PL EN


2006 | 2 | 2 Ekonomia | 55-72
Article title

Международная Конкурентоспособность России

Title variants
PL
Międzynarodowa konkurencyjność Rosji
EN
The International Competitiveness of Russia
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Praca przedstawia sytuację gospodarczą Rosji w pierwszych latach XXI wieku. Wprowadza podstawowe definicje międzynarodowej konkurencyjności, a także światowe rankingi.
EN
The paper is introducing the economic situation of Russia in the first years of the 21st age. She is judged from a point of view of basic definitions of international competitiveness, as well as in the context of world rankings.
RU
В реферате представлена экономическая ситуация России в первых годах XXI века, которая оценивается с точки зрения основных определений международной конкурентоспособности, а также в контексте всемирных рейтингов.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Avhustynowych P., Sytuacja gospodarcza Rosji na przełomie XX i XXI wieków, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005 (на правах рукописи).
 • Bossak J. W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju iprzedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa: SGH, Warszawa 2004.
 • European Competitiveness Report 2000, European Commission, Luksembourg 2000.
 • European Competitiveness Report 2001, European Commission, Luksembourg 2001.
 • Fabiańska K., Szaflarski K., Firma na rynku globalnym, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1991.
 • International Trade Statistics Yearbook UN, New York 2003.
 • Klaumut K. (red.), Konkurencyjność regionów, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 1999.
 • Kłosiński K. (red.), Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 • Kłosiński K., Konkurencyjność narodów, [w:] Kłosiński K. (red.), Losy świata, Lublin: Verba, 2003.
 • Kłosiński K., Przyczynek do oceny międzynarodowej konkurencyjności Rosji, „Handel Wewnętrzny” nr 1/2006.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa: SGH, 2003.
 • Orłowski W. M., Holenderska choroba Putina, „Wprost” 2006, Nr 22.
 • Popowski S., Petrodolarowa wydmuszka, „Rzeczpospolita” 2006, nr 166.
 • Radło M.-J., Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2003.
 • Rocznik strategiczny 6(2005), Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 • The Global Competitiveness Report 2005-2006, Basingstoke: World Economic Forum, 2005.
 • The Global Competitiveness Report 2004-2005, Geneva: World Economic Forum, Basingstoke 2004.
 • White Paper on growth, competitiveness and employment. The challenges and ways forward into the 21st century, European Commission, COM (93)700 final, Brussels 1993.
 • Доклад об экономике России № 12, Апрель – 2006 [World Bank Moscow Office – http://www.worldbank.org.ru].
 • Гайдар Е. (red.), Российская экономика в 2005 году. Тенденции и перспективы (выпуск 27), Институт экономики переходного периода, Москва, Март 2006 (wersja elektroniczna http://www.iet.ru).
 • Гельвановский М. И., Национально-государственная стратегия конкурентоспособности России: методологические аспекты, [в:] Материалы V Международной Конференции „Конкурентоспособность и модернизация экономики”, ГУ-ВШЭ Москва 6-7.04.2004 (http://www.hse.ru/ic5/materials).
 • Кудров В. М., К оценке конкурентных позиций США и России в современном мире, [в:] Материалы V Международной Конференции „Конкурентоспособность и модернизация экономики”, ГУ-ВШЭ Москва 6-7.04.2004 (http://w ww.hse.ru/ic5/ materials).
 • Лопез-Кларос А., Россия: Конкурентоспособность, экономический рост иследующий этап развития, World Economic Forum (электронная версия: http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/GCR_05_06/GCR2005Russia_ru.pdf)
 • Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2005 и задачах экономической политики правительства Российской Федерации на 2006 год, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Москва, Февраль 2006 г. (электронная версия: http://www.economy.gov.ru).
 • Ситарян С. А. (ред.), Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России, Москва: „Наука”, 2003.
 • Спиридонов И. А., Международная конкуренция и Россия, Москва: ИНФРА-М, 1997.
 • Федоренко Н., Симчера В., К оценке эффективности использования национальных ресурсов России, „ Вопросы экономики ”2003, nr 8.
 • Ясин Е., Яковлев А., Конкурентоспособность и модернизация российской экономики, „Вопросы экономики” 2004, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a78d2e97-c5a3-4dc5-913c-abb84c428e24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.