PL EN


2017 | 16 | 3 | 109-124
Article title

Specyfika aktywności fizycznych i sportowych w kontekście przygotowania przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego

Content
Title variants
EN
Peculiarities of Physically and Sports Activities in the Context of Future Physical Education Teachers’ Preparation
Languages of publication
Abstracts
EN
The article reveals the peculiarities of sport’s training activities for intending teachers of physical education. The paper analyses the activities of physical education teacher in unusual circumstances in comparison with other teachers. The author singles out the following features of such activities and personal characteristics: high professional standards; higher degree of responsibility for the physical and psychological well-being of pupils; high communicative skills; stressful environment of the physical training teacher; unlimited educational and training work; high leadership skills; to be fit; educational and training focus of the activities, necessity of pupil’s high sports achievements; improving healthcare, environmental, patriotic and cultural education, forming positive attitude towards physical education and sports. The paper justifies that the formation of the teacher is a complex process, during which the personality undergoes significant changes associated with the development of reflection, cooperation and discipline.
PL
Artykuł ukazuje specyfikę sportowych aktywności szkoleniowych dla adeptów zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Praca analizuje działalność nauczycieli wychowania fizycznego w niecodziennych – w porównaniu z innymi nauczycielami – okolicznościach. Autor wyodrębnia następujące cechy takich aktywności i charakterystykę osobowości: wysokie standardy zawodowe;wyższy stopień odpowiedzialności za fizyczne i psychiczne samopoczucie uczniów; wysokie umiejętności komunikacyjne; stresujące środowisko nauczyciela wychowania fizycznego; nieograniczona praca wychowawcza i szkoleniowa; wysokie zdolności przywódcze; dbałość o kondycję fizyczną; wychowawcza i szkoleniowa rola aktywności; konieczność osiągania wysokich rezultatów sportowych przez uczniów; doskonalenie opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, edukacji patriotycznej i kulturowej; kształtowanie pozytywnego nastawienia do wychowania fizycznego i sportu. Artykuł uzasadnia, że kształcenie nauczyciela jest złożonym procesem, podczas którego osobowość podlega znaczącym zmianom związanym z rozwojem refleksji, współpracy i dyscypliny.
Contributors
References
 • Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт», Герцик М., Вацеба О., Львів, «Українські технології», 2002, 232 с.
 • Гауряк О., Киселиця О., Формування педагогічної культури майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової підготовки у ВНЗ, Вісник Запорізького національного університету, 2012, № 2, С. 27–35.
 • Голенкова Ю., Психологічний аналіз специфіки праці вчителя фізичної культури, Теорія та методика фізичного виховання, 2008, № 3, С. 6–9.
 • Зайцева Ю., Специфіка діяльності вчителя фізичної культури як організатора фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, Витоки педагогічної майстерності, 2014, Вип. 13, С. 139–144.
 • Карченкова М., Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності, дис. … канд. пед. наук, Переяслав-Хмельницький, 2006, 228 с.
 • Клопов P., Інформатизація вищої фізкультурної освіти, Теорія та методика фізичного виховання, 2007, № 4, С. 3–7.
 • Мартиненко В., Безперервна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту, Наукові праці. Серія Педагогіка, 2009, Вип. 99, Т. 112, С. 111– 115.
 • Никулин И., Подготовка будущего учителя к физкультурно-рекреативной деятельности с учащимися общеобразовательной школы, дисс. … канд. пед. наук, Белгород, 2000, 212 с.
 • Панченко Г., Проблемы совершенствования подготовки будущего учителя физического воспитания к организации и проведению физкультурно- -оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовате- льной школе, Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, № 11, С. 86–90.
 • Сущенко Л., Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах, дис. … докт. пед. наук, К., 2003, 650 с.
 • Теорія і методика фізичного виховання школярів, Шиян Б., Тернопіль, «Богдан», 2004, Ч. 1, 272 с.
 • Трофимов О., Подготовка будущих учителей физической культуры к тренерской деятельности (на примере спортивной гимнастики), дисс. … канд. пед. наук, Пенза, 2010, 163 с.
 • Физическая культура студента, Ильинича В. (ред)., М.,«Гардарики», 2000, 385 с.
 • Черных З., Формирование профессиональной готовности студентов педагогического вуза в процессе физкультурно-спортивной деятельности, дисс. … канд. пед. наук, Шуя, 2012, 162 c.
 • Шаповалова І. Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення, Педагогічний дискурс, 2014, Вип. 17, С. 204–208.
 • Шиян Б., Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття, Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні, 2001, Вип. 2, С. 371–374.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7c9a87e-e1b9-43e4-854c-d089c9b0b2b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.