PL EN


2015 | 16 | 9-22
Article title

Pytania o ocenianie w szkole wyższej. Zarys zagadnienia

Content
Title variants
EN
Questions on assessment in higher education. Outline of issue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The axis of the reflection conducted in the text is marked by questions concerning goals of assessment in higher education and real possibilities of fulfilling them in the context determined, on the one hand, by established practices of university assessment and, on the other hand, by changes pertaining to implementation of the NQF and the LLL strategy. The yardstick of the analyses, grounded in critical hermeneutics, is the pedagogical theory. In the emerging picture there dominates the logic of the technology of education, giving advantage to the systems functions of summative assessment over formative assessment, subjected to individual needs of learners. The logic is solidified, on the one hand, by the educational policy emphasizing verification of the outcomes of education and detailed documentation of this process, and, on the other hand, by seeming obviousness and impartiality of the analytical assessment strategies, easily falling under bureaucratic procedures. One of the possible consequences of such a state of affairs may become ignorance of development of social competences and more complex academic abilities, the verification of which by virtue of traditional verification methods is practically impossible, whilst possible changes in this respect require not only engagement of academic teachers but also an increase in financial outlays on higher education.
Year
Volume
16
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Poland, pedgs@ug.edu.pl
References
 • Bacia E. i in., Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie waliowania efektów uczenia się, Warszawa 2013.
 • Bauman T., Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych. Casus Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2009.
 • Biggs, J., Teaching for Quality Learning at University, Bukingham 1999.
 • Bollaerd L., Quality Assurance (Qa) in Europe (2005–2015). From Internal and Institutional to External and International, „Journal of the European Higher Education Area”, 2014, No. 3, http://www.pka.edu.pl/2014/10/08/artykul-lucien-bollaerta-na-temat-zapewniania-jakosci-w-europie-w-latach-2005-2015/ (25.10.2014)
 • Brookhart S., Editorial, „Educational Measurement: Issues and Practices” 2009, No. 1.
 • Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 2002.
 • Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2005.
 • Ciżkowicz B., O potrzebie ewaluacji efektów kształcenia w szkołach wyższych: stan, problemy, perspektywy, „Ruch Pedagogiczny”, 2014, nr 2.
 • Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, tłum. M. Wyrzykowska, Poznań 1999.
 • Gumport P.J., Academic restructuring: Organizational change and institutional imperatives, „Higher Education”, 2000, vol. 39.
 • Hernandez R., Does continuous assessment in higher education support student learning? “High Education”, 2012, No 64.
 • Jurgiel-Aleksander A., Jagiełło-Rusiłowski A., Dyskurs uczenia się przez całe życie: administrowanie kompetencjami czy pytanie o ich sens i znaczenie?, „Rocznik Andragogiczny”, 2013, nr 20.
 • Kincheloe J.L., McLaren P., Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja, tłum. P. Pluciński, [w:]: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. I., Warszawa 2009.
 • Knight P.T., The Value of a Programme-wide Approach to Assessment, „Assessment & Evaluation in Higher Education”, 2000, No.3 (Vol. 25).
 • Konarzewski K., Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1999, nr 2 (172).
 • Niemerko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 • Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 • Nusbaum M., Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności, tłum. P. Poniatowska, [w:]: B.D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o społeczeństwo, Wrocław 2008.
 • Owen S., Davis G., Catering for Student Diversity: Building Academic Skills in Graduate Attributes Learning and Assessment Opportunities through Collaborative Work, „Journal of University Teaching and Learning Practice”, 2011, No 8, 2.
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r., http://www.men.gov.pl/images/mlodziez_zagranica/ PLLL_ 2013_09_ 10 za%C5%82_do_uchwa%C5%82y_RM.pdf (01.10.2014)
 • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, S. Sławiński (red.), Warszawa 2014.
 • Statut PKA uchwalony w dniu 10 listopada 2011, http://pka.edu.pl/Dokumenty/ Uchwaly/ statut_final_ 10.11.2011.pdf (10.10. 2014)
 • Staniszkis J., Ontologia socjalizmu, Kraków – Nowy Sącz 2006.
 • Szyling G., Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Kraków 2011.
 • Szyling G., Obiektywizm i sprawiedliwość - (nie)wygodne kategorie szkolnego oceniania, [w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red. nauk.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Kraków 2013.
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst ujednolicony. Dz.U. z 2012, poz. 572, z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000572 (10.10. 2014)
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Dz. UE. C 111 z 06.05.2008, http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/ index.php?lvl=notice_display &id = 429&seule=1 (10.10. 2014).
 • Zamojski P., Bornowska K., Jendza J., Ambiwalencja selekcji w szkole wyższej - raport z badań, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2009, nr 1 (9).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a73543dc-9b09-4971-95be-d832e58d2773
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.