PL EN


2017 | 3(53) | 5-16
Article title

AKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POLITYCZNYM NA RYNKU KAPITAŁOWYM – ISTOTA I SPOSOBY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

Content
Title variants
EN
Active Managing the Political Risk in the Capital Market – the Esthe Aim of the Article is Tosence and Ways of Management in Tthe Organisation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie i ukazanie istoty oraz sposobu zarządzania ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym. W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem politycznym w celu racjonalizacji szeroko rozumianych korzyści, bądź racjonalizacji i minimalizacji strat w funkcjonowaniu oraz sprawności uczestników rynku kapitałowego. W warstwie teoretycznej stworzony do tego analityczny model umożliwia uczestnikom rynku kapitałowego identyfikowanie ryzyka politycznego i jego zarządzania, umożliwiający określenie ich potencjalnego wpływu na wydajność oraz określenie najlepszej metody zarządzania ryzykiem w wybranej sieci organizacji. W warstwie teoretycznej również dokonano wskazania związku ryzyka politycznego z rynkiem kapitałowym. W warstwie empirycznej wykorzystano metodę case study jako metodę badawczą, opierającą się na studium pojedynczego przypadku sieci wybranej organizacji – uczestnika rynku kapitałowego w celu ustaleniu siły oddziaływania zmian decydenta politycznego. Wyniki badań umożliwiły zidentyfikowanie ryzyka politycznego w sieci organizacji należącej do grupy kapitałowej, określono możliwe konsekwencje wynikające ze zmiany decydenta politycznego w funkcjonowaniu organizacji oraz określono formy skutecznej współpracy pomiędzy partnerami sieci w organizacji. Praktyczne zastosowanie badań pozwala organizacjom odpowiednio reagować w sytuacji niepewności politycznej na rynku kapitałowym. Wskazano również na znaczenie metod podejmowanych przez organizację w celu uniknięcia redukcji miejsc pracy.
EN
The aim of the article is to bring closer and to show the essence and way of managing the political risk in the capital market. In is article, the author presented the concept of political risk management in order to rationalise benefits in a broad sense or to rationalise and minimise losses in the functioning and efficacy of the capital market’s participants. In the theoretical payer, the developed for this purpose analytical model enables the capital market’s participants identifying the political risk and management thereof, making it possible to determine their potential impact on efficacy and to find the best method of risk management in the chosen network of organisation. In the theoretical layer, there was also indicated the relation of the political risk with the capital market. In the empirical layer, the author used the method of case study as a research method based on the study of a single case of the network of the chosen organisation – the capital market’s participant – in order to determine the power of impact of changes of the policymaker. The research findings allowed identifying the political risk in the network of the organisation belonging to the capital group; there were defined possible consequences issuing from the change of the policymaker in the organisation’s functioning as well as there were determined the forms of efficient cooperation between partners of the network in the organisation. The practical application of research allows organisations to react properly in the situation of political uncertainty in the capital market. The author also indicated the importance of the methods undertaken by the organisation in order to avoid reduction of jobs.
Year
Issue
Pages
5-16
Physical description
Contributors
References
  • Banaszczak-Soroka (2008), Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Culp S. (2012), Political Risk Can’t Be Avoided, But It Can Be Managed, “Forbes”, http://www.forbes.com/sites/steveculp/2012/08/27/political-risk-cant-be-avoidedbut-it-can-be-managed/#7e8db2d418c6 [dostęp: 07.07.2017].
  • Dębski W. (2010), Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Karkowska R. (2014), Nowe praktyki na rynku kapitałowym, DW Elipsa, Warszawa.
  • Leszek P. (2010), Rodzaje rynkowego ryzyka i jego pomiar, NBP, Portal Edukacji Ekonomicznej, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/rodzaje_rynkowego_ryzyka [dostęp: 07.07.2017].
  • Nahotko S. (2003), Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, AJG, Bydgoszcz.
  • Szkutnik W. (2016), Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy, WUE, Katowice.
  • Tarczyński, W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
  • Zadora H. (2011), Fuzje i pojęcia na rynku kapitałowym. Motyw, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, WUE, Katowice.
  • http:// www.merkury.opole.pl [dostęp: 07.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7079dd6-87ae-4332-9962-00101302a953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.