PL EN


2018 | 4 (375) tom II | 49-59
Article title

Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych – od jednokierunkowego oddziaływania do interaktywnego dialogu

Content
Title variants
EN
Marketing Communication in Territorial Units - from One-Sided Impact to Interactive Dialogue
RU
Маркетинговая коммуникация в территориальных единицах – от одностороннего воздействия к интерактивному диалогу
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Zmiany w otoczeniu jednostek terytorialnych, w tym zwłaszcza postęp technologiczny, sprawiły, że tradycyjne formy komunikacji marketingowej zostały wzbogacone o nowe funkcje, umożliwiające nawiązywanie dialogu oraz zachęcające odbiorców przekazu do dzielenia się wiedzą i pomysłami. Celem artykułu badawczego jest przedstawienie kierunków zmian w komunikacji marketingowej jednostek terytorialnych w kontekście stworzenia mieszkańcom możliwości współudziału w tym procesie. W artykule, na tle rozważań teoretycznych, zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w marcu 2017 roku wśród 300 mieszkańców miasta Rzeszowa. Z badań wynika, że mieszkańcy ocenili na średnim poziomie swoje zaangażowanie w proces komunikacji marketingowej Rzeszowa, są oni jednak świadomi możliwości, jakie stwarza im miasto w tym zakresie. Wykonana analiza statystyczna wykazała spadek zainteresowania komunikacją marketingową wraz z wiekiem respondentów.
EN
The changes in the environment of territorial units, especially technological advances, have made traditional forms of marketing communication enriched with new functions, enabling dialogue and encouraging message recipients to share knowledge and ideas. The aim of this paper is to present the directions of changes in marketing communication of territorial units in the context of creating possibilities of inhabitants’ participation in this process. In the article, based on theoretical deliberations, the results of a survey conducted in March 2017 among 300 inhabitants of the city of Rzeszow were presented. The research showed that residents rated their involvement in the marketing communication process at an average level in Rzeszow, yet they are aware of the opportunities that the city offers in this regard. Statistical analysis showed a decrease in interest in marketing communications along with age of respondents.
RU
Изменения в среде территориальных единиц, в том числе, в особенности, технологический прогресс, привели к тому, что традиционные формы маркетинговой коммуникации обогатились новыми функциями, которые дают воз- можность устанавливать диалог и поощряют адресатов информации делиться знаниями и идеями. Цель статьи – представить направления изменений в маркетинговой коммуникации территориальных единиц в контексте создания жителям возможности причастности к этому процессу. В статье, на фоне теоретических рас- суждений, представили результаты опросов, проведенных в марте 2017 среди 300 жителей г. Жешува. Опросы показывают, что жители оценили на среднем уровне свое вовлечение в процесс маркетинговой коммуникации Жешува, но они отдают себе отчет в возможностях, какие им предоставляет город в этом отношении. Проведенный статистический анализ указал снижение заинтересованности в маркетинговой коммуникации вместе с возрастом респондентов.
Year
Pages
49-59
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamus Matuszyńska A., Austen A. (red.) (2011), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Anders-Morawska J., Rudolf W. (2015), Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bezpieczne i otwarte miasta (2017), Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa.
 • Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kuźniar W., Szopiński W. (2016), The use of social media by local government units to communicate with stakeholders, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45.
 • Łopacińska K. (2014), Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Marketing i Rynek”, nr 12.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa (2017), http://bip.erzeszow.pl/władze-miasta/ finanse/budzet [dostęp: 14.11.2017].
 • Szczerski K. (2005) Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Szromnik A. (2015), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, edu-Libri, Kraków – Legionowo.
 • Urząd Miasta Rzeszowa (2014), Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020, Rzeszów.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wise E., Hogenhaven C. (2008), User-Driven Innovation. Context and Cases in the Nordic Region, Nordic Innovation Centre, Oslo.
 • Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, (w:) Zalewski A. (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 • (www1) https://www.pb.pl/10-najlepszych-miast-do-mieszkania-w-polsce-774261 [dostęp: 14.11.2017].
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a73d1a29-a29d-42c5-b7b2-77e728678322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.