PL EN


2016 | 48(3) Stosunki Międzynarodowe | 80-93
Article title

Polityka zagraniczna administracji Billa Clintona a lokalne konflikty (Somalia, Haiti, Rwanda, Bałkany) oraz wyzwanie rzucone przez Al-Kaidę

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign Policy of the Bill Clinton Administration and Local Conflicts (Somalia, Haiti, Rwanda, The Balkans) and the Al-Quaea’s Challenge
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Prezydentura Billa Clintona przypadła na lata względnego spokoju na arenie międzynarodowej. Okres ten był poprzedzony zimnowojennymi zmaganiami z ZSRR trwającymi kilka dekad, z których Stany Zjednoczone wyszły zwycięsko. Natomiast, bezpośrednio po dwóch kadencjach prezydenta Billa Clintona w Białym Domu, w wyniku ataków terrorystycznych na USA w dniu 11 września 2001 roku, USA rozpoczęły wojnę z terroryzmem. Stany Zjednoczone za Billa Clintona cieszyły się wysoką moralną estymą oraz możliwością pokojowego oddziaływania na inne państwa. Naturalnie, w wyniku wieloletnich zimnowojennych zbrojeń, dysponowały też klasycznym hard-power. W tym okresie USA miały zdolność kształtowania wydarzeń na wszystkich kontynentach i dysponowały narzędziami wpływania na innych aktorów sceny politycznej. Mimo że w tym okresie Stany Zjednoczone nie były bezpośrednio zagrożone, to jednak w okresie prezydentury Billa Clintona miały miejsce lokalne konflikty i wydarzenia, które negatywie wpłynęły na bezpieczeństwo USA i wizerunek tego państwa. Wydarzenia te mogły wystawić na próbę Stany Zjednoczone, ale również, swoimi konsekwencjami, zagrozić USA bądź podkopać ich interesy. Takimi wydarzeniami były konflikty w byłej Jugosławii, na Haiti, w Somalii oraz Rwandzie. Wyzwaniem były również narodziny Al-Kaidy i transformacje tej terrorystycznej organizacji w źródło zagrożenia dla USA i całego demokratycznego świata. Stany Zjednoczone za prezydentury Clintona zastosowały politykę nieadekwatną do wymiaru tych konfliktów i zjawisk, co zaowocowało podkopaniem amerykańskiego wizerunku, doprowadziło do bezpośredniego zagrożenia oraz uwikłania się USA w dwie militarne interwencje.
EN
The Bill Clinton presidency happened in the years of a relative calm in the international arena. That period was preceded by the Cold-War struggles with the USSR, lasting a few decades, from which the United States went out as a winner. However, directly upon the two terms in office of President Bill Clinton at the White House, in result of the terrorist attacks on the United States on 11 September 2001, the USA began war against terrorism. The United States under the Bill Clinton presidency were enjoying a high moral esteem and the ability of peaceful influencing other states. Naturally, in result of multiannual Cold-War armaments, it had at its disposal the classical hard power. In that period, the USA was able to shape the events on all continents and had at its disposal the tools of influencing other actors of the political scene. Although the United States was not in that period directly endangered, nevertheless in the period of Bill Clinton presidency there took place local conflicts and events which have negatively affected US security and this state’s image. Those events might have put the United States to the test, but also, by its consequences, threaten the USA or undermine its interest. Such events were the conflicts in former Yugoslavia, in Haiti, Somalia, and Rwanda. The challenge was also the birth of Al-Qaeda and transformations of this terrorist organisation into the source of threat for the USA and the entire democratic world. The United States under the Clinton presidency applied the policy inadequate to the size of those conflicts and phenomena, what has yielded in undermining of the American image, has led to direct threat and US entanglement in two military interventions.
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Centrum Nauki Języków Obcych
References
 • Alexander Y., Swetnam M.S. (2001), Śiewcy śmierci, Osama bin Laden I inni szefowie Al-Qaidy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Chollet D., Goldgeier J. (2008), America Between the Wars, PublicAffairs, New York.
 • Clark R.A. (2004), Against All Enemies, Inside America’s War on Terror, Free Press, New York.
 • Clinton B. (2004), Moje życie, Świat Książki, Warszawa.
 • Cordesman A.H. (2001), The Lessons and Non-Lessons of the Air and Missile Campaigne In Kosovo, Praeger Publishers, Westport.
 • Daalder I.H. (2000), Getting to Dayton, the Making of America’s Bosnia Policy, Brookings Institution Press, Washington D.C.
 • Gordon D.F., Miller Jr. D.C., Wolpe H. (1998), The United States and Africa, a Post – Cold War Perspective, W.W. Norton & Company, New York.
 • Holbrooke R. (1998), To End a War, Random House, New York.
 • Hyland W.G. (1999), Clinton’s World, Remaking American Foreign Policy, Praeger Publishers, Westport.
 • Miniter R. (2003), Losing Bin Laden, How Bill Clinton’s Feilures Unleashed Global Terror, Regnery Publishing, Inc., Washington D.C
 • Orzelska A. (2004), Wpływy konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Peterson T., Clifford J.G., Maddock S.J., Kisatsky D., Hagan K. (2001), American Foreign Relations, A History, Wadsworth, Boston.
 • Address to the Joint Session of the 107th Congress (2014), Selected Speeches of President George W. Bush 2001-2008, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf [dostęp: 07.10.2014].
 • David Broder (2014), Letter Of The Law In Clinton’s Haiti Policy, Chicago Tribune, http://articles.chicagotribune.com/1993-03-07/news/9303188077_1_haitian-refugees-clinton-shaiti-policy-justice-department [dostęp: 07.10.2014].
 • James Traub (2014), In the Beginning, There Was Somalia, Foreign Affairs, http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/in_the_beginning_there_was_somalia?page=0,2 [dostęp: 08.10.2014].
 • Gallup (2014), Presidential Approval Rating – Bill Clinton, http://www.gallup.com/poll/116584/presidential-approval-ratings-bill-clinton.aspx [dostęp: 09.10.2014].
 • Rwanda: Security Council Discussion (2014), The George Washington University, The National Security Archive, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB53/rw051394.pdf [dostęp: 08.10.2014].
 • Samantha Power (2014), Bystanders to Genocide, The Atlantic, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2001/09/bystanders-to-genocide/4571/ [dostęp: 08.10.2014].
 • Statement by the President on ISIL (2014), The White House, Office of the Press Secretary, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1 [dostęp: 08.10.2014].
 • Talking Points On UNAMIR Withdrawal (2014), The George Washington University, The National Security Archive, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB53/rw041594.pdf [dostęp: 08.10.2014].
 • The American Presidency Project (2014), William J. Clinton, Inaugural Address, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=46366 [dostęp: 03.10.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a766c639-eab2-4da2-8b67-dcd926c82dd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.