., 2000, „Efektywność – próba interpretacji”, Przegląd Organizacji, nr 11.
 • Michalak J., 2008, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Warszawa: Difin.
 • Müller J., 2008, „Efficiency vectors, efficiency and performance measures: New methods for ranking efficient organizational units”, Journal of Productivity Analysis, t. 30, nr 2.
 • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Piętowska-Laska R., 2005, „Produktywność pracy w pomiarze efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 15, nr 224.
 • Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r., 2012, Katowice: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony, 2011, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Roczniki statystyczne poszczególnych województw z lat 2000–2009.
 • Rozpędowska-Matraszek D., 2007, „Zastosowanie metod aglomeracyjnych w analizie przestrzenno-czasowej modelowania bezrobocia rejestrowanego w Polsce”, w: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1169.
 • Rybicki W., 2005, „O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności”, w: T. Dudycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1060.
 • Wierzbicka W., 2012, Regionalne zróżnicowanie efektywności przedsiębiorstw prywatnych w Polsce (rozprawa doktorska), Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2012 r., 2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa: GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6f38f3b-327c-4382-ac77-10596b179691
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.