PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 457-470
Article title

Ocena nauczania podstaw przedsiębiorczości przez uczniów liceum ogólnokształcącego

Content
Title variants
EN
Assessment of Basics of Entrepreneurship by Students of the General Education Secondary School
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości pomaga zrozumieć młodemu człowiekowi mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej, przygotowuje do planowania przyszłej kariery zawodowej, kształtuje kompetencje sprawnego komunikowania się, a także przygotowuje do planowania i realizacji przedsięwzięć w otaczającym go środowisku. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie poglądów młodzieży dotyczących spraw związanych z realizacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W pracy zostaną przedstawione wyniki badań, które zostały przeprowadzone w maju 2015 r. wśród uczniów andrychowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Badania podjęto, aby dokonać analizy realizacji celów, zadań oraz treści kształcenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Celem badań było zapoznanie się z opinią uczniów na temat tego, które zagadnienia według nich są najbardziej przydatne w życiu dorosłym oraz które zagadnienia i treści najbardziej ich interesują. Badania te stanowią kontynuację badań przeprowadzonych przez autorkę w 2013 r. wśród uczniów klas trzecich oraz pierwszych andrychowskiego liceum. Celem artykułu jest ukazanie opinii tych samych uczniów po upływie dwóch lat od pierwszego badania oraz próba odpowiedzi na pytanie − co zmieniło się w ich opinii i jak zapatrują się oni na kwestie związane z realizacją przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
EN
The subject ‘Basics of Entrepreneurship’ allows a young person to understand the mechanisms of functioning of the market economy, prepares to plan the future professional career, shapes the competences of fluent communication as well as prepares to plan and accomplish the enterprises in the surrounding environment. This paper aims at presenting the viewpoints of young people concerning the issues related to completion of the subject ‘Basics of Entrepreneurship’ at secondary schools. The results of the research that was conducted in May 2015 among the students of the Maria Skłodowska-Curie General Education Secondary School in Andrychow will be presented in the paper. The research was carried out to analyze the accomplishment of objectives, tasks and educational content of the subject of ‘Basics of Entrepreneurship’. The purpose of the research was to familiarize with the students’ opinion as well as to get to know which aspects and content are the most useful in the adult life in their opinion and which of them interest them most. This research constitutes the continuation of the one conducted by the author in the year 2013 among the third and first class students of the Andrychow General Education Secondary School. The objective of the paper is to present the opinions of the same students after the period of two years following the first research as well as an attempt to answer the question what has changed in their opinion and how they perceive the issues related to completion of the subject ‘Basics of Entrepreneurship’.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
References
 • Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308–320.
 • Kuklińska, K., Moranowski, P. (2009; 2015, 10 września). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości oczami nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Raport z badań. Pozyskane z: www.file/C:Users/nicon/Dowlands/Raport%20badan.pdf
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2012). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 195–202.
 • Osuch, W. (2010). Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli. Prace Monograficzne, 570. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 333–346.
 • Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów − szanse i oczekiwania. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 37–47.
 • Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 349–372.
 • Rachwał, T., Kilar, W., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość − Edukacja, 4, 312−324.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2002 r. Nr 51, poz. 458).
 • Tracz, M. (2005). O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 207–211.
 • Tracz, M. (2006). Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 222–225.
 • Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 391–400.
 • Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 286–296.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość − Edukacja, 9, 246−256.
 • Ziołkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 366–376.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a6fe2a28-1420-42a7-9ad6-abbc61475ccb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.