PL EN


2014 | 4(87) | 62-70
Article title

The Traditional University in the Context of New Challenges and Expectations

Content
Title variants
PL
Klasyczny uniwersytet wobec nowych wyzwań i oczekiwań społecznych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie, jak europejskie uniwersytety, mając swoje korzenie w tradycji średniowiecznej idei universitas oraz w zamyśle niemieckich idealistów pod wpływem globalnych trendów oraz gospodarki rynkowej, ulegają przemianom i rezy-gnują z przypisanych im od wieków cech i funkcji. Źródła kryzysu liberalnego modelu uniwersytetu ukazane zostaną na przykładzie przemian lat 60. minionego wieku. Zarysowano sporne kwestie i wyzwania, jakie stoją przed współczesnym uniwersytetem oraz przedstawiono propozycje rozwiązań ze szczególnym wyeksponowaniem znaczenia obecności przedmiotów humanistycznych i wartości ważnych dla człowieka.
Contributors
author
author
References
 • Bloland H.G. (1995), Postmodernism and Higher Education, “Journal of Higher Education”, nr 5.
 • Jawłowska A. (1975), Drogi kontrkultury, Warszawa.
 • Kowalewicz M. H. (2010), Idea universitas pomiędzy przeszłością a przyszłością, [w:] Pauluk D (red.), Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność, Kraków.
 • Kwiek M. (2010), Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Poznań.
 • Kozyr-Kowalski S. (2005), Uniwersytet a rynek, Poznań.
 • Klimczyk J. (2002), W poszukiwaniu utraconego mistrza. Wywiad z profesorem Tadeuszem Gadaczem, “Res Publica Nowa”, nr 11 (170).
 • Lyotard J.F. (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa. Nuyen A.T., (1992), Lyotard on the Death of the Professor, “Educational Theory”, nr 1.
 • Malewski M., (2003), Edukacja spieniężona. O komercjonalizacji edukacji uniwersytec-kiej, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 20.
 • Melosik Z. (2009), Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Wyd. 2 popr., Kraków.
 • Merton R. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.
 • Nussbaum M.C. (1997), Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Lib-eral Education, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Readings B. (1997), Univeristy in Ruins, Cambridge, Massachusetts – London: Harvard University Press.
 • Siemek M. (2001), Uniwersytet a tradycja europejska, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny (Normatywizm – etyczność – zaangażowanie).
 • Stróżewski W. (1993), W kręgu wartości, Kraków.
 • Theisens H.C. (2004), The state of change. Analysing policy change in Duch and English higher education, [online], Published by CHEPS/UT, P.O. Box 217, 7500 AE Enschede, NL, secr@cheps.utwente.nl, [dostęp: 2012.02.23], Dostępny w Internecie: http://doc.utwente.nl/41427/1/thesis_Theisens.pdf.
 • Witkowski L. (2010), Uniwersytet czy przedsiębiorstwo? Na marginesie „Rocznika Pedagogicznego” 32/2009, PAN, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3 (217).
 • Wrońska K. (2010), Pytanie o wolność w przestrzeni uniwersytetu. Obszary i granice autonomii oraz swobód akademickich – między przywilejem a powinnością, [w:] Pauluk D. (red.), Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a70b6f38-87c6-479f-bc63-e99614c3bf1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.