PL EN


2016 | 5 | 36-47
Article title

Proces formowania oficera przywódcy

Authors
Content
Title variants
EN
The process of forming a leader officer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dowodzenie w organizacji zhierarchizowanej, jaką jest wojsko, wymaga od kadry kierowniczej wszystkich szczebli posiadania określonych umiejętności, cech osobowości oraz predyspozycji, które zapewniają efektywne wykorzystanie potencjału podwładnych i sprawną oraz efektywną realizację zadań. Implikuje to bezwzględny wymóg posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego, co w połączeniu z zaangażowaniem oraz determinacją w dążeniu do celu gwarantuje sukces osobisty, a w konsekwencji, przyczynia się do sukcesu całej organizacji. Wymóg odpowiednio wykształconej i przygotowanej kadry kierowniczej obecnie nabiera szczególnego znaczenia w Siłach Zbrojnych RP, kiedy zachodzące zmiany organizacyjne i strukturalne powinny być determinantą kształcenia oficerów, którzy będą zdolni rekompensować jakością i poziomem dowodzenia zdecydowanie mniejsze stany osobowe. W liczebniejszej armii można sobie pozwolić na oficerów, którzy tylko częściowo będą wypełniali określone wymagania kompetencyjne. Stan obecny zdecydowanie wymusza konieczność niemal perfekcyjnego przygotowania oficera od samego początku jego kształcenia.
EN
Commanding of the hierarchical organization, which is the army, requires managers at all levels have the skills, personality traits and predispositions that ensure effective use of the potential of subordinates and the efficient and effective execution of tasks. This implies an absolute requirement to have an appropriate level of expertise and experience, combined with the commitment and determination in the pursuit to ensure personal success and, consequently, contributes to the success of the entire organization. The requirement of properly educated and prepared executives has special significance in the Polish Armed Forces, during organizational and structural changes, should be determinant of education officers who will be able to compensate of the quality and level of command much lower state of the army. The more numerous army, can afford to officers who are only partially filled defined competency requirements. The present state clearly call for the need nearly perfect preparation of officers from the very beginning of his education.
Year
Issue
5
Pages
36-47
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
References
  • Łydka Waldemar, Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, AON, Warszawa 2015
  • Majewski Tomasz, Zarządzanie kompetencjami, AON, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-8489
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a72c129d-8740-4e81-85c0-83e2586a5a50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.