PL EN


2013 | 1 | 1 | 523-536
Article title

Regionalna polityka klastrowa szansą podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Regional C luster Policy as a Means of Enhancing Business Compet itiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój przedsiębiorstw i układów regionalnych charakteryzuje współcześnie szereg nowych uwarunkowań przesądzających o konkurencyjnym sukcesie lub jego braku. Regiony i funkcjonujące w nich przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniami rozwojowymi związanymi z globalną konkurencją. Konieczność osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej nabiera w gospodarce opartej na wie dzy szczególnego znaczenia. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji klastra w rozwoju regionalnym jako kluczowego narzędzia sprostania współczesnym wyzwaniom rozwoju przedsię biorstw i regionów. Znaczna rola przypada tu władzom regionalnym, które kształtując i wdrażając polityk ę regionalną mogą, wykorzystać własny potencjał społeczno-gospodarczy, aby wspierać inicj o wanie i rozwój regionalnych klastrów.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
523-536
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Strategii Gospodarczych, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, pnowak@tu.kielce.pl
References
 • Bank Danych Lokalnych (2011), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=192530&p_token=0.22673673523991755, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Dobrzycka M. (2012), Inteligentna specjalizacja regionów, „Wspólnota” nr 1, http://www.wspolnota.org.pl/artykul/15581,inteligentnaspecjalizacjaregion%C3%B3w, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Dzierżanowski M (2012), Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (2011), Matusiak K.B., (red.), PARP, Warszaw a.
 • Kogut-Jaworska M., Szewczuk A., Zioło M. (2011), Rozwój regionalny i lokalny. Teoria i praktyka, C.H.Beck, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020: regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa .
 • Olesiński Z. (2005), Zarządzanie w regionie. Polska – Europa – Świat, Di f in, Warszawa. Olesiński Z. (2008), Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim, Kielce.
 • Pokrzycka M. (2004), Klastry gwarancją sukcesu gospodarczego, „Gazeta Samorządu i Administracji” Nr 25(173) .
 • Mapa klastrów i inicjatyw klastrowych, Portal Innowacji, http://www.p i .gov.pl/PARP/data/klastry/index. html, dostęp dnia 15.01.2013.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w Polsce (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 20052013 (2004), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce .
 • Sprawozdanie okresowe za pierwsze półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20072013 (2012), Kielce.
 • Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (2006), Zarząd Województwa, Kielce .
 • Sztorc E., Inteligentna specjalizacja – nowe wyzwanie dla regionów, http://www.regioportal.pl/pl28/teksty2339/inteligentna_specjalizacja _8211_nowe_wyzwanie_d, dostęp dnia 15.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a72ff09e-551d-476d-a753-0b2d5e6e3e6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.