PL EN


Journal
2019 | 329 | 119 - 130
Article title

Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Title variants
EN
Participation of the Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises in the administrative court proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność małych i średnich przedsiębiorców odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości. Państwo podejmuje wiele działań zmierzających do ochrony ich praw na płaszczyźnie materialnoprawnej, proceduralnej oraz instytucjonalnej. Autorka w zwięzły sposób przedstawia uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dokonuje oceny wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z punktu widzenia efektywności ochrony praw małych i średnich przedsiębiorców. W konkluzji utworzenie nowego podmiotu do ochrony małych i średnich przedsiębiorców autorka ocenia jako niecelowe, gdyż jego kompetencje i zadania stanowią powielenie uprawnień prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich.
EN
The activity of small and medium-sized enterprises plays an important role in the development of entrepreneurship. The state undertakes a number of actions aimed at protecting their rights on the material, procedural and institutional level. The author briefly presents the rights of the Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises in proceedings before administrative courts. The introduced institutional solutions from the point of view of the effectiveness of protection of the rights of small and medium enterprises are evaluated. In conclusion, the author considers the creation of a new entity for the protection of small and medium enterprises to be pointless, because its competences and tasks are a duplication of the powers of the prosecutor and the Ombudsman.
Journal
Year
Issue
329
Pages
119 - 130
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a74de74d-5999-48b8-8f3a-83dd04a60ace
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.