PL EN


2016 | 1 | 125-134
Article title

ZMIENNOŚĆ RÓL SPOŁECZNIO-ZAWODOWYCH CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE JAKO ZAGROŻENIE TRADYCYJNEJ DOROSŁOŚCI

Content
Title variants
EN
LABILITY OF SOCIO-PROFESSIONAL ROLES IN CONTEMPORARY WORLD AS A THREAT TO A TRADITIONAL ADULTHOOD
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor w artykule podejmuje kwestie dotyczące zagrożeń we współczesnym świecie dla tradycyjnie pojmowanej dorosłości człowieka. Poddaje krytycznej analizie system pracy i jego negatywny wpływ na dobrostan człowieka dorosłego. Interpretuje wybrane zagadnienia dotyczące życia człowieka w świecie pełnym możliwości a zarazem niepewności. Zwraca również uwagę na nietrwałość więzi międzyludzkich, wskazując przy tym na bariery utrudniające budowanie dojrzałych relacji interpersonalnych. W konkluzji stwierdza, że dojrzałość i doświadczenie, jako cechy tradycyjnie postrzeganej dorosłości, w dobie współczesnej mogą stanowić przeszkodę w otwartości dorosłych na nowe bodźce i alternatywne sposoby myślenia.
EN
In this article, the author explores the problem of threats of the modern world to the traditionally understood adulthood. He critically analyses employment system and its negative impact on welfare of adults. Interprets selected issues concerning human life in a world full of possibilities, and at the same time uncertainty. He also draws attention to the lability of relationships, indicating at the same time barriers to building mature interpersonal relationships. Finally concludes that the maturity and experience, as a feature of traditionally perceived adulthood, in today could hinder the openness of adults to new stimuli and alternative ways of thinking.
Year
Volume
1
Pages
125-134
Physical description
Contributors
References
 • Boguszewski R. (2013), Wartości i normy. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, www.cbos.pl (12.04.2016).
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, przekład: T. Kunz. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2006a), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przekład: S. Obirek. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przekład: J. Konieczny. Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Bauman Z. (2012), Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, przekład: J. Hania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Cataluccio F.M. (2006), Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, przekład: S. Kasprzysiak. Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Chirkowska-Smolak T. (2009), Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 4, s. 257-272.
 • Czapiński J. (2012) Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 235-254.
 • Dubas E. (2001) Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 77-87.
 • Eriksen T.H. (2003), Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, tłumaczenie: G. Sokół. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (2005), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B. (2012), Dorosłość jako spełnienie. Drogi i zagrożenia rozwoju człowieka w okresie dorosłości. Wydawnictwo LIBRON, Kraków.
 • Jarosz M. (2013), Samobójstwa. Dlaczego teraz? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kałużny R., Kałużny Ł. (2014), Wartości uznawane przez studentów studiów niestacjonarnych, „Edukacja Dorosłych”, nr 2, s. 175-189.
 • Melosik Z., Szkudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość i edukacja, migotanie znaczeń. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sęk H., red. (2009), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztumska B., Sztumski J. (2002), Człowiek w świecie wartości, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 • Święchowicz M. (2014), Nie chce się żyć, „Newsweek”, nr 35/14.
 • Tyszkowa M. (1987), Rozwój człowieka dorosłego w świetle wybranych koncepcji teoretycznych psychologii, „Oświata Dorosłych”, nr 2, s. 65-73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a78d07a3-26d3-4bc9-85ce-0753d50671c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.