PL EN


2017 | Vol 2, No 1 (2017) - Współczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesamiWspółczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesami | 79-87
Article title

Nowe narzędzia motywowania pracowników w sek-torze turystycznym

Content
Title variants
EN
New tools to motivate employees in tourism sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowych narzędzi motywowania pracowników w przedsiębior-stwie turystycznym. W pierwszej części zaprezentowane zostały definicje turystyki i jej istota. Następnie wyjaśniono pojęcie motywowania w rozumieniu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawiono narzędzia motywowania pracowników. Opisane zostały narzędzia płacowe i pozapłacowe, zarówno materialne, jak i pozamaterialne instrumenty motywowania personelu stosowane przez przedsiębior-stwa turystyczne.
EN
The aim of this article is to present the new tools to motivate employees in a tourism enterprise. The first part presents the definitions of tourism and its essence. Then the author explains the concept of motivation within the meaning of human resource management and the tools to motivate employees. The existing wage and non-wage tools to motivate the staff used by tourism enterprise are described as well.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków. Albis.
 • Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków. Dom Wydawniczy ABC.
 • Balińska-Grzelak, A. (2012). Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 738.
 • Biedroń, A. (2011). Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Pro-gnoza rozwojów. Warszawa. Difin.
 • Gick, A., Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników. Warszawa. PWE.
 • Gołembski, G. (red.). (2005). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.
 • Juchnowicz, M., (2003). Prokonkurencyjne instrumenty motywowania. W: Rybak, M. (red.). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa. Poltext.
 • Kopeć, J., Piwowarczyk, J. (2008). Wybrane instrumenty rozwoju personalnego. Kraków. Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: PWN.
 • Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka, Warszawa: PWN.
 • Molenda, M. (2015). Motywowanie jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębior-stwie turystycznym. W: Rapacz, A. (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa. Difin.
 • Sarnowski, J., Kirejczyk, E. (2007). Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa. Alma-mer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Snopko, J. (2014). Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie., 8, 307-320.
 • Toczek-Werner. S. (red.). (2008). Podstawy turystyki i rekreacji. Wrocław. Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.
 • Tokarz, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Warszawa. Difin.
 • Zioło, K. (2012). Skuteczna motywacja pracowników i jej wpływ na budowanie przewagi konkuren-cyjnej przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, 723.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2481-3490
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7a3cdec-d2dd-4460-a132-0b70c8597fea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.