PL EN


2017 | 1 (804) | 57-69
Article title

Ku ekonomii kreatywności: bariery organizacji pracy w Polsce

Authors
Title variants
EN
Towards the Economics of Creativity: Barriers of Work Organisation in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarka Oparta na Wiedzy, Era Konceptualna, Ekonomia Kreatywności –eksponują wiodącą rolę kreatywności w kształtowaniu gospodarki przyszłości. Celem artykułu jest wskazanie głównych barier rozwoju twórczych działań (innowacyjności i przedsiębiorczości) w Polsce, w odniesieniu do podstawowych determinant twórczości: motywacji pracy, wsparcia kulturowego oraz czasu pracy. Waga problemu jest ogromna: choć Polska jest w czołówce „zapracowanych” krajów OECD, wlecze się w ogonie rankingów konkurencyjności i innowacyjności. Podstawę wywodu stanowią wyniki międzynarodowych i krajowych raportów z adekwatnych badań. Generalny wniosek jest następujący: głównym ograniczeniem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki jest nieefektywny rynek pracy, czego przyczynami są m. in. luka zaangażowania, mało inkluzywne środowisko pracy, niedocenianie wpływu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności na budowanie kapitału społecznego firmy, a przede wszystkim – przepracowanie.
EN
Knowledge Based Economy, Conceptual Age, Economics of Creativity – expose the leading role of creativity in the economy of the future. The aim of the article is to indicate the main barriers in the development of creative activities (innovation, entrepreneurship) in Poland, in relation to basic determinants of innovation: work motivation, cultural support and the amount of working time. The problem is of a great importance: Poland is the busiest European OECD country, but it lags behind in competitiveness and innovation rankings. The argumentation taken is based on results of international and polish research conducted in adequate areas mainly. The key conclusion is: the principal barrier of the development of innovativeness of the polish economy is ineffective labour market, and the main causes are the engagement gap, poorly inclusive labour environment, underestimated influence of social responsibility activities on the firms’ social capital, and last but not least – overwork.
Contributors
author
  • dr hab. nauk ekonomicznych, Beata Jamka, freelance
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6f3ee0a-c118-4da1-b564-59375c4d8745
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.