PL EN


2010 | 2(16) | 161-181
Article title

Diagnosing methodology outline of the organisational culture

Authors
Content
Title variants
PL
Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Kultura przedsiębiorstwa jest rozumiana jako utrwalone w nim wzory myślenia i postępowania pracowników, kształtowane przez postawy kierownictwa. Przenika ona zarówno proces formułowania strategii, jak i proces jej realizacji. Przedsiębiorstwo, które rozumie swą kulturę, może wykorzystać tę wiedzę jako źródło strategicznej siły. Wielość czynników kształtujących kulturę organizacyjną oraz wielość kultur (subkultur) wymaga od badaczy tego zjawiska dokładnego określenia podmiotu badań czy ogólniej „granic” badawczych. Artykuł zawiera propozycję metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Culture of an enterprise is understood as thinking patterns and employees’ actions preserved in it, shaped by the management attitude. It goes through both the process of formulating the strategy and the process of strategy execution. An enterprise which understands its culture, can use this knowledge as the source of strategic power. Multitude of factors shaping the organisational culture and the multitude of cultures (subcultures) requires that researchers of this phenomenon specify clearly the subject of their research, more broadly, research ‘borders’. The article contains a proposal of the methodology of diagnosing the organisational culture of an enterprise.
Year
Issue
Pages
161-181
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, anna.wojtowicz@mwse.edu.pl
References
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. 1988. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. ISBN 83-04-02662-7.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. 2003. Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana: Model wartości konkurujących. Transl. by B. Nawrot. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-03-5.
 • Czerska M. 2003. Zmiana kulturowa w organizacji: Wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin. 83-7251-342-2.
 • Gableta M. (ed.). 1998. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: Kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-289-7.
 • Gableta M., Karamalla E. 2007. "Firma z charakterem: Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw". Personel, no. 4.
 • Gierszewska G., Romanowska M. 1998. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1093-0.
 • Marcinkowski A., Sobczak J.B. 2000. "Kultura poszukiwana". Personel, no. 2. Dodatek – Przegląd Personalny.
 • Stańda A. 1993. "Diagnoza kultury organizacyjnej w analizie strategicznej działalności przedsiębiorstwa". Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, no. 208.
 • Penc-Pietrzak I. 2003. Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą: Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-078-4.
 • Wersty B. 2000. Analiza i diagnostyka ekonomiczna: Podstawy teoretyczno-metodyczne. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania. ISBN 83-87708-40-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a77f406f-412a-4411-8a55-4e1144c56117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.