PL EN


2015 | 42 | 353-366
Article title

Rola instytucji rynku pracy w Polsce w latach 2000–2011

Content
Title variants
EN
The Role of the Labor Market Institutions for the Labor Market Outcomes (Case of Poland 2000–2011)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu była ocena wpływu instytucji rynku pracy na funkcjonowanie polskiego rynku pracy w latach 2000–2011. Analiza rozważań teoretycznych oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzanych zarówno w poszczególnych krajach jak i grupach krajów wykazały, że instytucje rynku pracy mają istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i efektów jego działania. Wyniki analizy empirycznej przeprowadzonej dla Polski zdają się potwierdzać płynącą z literatury konkluzję. W badanym okresie stwierdzono statystycznie istotny wpływ na polski rynek pracy instytucji takich jak: wydatki państwa na programy aktywnej polityki na rynku pracy, obciążenia podatkowe oraz płace minimalne. Przy czym wydatki państwa przyczyniały się do redukcji stopy bezrobocia wśród osób młodych oraz bezrobocia długoterminowego, a dwie pozostałe instytucje negatywnie oddziaływały na wszystkie efekty jego działania.
EN
The main goal of this study was to analyze the role of the labor market institutions on labor market performance in Poland in 2000–2011. Literature review and also the results of empirical studies, conducted for particular countries and groups of countries, indicate that the impact of labor market institutions on outcomes is significant. The empirical results obtained for Poland seem to confirm theoretical conclusions. Results indicate that in the analyzed period, institutions such as expenditures on active labor market policy programs, tax wedge and minimum wage had significant impact on labor market performance. The obtained results show that expenditures on ALMP had positive impact on the Youth Unemployment rate and the Long-term unemployment and the latter institutions had negative impact on all labor market outcomes.
Year
Issue
42
Pages
353-366
Physical description
Contributors
References
 • Arpaia A., Mourre G., 2005, Labour Market Institutions and Labour Market Perfmance: A Survey of the Literature, European Commission Economic Papers No. 238, Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
 • Battistel A., Mednina A., Dell’Acqua M., Fanelli M., Does employment protection legislation affect economic growth? http://dipeco.economia.unimib.it/persone/stanca /Economet/Tesine/2013_battistel_et_al.pdf (dostęp: 08.08.2013 r.).
 • Betcherman A., Olivas K., Dar A., 2004, Impacts of Active Labour Market Programs: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Tran-sition Countries, “World Bank: Social Protection Discussion Paper” 0402.
 • Betcherman G., 2013, Labour Market Institutions and Labour Market Performance A Review of the Literature [w:] World development report 2013, World Bank.
 • Blanchard O., 2006, European unemployment: The evolution of facts and ideas, Economic Policy, No. 21(45).
 • Blanchard O., Wolfers J., 1999, The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: the Aggregate Evidence, NBER Working Paper No. 7282, NBER.
 • Blanchard O., Wolferson J., 2000, Shocks and institutions and the rise of European Unemployment. The aggregate evidence, Economic Journal, No. 1 10(1).
 • Boeri T., Garibaldi P., Ribeiro M., 2010, Behind the Lighthouse Effect, IZA Discussion Paper No. 4890, Bonn.
 • Boeri T., Van Ours J., 2008, The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton University Press, Princeton.
 • Brown Ch., Curtis G., Kohen I., 1982, The Effect of the Minimum Wage on Employment and Unemployment, “Journal of Economic Literature”, Vol. XX, No. 18.
 • Dolenc P., Laporsek S., 2010, Tax wedge on labour and its effect on employment growth in the European Union, Prague Economic Papers, Vol. 4.
 • Eichhorst W., Feil, M., Braun C., 2008, What have we learned? Assessing labor market institutions and indicators, IZA Discussion Papers No. 3470, Institute for the Study of Labor, Bonn.
 • Heckman J., Pagés C., 2000, The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin American Labor Markets, “Economia” No. 1 (1).
 • Kuder B., 2011, Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, red. M.G. Woźniak, z. 19, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Lehmann H., Muravyev A., 2012, Labor Market Institutions and Labor Market Performance: What Can We Learn from Transition Countries?, “Economics of Transi-tion”, Vol. 20, Iss. 2.
 • Neumark D., Wascher W., 2007, Minimum Wages and Employment, IZA Discussion Paper No. 2570, Bonn.
 • Nickell S., 2003, Employment and Taxes, CESifo Working Paper, No. 1109.
 • Nickell S., Layard R., 1999, Labour Market Institutions and Economic Performance [w:] Handbook of Labor Economics, red. Ashenfelter O., Card D., Vol. 3C.
 • Nicoletti G., Scarpetta S., Boylaud O., 2000, Summary Indicators of Product Market Regulation with an Extension to Employment Protection Legislation, Economics Department, „Working Papers”, OECD, nr 226.
 • North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.
 • OECD, 1994, OECD Job Study: Facts, Analysis, Strategies, Paryż.
 • OECD, 2010, OECD Employment Outlook 2010, Paryż.
 • Ostoj I., 2012, Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pak-Hung M., The Effects of Wage-Labor Regulations on Economic Performances: Much More Damaging than Expected, http://ssrn.com/abstract=1744682 (dostęp: 5.08.2013 r.).
 • Staniek Z., 2008, System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. W. Pacho, M. Garbicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a79cf812-d83e-4e3e-becd-6a1157c2a67a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.