PL EN


2016 | 104 | 137-146
Article title

Wyniki rocznego monitoringu stężenia radonu w powietrzu budynku mieszkalnego w Łodzi na tle warunków meteorologicznych

Content
Title variants
EN
Results of 1-year monitoring of air radon concentration in a detached house in Łódź with reference to meteorological conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy dokonano analizy zmienności stężenia aktywności radonu (Rn-222) w powietrzu, rejestrowanego w trybie ciągłym, w domu jednorodzinnym w Łodzi, w okresie 356 dni, w latach 2014–2015. Tło meteorologiczne pomiarów Rn-222 stanowiły wartości temperatury powietrza w budynku i w warunkach zewnętrznych, sum godzinnych opadu atmosferycznego, ciśnienia atmosferycznego oraz typy cyrkulacji. Stwierdzono zmienność sezonową oraz dobową poziomu stężenia badanego radionuklidu w powietrzu uwarunkowaną sposobem użytkowania domu oraz czynnikami meteorologicznymi. Zamknięcie (nieużytkowanie) domu w lipcu 2014 roku spowodowało 5-krotny wzrost stężenia aktywności Rn-222 w stosunku do wartości średniej. Spadek temperatury powietrza w otoczeniu budynku wykazał słabą korel ację dodatnią, ze wzrostem stężenia aktywności Rn-222 w domu. Zmniejszenie poziomu stężenia aktywności Rn-222 w budynku obserwowano po intensywnych opadach. Ciśnienie atmosferyczne i typ cyrkulacji nie wykazywały wpływu na poziom rejestrowanego stężenia aktywności Rn-222.
EN
The aim of the study was to investigate the variability of air Rn-222 concentration in a single-family detached house in Łódź with reference to indoor-outdoor air temperature differences, precipitation, air pressure and type of atmospheric circulation. Experiments comprising continuous, simultaneously measurements of meteorological elements and air Rn-222 concentration using AlphaGUARD® PQ2000 PRO (ionization chamber, diffusion mode) in the period from 20 May 2014 to 10 May 2015. A slightly positive correlation between Rn-222 levels and indoor-outdoor air temperature has been shown but the relationship with air pressure was not confirmed. The analysis indicated that rainfall can be an important meteorological controlling factor of air Rn-222 levels in houses located in an area with shallow groundwater.
Year
Volume
104
Pages
137-146
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, apodstaw@uni.lodz.pl
References
 • Biernacka Małgorzata, Krzysztof Isajenko, Paweł Lipiński, Zofia Pietrzak-Flis. 2006. Radiologiczny Atlas Pol-ski 2005. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Ra-diologicznej, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
 • De Francesco Stefano, F. Pascale Tommasone, Emilio Cuoco, Dario Tedesco. 2010. „Indoor radon seasonal variability at different floors of buildings”. Radiation Measurements 45 (8): 928-934.
 • Dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 13/1 z dnia 17.1.2014.
 • Eisenbud Merril. 1987. Environmental radioactivity: from natural, industrial and military sources. Third edition. San Diego: Academic Press.
 • Fijałkowska-Lichwa Lidia. 2014. „Short-term radon activity concentration changes along the Underground Edu¬cational Tourist Route in the Old Uranium Mine in Kletno (Sudety Mts., SW Poland)”. Journal of Environmental Radioactivity 135: 25-35.
 • Fijałkowska-Lichwa Lidia, Tadeusz A. Przylibski. 2011. „Short-term 222Rn activity concentration changes in underground spaces with limited air exchange with the atmosphere”. Natural Hazards and Earth System Sciences 11: 1179-1188.
 • Genitron Instruments GmbH. 1998. User Manual Portable Radon Monitor „AlphaGUARD”, vol. 12/98. Frank-furt: Publishers Genitron Instruments GmbH.
 • Hubbard Lynn M., Hans Mellander, Gun A. Swedjemark. 1996. „Studies on temporal variations of radon in Swedish single-family houses”. Environment International 22 (Suppl. 1): S715-S722.
 • Janik Mirosław. 2005. Przenikanie radonu z gruntu do budynku: modelowanie komputerowe i weryfikacja w budynkach mieszkalnych. Raport Nr 1966/AP (rozprawa doktorska). Kraków: Instytut Fizyki Jądrowej PAN.
 • Karpińska Maria, Zenon Mnich, Jacek Kapała. 2004a. „Seasonal changes in radon concentrations in buildings in the region of northeastern Poland”. Journal of Environmental Radioactivity 77 (2): 101-109.
 • Karpińska Maria, Zenon Mnich, Jacek Kapała, Krzysztof Antonowicz. 2004b. „Seasonal changeability of indoor radon concentrations in one-family house”. Nukleonika 49 (1): 33-36.
 • Karpińska Maria, Zenon Mnich, Jacek Kapała, Krzysztof Antonowicz, Maciej Przestalski. 2005. „Time change-ability in radon concentration in one-family dwelling houses in the northeastern region of Poland”. Radi-ation Protection Dosimetry 113 (3): 300-307.
 • Kozak Krzysztof, Jadwiga Mazur, Beata Kozłowska, Maria Karpińska, Tadeusz A. Przylibski, Kalina Mamont-Cieśla, Dominik Grządziel, Olga Stawarz, Małgorzata Wysocka, Jerzy Dorda, Adam Żebrowski, Jerzy Olszewski, Hayk Hovhannisyan, Marek Dohojda, Jacek Kapała, Izabela Chmielewska, Barbara Kłos, Jerzy Jankowski, Stanisław Mnich, Robert Kołodziej. 2011. „Correction factors for determination of an-nual average radon concentration in dwellings of Poland resulting from seasonal variability of indoor ra-don”. Applied Radiation and Isotopes 69 (10): 1459-1465.
 • Marley Frederick. 2001. „Investigation of the influences of atmospheric conditions on the variability of radon and radon progeny in buildings”. Atmospheric Environment 35 (31): 5347-5360.
 • Mazur Jadwiga. 2008. Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne
 • i własności gleby. Raport Nr 2014/AP (rozprawa doktorska). Kraków: Instytut Fizyki Jądrowej PAN.
 • Nazaroff William W., Anthony V. Nero jr. 1988. Radon and its decay products in indoor air. New York: Wiley.
 • Nowina-Konopka Małgorzata. 1995. „Indoor radon levels in north-western Poland”. Radiation Protection Dosi¬metry 62 (4): 239-244.
 • Olszewski Jerzy, Janusz Skubalski. 2011. „Stężenie radonu w wybranych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łodzi”. Medycyna Pracy 62 (1): 31-36.
 • Piotrowski Piotr. 2009. „Obiektywna metoda klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej dla Polski. Acta Universita-tis Lodziensis, Folia Geographica Physica 10: 1-216.
 • Podstawczyńska Agnieszka. 2013. Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Podstawczyńska Agnieszka, Krzysztof Kozak. 2008. Preliminary results of measurements of radon (222Rn) con-centration in the air in Łódź. W: Kazimierz Kłysik, Joanna Wibig, Krzysztof Fortuniak (red.) Klimat i bioklimat miast, 467-476. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Polednik Bernard, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur, Marzenna Dudzińska, Dominik Grządziel. 2016. „Radon and its decay products in an air-conditioned audytorium in correlation with indoor air parameters”. Indoor and Built Environment doi: 10.1177/1420326X15626235.
 • Przylibski Tadeusz A. 2005. Radon składnik swoisty wód leczniczych Sudetów. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Przylibski Tadeusz A. 2015. „Radon research in Poland: A review”. Solid State Phenomena 238: 90-115.
 • Przylibski Tadeusz A., Jacek Piasecki. 1998. „Radon as a natural radioactive tracer of permanent air movements in the Niedźwiedzia Cave (Śnieżnik Kłodzki, Sudety Mts.).” Kras i Speleologia 9: 179-193.
 • Przylibski Tadeusz A., Adam Żebrowski, Maria Karpińska, Jacek Kapała, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur, Dominik Grządziel, Kalina Mamont-Cieśla, Olga Stawarz, Beata Kozłowska, Barbara Kłos, Jerzy Dorda, Małgorzata Wysocka, Jerzy Olszewski, Marek Dohojda. 2011. „Mean annual 222Rn concentration in homes located in different geological regions of Poland – first approach to whole country area”. Journal of Environmental Radioactivity 102 (8): 735-741.
 • Raport PAA. 2015. Raport Roczny Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bez-pieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2014 roku. Warszawa: Państwowa Agencja Atomistyki (http://paa.gov.pl/ sites/default/files/RaportPrezesaPAA2014.pdf).
 • Rowe Jane E., Mike Kelly, Laura E. Price. 2002. „Weather system scale variation in radon-222 concentration of indoor air”. Science of the Total Environment 284 (1-3): 157-166.
 • UNSCEAR. 2000. Annex B - Exposures from natural radiation sources. W: Sources and effects of ionizing radi-ation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Anexes. Volume I: Sources, 84-156. New York: United Nations (http://www.unscear.org/docs/publications/2000/UNSCEAR_2000_Report_Vol.I.pdf).
 • Tanner Allan B. 1964. Radon migration in the ground: A review. W: John A. S. Adams, Wayne M. Lowder (red.) The natural radiation environment, 161-190. Chicago: University of Chicago Press.
 • Wysocka Małgorzata, Stanisław Chalupnik, Jan Skowronek, Antoni Mielnikow. 2004. „Comparison between short- and long-term measurements of radon concentration in dwellings of Upper Silesia (Poland)”. Jour-nal of Mining Science 40 (4): 417-422.
 • Wysocka Małgorzata, Beata Kozłowska, Jerzy Dorda, Barbara Kłos, Izabela Chmielewska, Jan Rubin, Maria Karpińska, Marek Dohojda. 2010. „Annual observations of radon activity concentrations in dwellings of Silesian Voivode¬ship”. Nukleonika 55 (3): 369-375.
 • Zeeb Hajo, Ferid Shannoun (red.). 2009. WHO Hand¬book on Indoor Radon. A Public Health Perspective. Ge-neva: World Health Organization Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-1249
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7b9949a-808d-4355-beb9-fbcd57af65d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.