PL EN


2020 | 109 Przestrzeń architektoniczna w filmie | 216-222
Article title

Historie polskich emigrantów w kinie europejskim

Authors
Title variants
EN
Histories of Polish Migrants in European Cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki Krisa Van Heuckeloma Polish Migrants in European Film 1918-2017 (2019). Belgijski filmoznawca zwraca uwagę na podstawowe problemy dotyczące motywu migracji: konieczność powiązania aspektów lokalnych i globalnych w badaniach nad historią kina, możliwość usytuowania produkcji filmowej w transnarodowej perspektywie oraz zmienność ekranowego wizerunku polskich migrantów w czasie. Kris Van Heuckelom próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kino podtrzymywało stereotypowe wyobrażenia oraz w jakim stopniu odzwierciedlało pewien sposób myślenia, zgodnie z którym Wschód przeciwstawiony jest Zachodowi, a tradycja – nowoczesności. Chronologiczny układ książki pozwolił autorowi nie tylko na uchwycenie istotnych zmian politycznych i społecznych zachodzących na naszym kontynencie, ale również na ukazanie ich wpływu na sposoby przedstawiania migrantów. Pod względem poznawczym szczególnie wartościowe są te fragmenty książki, w których Van Heuckelom konstruuje swój wywód, sięgając po filmy rzadko przywoływane przez innych autorów oraz zwracając uwagę na ich odmienność od dominującego wzorca.
EN
Review of the book Polish Migrants in European Film 1918-2017 (2019) by Kris Van Heuckelom. The Belgian film scholar draws attention to fundamental problems regarding the theme of migration: the need to link local and global aspects in the study of the history of cinema, the possibility of situating film production in a transnational perspective, and the change of the image of Polish migrants over time. Kris Van Heuckelom tries to address the question how cinema supported common stereotypes and how it reflected a certain way of thinking that has placed the East in opposition to the West and tradition in opposition to modernity. The chronological arrangement of the book allows the author not only to capture the significant political and social changes taking place in Europe, but also to show their impact on the ways in which the migrants have been portrayed in films. One should emphasize particularly the valuable originality of the parts of the book in which Van Heuckelom presents his argument, referring to the films rarely mentioned by other authors, and draws attention to their uniqueness in comparison with the mainstream film production.
Contributors
References
  • Ballesteros, I. (2015). Immigration Cinema in the New Europe. Bristol: Intellect.
  • Bergham, D. (2013). Far-Flung Families in Film: The Diasporic Family in Contemporary European Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Deveny, T. G. (2012). Migration in Contemporary Hispanic Cinema. Lanham: The Scarecrow Press.
  • Loshitzky, Y. (2010). Screening Strangers: Migration and Diaspora in Contemporary European Cinema. Bloomington: Indiana University Press.
  • O’Healy, Á. (2018). Migrant Anxieties: Italian Cinema in a Transnational Frame. Bloomington: Indiana University Press.
  • Santaolalla, I. (2010). Body Matters: Immigrants in Recent Spanish, Italian and Greek Cinemas. W: D. Berghahn, C. Sternberg, C. (red.), European Cinema in Motion. Migrant and Diasporic Film in Contemporary Europe (ss. 152-174). New York: Palgrave Macmillan.
  • Van Heuckelom, K. (2019). Polish Migrants in European Film 1918-2017. Cham: Palgrave Macmillan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7937a82-7346-4ed0-92c2-5333dce51167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.