PL EN


2013 | 5 | 6-28
Article title

Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja

Content
Title variants
EN
Popular Politics: Celebritization of Politics, Politainment, Tabloidization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obserwacja scen politycznych (nie tylko polskiej) pozwala na sformułowanie tezy, iż politykę, w szczególności procesy decydowania i komunikowania politycznego podzielić możnana politykę wyższą, merytoryczną, programową i ideową, koncentrującą się na rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych i pozyskiwaniu poparcia wyborczego jako swego rodzaju nagrody za twórczą i skuteczną aktywność polityczną oraz politykę popularną, która dominując w przekazie medialnym, ogranicza publiczną debatę do zastępczych tematów, najczęściej takich, które potrafią wywoływać silne emocje i skłaniać obywateli do podejmowania powierzchownych sądów i opartych na nich decyzji wyborczych. Celem niniejszego tekstu jest spójne opisanie zespołu zjawisk i mechanizmów komunikacyjnych zachodzących w obszarze polityki i składających się na politykę popularną: pseudowydarzenia, mediatyzacji, postpolityki, celebrytyzacji politycznej, infotainmentu, politainmantu, politicotainmentu, tabloidyzacji i makdonaldyzacji polityki.
EN
Observing the political scene (not only the Polish one) allows to formulate the thesis that politics, in particular the processes of political decision-making and communication, may be distinguished as higher, substantive programmatic and ideological, focused on solving important social problems and gaining electoral support as a sort of reward for creative and effective political activity and popular politics, which is dominating the media coverage and limiting public debate to topics that can trigger strong emotions and encourage citizens to take superficial judgments and electoral decisions. The purpose of this paper is to describe a coherent set of phenomena and mechanisms of communication taking place in the area of politics that define the popular politics: pseudo-events, mediatization, post-politics, political celebritization of politics, infotainment, politainment, politicotainment, tabloidization and McDonaldization of politics.
Year
Issue
5
Pages
6-28
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Umultowska 89A, 61-614, Uniwersytet SWPS, Wydział w Poznaniu, Kutrzeby 10, 60-995
 • Uniersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych,Zakład Socjologii i Psychologii Polityki, ul. Nowy Świat 67, 00-927, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927
References
 • Annusewicz O., Celebrytyzacja polityczna, [w:] Studia Politologiczne vol. 20.
 • Barwell C., The marketing concept, [w:] The marketing of industrial products, London 1965.
 • Bennett W.L., The uncivic culture: Communication, identity, and the rise of lifestyle politics, „Political Science and Politics” 1998, vol. 31, nr 4.
 • Blumler J., Kavanagh D., The Third Age of Political Communication. Influences and Features, “Political Communication” 1999.
 • Boorstin D., The Image.A Guide to pseudo-events in America, New York 1992.
 • Brants K., Voltmer K., Introduction: Mediatization and De-centralization of Political Communication, [w:] Brants K., Voltmer K. (eds.), (2011), Political Communication in Postmodern Democracy. Challenging the Primacy of Politics, New York 2011.
 • Esser F., Tabloidization of News. A Comparative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism, „European Journal of Communication” 1999.
 • Fras J., Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych,[w:] Kulczycki E.,
 • Wendland M., Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań 2012.
 • Fras J., Tabloidyzacja a mediatyzacja i logika mediów – wzajemne relacje pojęć, [w:] Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), Współczesne media. Wolne media?, t.II, Lublin 2010.
 • Houston F., The marketing concept: what it is and it is not, [w:]„Journal of marketing” vol. 50, Aprill, 1986.
 • Kochan M., Pojedynek na słowa, Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, Hoboken, New Jersey 2010.
 • Kurtz H., Media Circus – The Trouble with America’s Newspapers, New York 1993.
 • McNair B., An Introduction to Political Communication, New York 1999.
 • Negrine R., Politics and the Mass Media in Britain, London 1994.
 • Nowak E., Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Vol. XVI, 2 Sectio K, Lublin 2009.
 • O’Cass C., Political marketing and the marketing concept, [w:] „European Journal of Marketing”, 30 (10/11) 1996.
 • Pawełczyk P., Piontek D., Socjotechnika w komunikowaniu politycznym,Poznań 1999.
 • Pawełczyk P., Rekwizyt w teatrze politycznym, „Studia Politologiczne vol. 24.
 • Piontek D., Hordecki B., Ideał polityka w „Super Expressie” i „Fakcie. Gazecie Codziennej” (lipiec-sierpień 2007). [w:] J. Miluska (red.), Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia. Poznań 2009.
 • Piontek D., Hordecki B., Ossowski S., Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań 2013.
 • Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.
 • Schulz W., Komunikacja polityczna, Kraków 2006.
 • Piontek D., Tabloidyzacja dziennikarstwa, [w:] Zakrzewski S. (red.), Polubić dziennikarstwo, Poznań 2009.
 • Riegert K., Politicotainment. Television’s Take on the Real, New York 2007.
 • Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
 • Schultz D., Politainment. The Ten Rules of Contemporary Politics, San Bernardino 2012.
 • Schulz D., Lights, Camera, Action. Ethics and the California Recall, [w:] Public Integrity, Winter 2004-5 Vol. 7 No. 1.
 • Sparks C., Introduction: the panic over tabloid news, [w:] Sparks C., Tulloch J. (eds.), Tabloid Tales. Global Debates over Media Standards, Lanham 2000.
 • Staniszkis J., O władzy i bezsilności, Kraków 2006.
 • Street J., Celebrity Polititians: Popular Culture and Political Representation, [w:] British Journal of Politics and International Relations 2004.
 • West D. M., Orman J., Celebrity Politics, New Jersey 2002.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie, Warszawa 2006.
 • http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje/analizy/1_1-prezentacja_pluralizm-w--polskich-mediach-elektronicznyc.pdf, 23.02.13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7aa4c22-3d78-4bb7-9c6d-1a34dfb50473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.