Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 255-270

Article title

Ideologia "gender" a różnica płci w aspekcie prawa do rodziny - zarys regulacji prawnych

Authors

Content

Title variants

EN
"Gender" ideology versus sex difference - aspect of the right to family. Outline of legal regulations
DE
Die Gender-Ideologie und der Unterschied der Geschlechter unter dem Aspekt des Rechts auf Familie – ein Abriss der rechtlichen Regulierungen

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawo do rodziny jest jednym z podstawowych praw człowieka, które jest określone i chronione w licznych aktach ustawodawczych obowiązujących systemów prawnych. Nie sposób jednakże nie dostrzec, że przeobrażenia społeczne XX wieku a wraz z nimi nowe nurty myślowe coraz bardziej podważają fundamentalne aksjomaty odnoszące się do człowieka i jego tożsamości płciowej. Wyrazem tego jest ideologia gender, która odrzucając dychotomiczny podział społeczeństwa na dwie płcie przez wprowadzenie „płci kulturowej” (społecznej) nie utożsamionej z płcią biologiczną, zakwestionowała „tradycyjny” sposób myślenia o rodzinie. Prezentowany artykuł w oparciu o analizę prawa polskiego, europejskiego i kanonicznego jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy ideologia gender przeniknęła do sfery prawa i czy w związku z tym grozi nam redefinicja pojęcia rodziny i małżeństwa? Analiza wymienionych trzech porządków prawnych prowadzi do wniosku, iż genderyzm jest wyraźnie obcy prawodawstwu kanonicznemu, a w aktualnym prawie polskim dostrzec można jedynie jego pewne symptomy. Natomiast najbardziej szeroko idee gender zostały implementowane do prawa europejskiego, a gender mainstreaming w tym obszarze jest wysoce skuteczny. Redefinicja rodziny w prawie europejskim stała się już faktem a jej recypowanie do porządków prawnych poszczególnych krajów członkowskich (nawet tych uchodzących za dość konserwatywne jak Polska), przy utrzymaniu i promowaniu optyki gender może być już tylko kwestią czasu.
EN
The right to have family is one of the fundamental rights of man, which is determined and protected by many enactments of current legal systems. It’s however impossible not to see that social transformations of XX century and along with them new currents of thoughts more and more undermine the fundamental axioms regarding man and his sexual identity. Gender ideology, which opposes the “traditional” understanding of family is an expression of that. Gender Ideology rejects dichotomous division of the society in two sexes by introducing „a cultural sex” (social) which is not identical with the biological one. This article, based on an analysis of polish, european and canon law, is an attempt to answer the a question whether gender ideology has entered legal systems and whether with this regard we are to redefine the notion of family and marriage. Analysis of the above mentioned three legal systems leads us to conclusion that gender ideology is explicitly foreign to the canon law. In the current polish law there could be observed some symptoms of it whereas in the european law the gender ideology has been widely implemented. The gender mainstreaming is highly effective in this area. The new definition of family in european law has already become a fact and its assimilation into legal systems of respected member states (even as conservative as Poland), if such a promotion of gender ideology will be maintaind, is just a matter of time.
DE
Das Recht auf Familie ist eines der grundsätzlichen Rechte des Menschen, das in zahlreichen Gesetzesakten der herrschenden Rechtssysteme beschrieben und geschützt ist. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass die gesellschaftlichen Wandlungen des 20 Jahrhunderts und mit ihnen neue Denkrichtungen die fundamentalen Axiome in Bezug auf den Menschen und seine geschlechtliche Identität immer mehr erschüttern. Ein Ausdruck dafür ist die Gender-Ideologie, die die dichotomische Trennung der Gesellschaft in zwei Geschlechter durch die Einführung des „ kulturellen Geschlechts“ (soziologischen Geschlechts), das nicht über das biologische Geschlecht identifiziert wird, ablehnt, und die „traditionelle“ Denkweise über die Familie in Frage stellt. Der vorliegende Artikel, der sich auf eine Analyse des polnischen, europäischen und kanonischen Rechts stützt, versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die Gender-Ideologie in den Bereich des Rechts vorgedrungen ist und ob uns in Folge dessen eine Neudefinierung der Begriffe Familie und Ehe droht? Die Analyse der drei genannten Rechtsordnungen führt zu dem Ergebnis, dass der Genderismus der kanonischen Gesetzgebung deutlich fremd ist, und man im aktuellen polnischen Recht nur gewisse Symptome davon feststellen kann. Am breitesten wurden die Gender-Ideen hingegen im europäischen Recht implementiert, und Gender-Mainstreaming ist in diesem Bereich sehr erfolgreich. Die Neudefinierung des Begriffs Familie ist im europäischen Recht bereits vollzogen, und die Rezeption in den Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedsstaaten (selbst in denen, die als ziemlich konservativ gelten wie Polen) kann beim Festhalten und Propagieren der Gender-Optik nur eine Frage der Zeit sein.

Year

Issue

49

Pages

255-270

Physical description

Contributors

author
  • Katedra Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a755cde3-f24e-45b7-b56a-0c66f7375edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.