PL EN


2015 | 15 | 291-312
Article title

Polityczny wymiar dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem w wybranych dokumentach Kurii Rzymskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Political Dimension of the Dialogue of the Catholic Church with Judaism in some Documents of the Roman Curia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The starting point for discussion were the documents of the Roman Curia, especially the Holy See Commission for Religious Relations with the Jews, acting within the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, one of the dicasteries of the Roman Curia, which take up the issue of interreligious dialogue, primarily Catholic-Jewish dialogue. The article presents the political aspects, which can include, inter alia, forms of interreligious dialogue, cooperation of followers of the two religions for justice and peace, opposition to anti-Semitism and all forms of discrimination. The article refers to the documents of Vatican II (1962–1965), in particular the Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra Aetate, which was an important turning point in the history of Catholic-Jewish relations.
PL
Punktem wyjścia do rozważań były dokumenty Kurii Rzymskiej, zwłaszcza Komisji Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, działającej w ramach Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, które podejmują problematykę dialogu międzyreligijnego, przede wszystkim dialogu katolicko-żydowskiego. W niniejszym artykule zaprezentowano ich polityczne aspekty, do których możemy zaliczyć m.in.: formy dialogu międzyreligijnego, współpraca wyznawców obu religii na rzecz sprawiedliwości i pokoju, przeciwstawianie się antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji. Nawiązano do dokumentów Soboru Watykańskiego II (1962–1965), zwłaszcza do Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, która stanowiła istotny zwrot w historii stosunków katolicko-żydowskich.
Year
Volume
15
Pages
291-312
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii i Politologii, Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Bagrowicz Jerzy, Nostra aetate – wyzwanie dla pedagogii chrześcijańskiej, „Collectanea Theologica” (2006) 2, 7–27.
 • Bortkiewicz Paweł, Kościół XX wieku. Rozmowy E.K. Czaczkowskiej, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 1999.
 • Cassidy Edward Idris, Rediscovering Vatican II. Ecumenism and Interreligious Dialogue: Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate, New York: Paulist Press 2005.
 • Chrostowski Waldemar, Dialog z Żydami i judaizmem a posłannictwo Kościoła, „Przegląd Powszechny” (1989) 7–8, 44–58.
 • Chrostowski Waldemar, Nowe spojrzenie chrześcijaństwa na Żydów i judaizm – nowa teologia, „Przegląd Powszechny” (1988) 9, 263–278.
 • Chrostowski Waldemar, Rubinkiewicz Ryszard (oprac.), Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1989), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1990.
 • Czajkowski Michał, Uderzmy się w piersi, rozm. przepr. Ewa K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita” (1998) 121, 3.
 • Dorff Elliot N., Watykańskie dokumenty na temat dialogu z perspektywy żydowskiej, tł. Jerzy Turowicz, w: Chrostowski Waldemar (red.), Żydzi i chrześcijanie w dialogu. Materiały z Międzynarodowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie–Tyńcu 24–27 IV 1988, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1992, 85–116.
 • Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Witczyk Henryk (red.), t. 2, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2000.
 • Fitzgerald Michael L., Szacunek do wartości religijnych, tł. Małgorzata Wiertlewska, „W Drodze” (2005) 12, 34–45.
 • Gadacz Tadeusz, Milerski Bogusław (red. nauk.), Religia. Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 • Górzna Sylwia, Dyskurs katolicko-żydowski w dobie nowożytnej, „Słupskie Studia Historyczne” (2012) 18, 295–305.
 • Górzna Sylwia, Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej 2013.
 • Górzna Sylwia, Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, „Nurt SVD” (2012) 2, 44–60.
 • Górzna Sylwia, The political dimension of interreligious trialogue during the pontificate of John Paul II, „Społeczeństwo i Polityka” 37 (2013) 4, 143–144.
 • Góźdź Krzysztof (red.), In Christi Persona. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2009.
 • Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 1986.
 • Gryglewicz Feliks, Łukaszyk Romuald, Sułkowski Zygmunt (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1973.
 • Ignatowski Grzegorz, Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1999.
 • Ignatowski Grzegorz, Kościół i Synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją, Warszawa: Wydawnictwo Więź 2000.
 • Jan XXIII, Encyklika O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności Pacem in terris, Paris: Société d’Éditions 1963.
 • Jan Paweł II, Encyklika Pacem in terris nieustanne zobowiązanie. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2003 r., OsRomPol (2003) 2, 4–8.
 • Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978–1979, t. 2, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1982.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Zebrania Delegatów Krajowych Komisji Konferencji Episkopatów do dialogu i współpracy z Żydami i judaizmem, OsRomPol (1982) 3, 27.
 • Jan Paweł II, Sprawiedliwość i przebaczenie – dwa filary pokoju, OsRomPol (2002) 2, 29–30.
 • Kluj Wojciech (red.), Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze (20–21 kwietnia 1998 roku), Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny 1999.
 • Kłoczowski Jan Andrzej, Pontifex – budowniczy mostów, „Gazeta Wyborcza” (2000) 74, 12.
 • Ledwoń Ireneusz Sławomir, Kościół a religie niechrześcijańskie, w: Rusecki Marian, Kaucha Krzysztof (red.), Kościół w czasach Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, 173–193.
 • Lipińska-Rzeszutek Małgorzata, Pokój a prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, w: Rosa Ryszard (red.), Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Siedlce–Chlewiska 7–8 listopada 1999 r., Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 1999, 169–173.
 • Łukaszyk Romuald, Bieńkowski Ludomir, Gryglewicz Feliks (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995.
 • Migut Bogusław (red.), Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002.
 • Moskwa Jacek, Jan Paweł II. Autorytety, Warszawa: Świat Książki 2005.
 • Mysłek Wiesław, Nowaczyk Mirosław (red.), Kościół współczesny. Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Warszawa: Wydawnictwo PWN 1985.
 • Pamięć i pojednanie: Kościół i winy przeszłości. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, tłum. Janusz Królikowski, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000.
 • Pamiętamy: Refleksje nad Szoah, OsRomPol (1998) 5, 52–56.
 • Pawłowicz Zbigniew, Człowiek a religia. Materiały katechetyczne dla kapłanów, Gdańsk 1986.
 • Pawłowicz Zbigniew, Objawienie, religie, dialog, wolność, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2006.
 • Pikus Tadeusz, Etiologiczna demarkacja dialogu religijnego w Kościele katolickim, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006.
 • Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii, OsRomPol (1984) 7, 55.
 • Pullella Philip (red.), Jan Paweł II: sięgając ponad granicami, tłum. Jacek Borkowicz, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2003.
 • Sajid Abduljalil, Islam w relacjach z innymi religiami, tłum. Małgorzata Wiertlewska, „W Drodze” (2005) 12, 21–33.
 • Sakowicz Eugeniusz, Dialog chrześcijaństwa z islamem w nauczaniu Jana Pawła II, w: Zimoń Henryk (red.), Dialog międzyreligijny, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, 259–288.
 • Sakowicz Eugeniusz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963–1999), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2000.
 • Sakowicz Eugeniusz (oprac.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 1997.
 • Sherwin Byron L., Kasimow Harold (oprac.), Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, tłum. Aneta Nowak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2001.
 • Sherwin Byron L, Kasimow Harold (oprac.), John Paul II and interreligious dialogue, New York:Orbis Books 1999.
 • Skorowski Henryk, Problematyka praw człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005.
 • Wodecki Bernard, Śliwka Eugeniusz (red.), Religia i Kultura Żydowska. Materiały z Sesji Judaistycznej. II Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami, Pieniężno: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego 1986.
 • Wolff-Powęska Anna, A bliźniego swego… Kościoły w Niemczech wobec „problemu żydowskiego”, Poznań: Instytut Zachodni 2003.
 • Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej Nostra aetate, „Znak” 339–340 (1983) 2–3, 182–187.
 • Zwoliński Andrzej (red.), Encyklopedia nauczania społecznego, Radom: PWE POLWEN 2003.
 • Żurek Sławomir Jacek, Z nauczania Jana Pawła II o Holocauście, „Pastores” (2003) 2, 117–123.
 • Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i Katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień, OsRomPol (1985) 6–7, 66–67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a70543df-1b83-43c6-9266-c38d28a80fd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.