PL EN


2012 | 8 | 118-128
Article title

Le phenomene du chomage en Pologne aujourd’hui et son influence sur la vie du couple et de la famille

Title variants
PL
Zjawisko bezrobocia w Polsce współczesnej i jego wpływ na życie małżeńskie i rodzinne
Languages of publication
FR
Abstracts
PL
Dla teologii pastoralnej szczególne znaczenie ma dokument II Soboru Watykańskiego Gaudium et spes. W konstytucji tej znajdujemy stwierdzenie, że Kościół ma obowiązek odczytywać znaki czasu i interpretować je w świetle Ewangelii (por. nr 4). Jednym z takich znaków czasu doby obecnej jest niezwykle dotkliwy problem bezrobocia, z którym zmaga się większość krajów współczesnego świata. W Polsce problem ten pojawił się z całą ostrością po roku 1989, z chwilą przemian ustrojowych. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej znajduje się analiza zjawiska bezrobocia w Polsce po roku 1989. Istotna teza zawiera się w stwierdzeniu, że przejście od gospodarki sterowanej okresu komunistycznego do gospodarki wolnorynkowej, konieczne w państwie, które odzyskało wolność i demokrację, pociągnęło za sobą „rewolucję” na rynku pracy, a jego negatywnym skutkiem był gwałtowny wzrost bezrobocia – od 20 proc. (średnia krajowa) do ponad 40 proc. w niektórych regionach Polski. Poziom, zakres i negatywne skutki bezrobocia zależą od wielu czynników, zwłaszcza od wieku, płci, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia. Polskie bezrobocie dotyka najbardziej młode pokolenie (18–34 lata) i powoduje masową emigrację zarobkową. Druga część artykułu zawiera refleksję na temat wpływu bezrobocia na życie małżeńskie i rodzinne, opartą na danych statystycznych i badaniach socjologicznych. Bezrobocie ma wiele negatywnych skutków nie tylko w odniesieniu do samego bezrobotnego, lecz także w stosunku do członków jego rodziny, zwłaszcza dzieci. Dotyczy to zdrowia fizycznego i psychicznego, więzi małżeńskiej, relacji rodzinnych. Znacznie utrudnia wychowanie i wykształcenie dzieci. Negatywne skutki bezrobocia wymagają przede wszystkim reakcji ze strony państwa: przeciwdziałania tym skutkom, tworzenia nowych miejsc pracy, pomocy społecznej w trudnych przypadkach. Także Kościół nie może być obojętny wobec tego problemu. Chodzi nie tylko o przedstawienie swojej doktryny społecznej, ale przede wszystkim oferowanie różnych form pomocy bezrobotnym i ich rodzinom.
Keywords
Year
Volume
8
Pages
118-128
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszńskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a74c30cd-4797-479a-893d-2198bfac0808
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.