PL EN


2011 | 1/2011 (31) | 72-89
Article title

Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako skuteczna metoda przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Multidimensional discriminatory analysis as an effective method for predicting a financial crisis of enterprises, based on the example of dairy cooperatives in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy było zaprezentowanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej jako skutecznej metody przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce. Ocena zdolności podmiotu gospodarczego do kontynuowania działalności w przyszłości jest bardzo ważnym zagadnieniem z zakresu oceny jej sytuacji finansowej. Badaniami objęto 41 spółdzielni mleczarskich w okresie czterech lat (2002- -2005). Badania wykazały, że wejście Polski do UE miało pozytywny wpływ na poziomy rentowności sprzedaży, majątku, kapitału własnego i zatrudnienia. Stopień płynności bieżącej i szybkiej z czasem uległ nieznacznemu obniżeniu, a gotówkowej - podwyższeniu. Jednak poziomy te utrzymały się w granicach dla nich standardowych. Badane mleczarnie po wejściu Polski do UE poprawiły swoją sprawność finansową, przez szybsze odzyskiwanie środków pieniężnych zaangażowanych w aktywa obrotowe. Wzrosło wtedy nieznacznie ich średnie zadłużenie, jednak nie dotyczyło ono zadłużenia długoterminowego, które pozostało na niezmienionym poziomie. Ich zdolność do obsługi zadłużenia była słaba, chociaż poprawiła się w większości przypadków. Modele dyskryminacyjne kondycję finansową większości mleczarni określiły jako pozytywną. Potwierdziły zatem wyniki przeprowadzonej analizy rentowności, płynności finansowej i wypłacalności. Tylko dla jednej mleczarni, na podstawie danych z 2005 r., przewidziano możliwość zagrożenia upadłością. Jeden z modeli bezpośrednio zakwalifikował ją do grupy potencjalnych "bankrutów", inny do grupy przejściowej o złej kondycji ekonomiczno-finansowej. Obie prognozy się sprawdziły. Mleczarnia ta w 2007 r. została postawiona w stan upadłości. Polskie modele dyskryminacyjne można uważać za skuteczne narzędzie systemu wczesnego ostrzegania przed pogarszającą się sytuację ekonomicznofinansową przedsiębiorstw. W celu zweryfikowania uzyskanych prognoz dotyczących ewentualnych kryzysów finansowych konieczne jest jednak zastosowanie więcej niż jednego modelu dyskryminacyjnego.
The aim of this paper was to present multidimensional discriminatory analysis as an effective method for predicting a financial crisis of enterprises, based on the example of dairy cooperatives in Poland. The assessment of the ability of an economic entity to continue its activities in the future is a very important issue in the assessment of its financial situation. Survey included 41 milk cooperatives within four years (2002-2005) Survey showed that European Union accession by Poland positively influenced the levels of sale profitability, assets, own capital and employment. The degree of current liquidity slightly decreased but as far as cash was concerned that degree increased. But those levels were maintained within their standard limits. Surveyed dairies improved their financial capacity after European Union accession through faster recovering of funds engaged in current assets. In that situation their average indebtedness slightly increased but it did not concern long term indebtedness what stayed at the same level. Their ability to indebtedness service was poor although it improved in the majority of cases. Discriminatory models have described the financial condition of most dairy cooperatives as positive. Therefore, they confirmed the results of a conducted analysis of profitability, financial fluency and solvency. In case of only one dairy cooperative, on the basis of 2005 data, there was a prediction of a possibility of the threat of bankruptcy. One of the models directly assigned the case to the group of "potential bankrupts", whereas the other model allocated it to the group "in a temporarily poor economic-financial condition". Both predictions proved to be correct. The dairy cooperative in question was declared insolvent in 2007. Polish discriminatory models can be considered as an effective tool for the system of early warning against the worsening economic-financial situation of enterprises. However, it is necessary to apply more than one discriminatory model to verify the predictions regarding possible financial crises.
Keywords
Contributors
author
References
 • Altman, E.I. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, nr 23, s. 589–609.
 • Bednarski, L. 1997. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bednarski, L. i T. Waśniewski (red.) 1996. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Biegański, M. i A. Janc 2001. Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Brigham, E. 1997. Podstawy zarządzania finansami, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Buk, H. 2006. Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Warszawa: C.H. Beck. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Davies, D. 1993. Sztuka zarządzania finansami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dobosz, M. 2004. Wspomagana komputerowa statystyczna analiza wyników badań, Warszawa: EXIT.
 • Drucker, P.F. 1994. Praktyka zarządzania, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Helin, A. i M. Stephens 1997. Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Hołda, A. 2001a. Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, nr 5, s. 306–310.
 • Hołda, A. 2001b. Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskich. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 4 (60).
 • Hołda, A. 2006. Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Jerzemowska, M. (red.) 2004. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jędralska, K. i B. Woźniak-Sobczak 1998. Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Krzywda, D. 1999. Rachunkowość finansowa, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości
 • w Polsce.
 • Kusak, A. 2006. Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lloyd, T. 1990. Szlachetna firma, Londyn: Bloomsbury.
 • Micherda, B. 2004. Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Nowak, E. 2005. Analiza sprawozdań finansowych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Prusak, B. 2005. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 • Sierpińska, M. i T. Jachna 2002. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sierpińska, M. i D. Wędzki 1999. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Twardowski, Z. 2000. Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 10, poz. 66 z późn. zmianami).
 • Walczak, M. (red.) 2003. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 • Więcek, D. 2010. Koncepcje zarządzania kryzysem oparte na wiedzy, w: G. Wrzeszcz- Kamińska (red.) Zawodność państwa – zawodność rynku, s. 238–247. Wrocław: Wyższa
 • Szkoła Handlowa.
 • Winkler-Drews, T. 2009. Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zaleska, M. 2002. Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku – systemy wczesnego ostrzegania, Warszawa: Difin.
 • Zeliaś, A., Pawełek, B. i S. Wanat 2004. Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zieliński, K. 2009. Przedsiębiorstwo w warunkach światowego kryzysu finansowego, w:
 • P. Bożyk (red.) Światowy kryzys finansowy. Przyczyny i skutki, s. 111–121. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a74fc0b1-9514-460b-b9c2-4e6c31ce38cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.