Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8(932) | 79-91

Article title

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013

Title variants

EN
The Expenditure of Local Government Units in Poland in 2010–2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka wydatkowa samorządu terytorialnego jest przede wszystkim uwarunkowana rodzajami zadań publicznych, których realizacja jest przypisana do danej jednostki samorządu terytorialnego. Zadania te, a także źródła dochodów oraz ich wydajność, rozmiary deficytów budżetowych, poziom zadłużenia samorządów oraz zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze wpływają na strukturę wydatków. Wzrostowi wydatków bieżących w latach 2010–2013 towarzyszył spadek wydatków majątkowych od 2012 r., co wynikało przede wszystkim ze spadku wydatków inwestycyjnych o 16% w porównaniu z 2011 r. Od 2010 r. obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie w latach 2010–2013 system zasilania finansowego samorządów opierał się na Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co interpretuje się jako stabilne zasady kształtowania się dochodów. Niemniej w tym okresie miały miejsce istotne nowelizacje wskazanych ustaw, a także wiele innych zmian legislacyjnych. Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013 na tle zmian przepisów prawa regulującego gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego i próba odpowiedzi na pytanie, czy te zmiany wpłynęły na strukturę wydatków.
EN
The politics of local government spending is primarily determined by the types of public tasks assigned to local government units. These tasks, as well as sources of income and their performance, the size of budget deficits, the level of indebtedness of local government units and the changing economic and legal environment affect the structure of expenditure. The rise in current expenditure in 2010–2013 was accompanied by a decline in capital expenditure from 2012, which resulted primarily from a decrease of 16% in capital expenditure compared to 2011. The provisions of the new law of 27 August 2009 on Public Finances have been in force since 2010. At the same time, in 2010–2013, the financial self-supply system was based on the Act of 13 November 2003 on the income of local government units, which is interpreted as the source of stable regulation for income formation. Nevertheless, during this period there have been significant amendments to the cited statutes, as well as many other legislative changes. Therefore, the aim of this article is 1) to present selected aspects of the expenditure policy of local government units in Poland in the years 2010–2013 against the background of the law governing the financial management of local government units and 2) to attempt to answer the question of whether these changes have affected spending patterns.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów Samorządowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Dylewski M. [2014], Problemy polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, „Finanse Komunalne”, nr 1–2.
 • Jastrzębska M. [2012], Finanse samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Korolewska M. [2014], Dotacje na zadania bieżące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, „Analizy BAS”, nr 9(113), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Poniatowicz M. [2013], Realizacja nowych zadań kosztuje samorządy rocznie ponad 8 mld zł, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/realizacja-dodatkowych-zadan-bedzie-kosztowac-samorzady-co-najmniej-8-mld-zl/, dostęp: 25.04.2014.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku [2011], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku [2012], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku [2013], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku [2014], Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2011], Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2012], Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2013], Rada Ministrów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2014], Rada Ministrów, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. nr 114, poz. 493 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 1115, 1574, 1644.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240
 • z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 225, poz. 1461.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 102, poz. 584.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. poz. 1646.
 • Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. poz. 1609.
 • Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jednostek samorządu terytorialnego na lata 2013–2016 (według stanu na 19.08.2013 r.), http://www.mf.gov.pl/documents/ 766655/5849707/zestawienia, dostęp: 25.04.2014.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt K14/11, sentencja ogłoszona dnia 11 lutego 2013 r., Dz.U. poz. 193.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r., sygn. akt K13/11, Dz.U. poz. 348.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a7935db7-e2d6-4399-866c-e7c293c87e67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.