Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 278-293

Article title

Fostering digital business transformation and digital skill development for economic growth and social inclusion in Poland: a preliminary study

Content

Title variants

PL
Wsparcie cyfrowej transformacji biznesu i rozwoju cyfrowych kompetencji na rzecz wzrostu gospodarczego i społecznej inkluzji w Polsce: badania wstępne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The digital transformation of an enterprise is an extremely complex issue, which involves modification of the traditional model and business processes through the use of ICT solutions. The transfer of operational activities from the analog to the digital sphere enables new production and distribution methods, better interactions with the customer and the production of digital goods and services. Therefore, digital transformation, as a key issue for enterprises, should play a central role in their development strategy. In the world of artificial intelligence, based on self-learning algorithms and global data flows, appropriate workforce skills are necessary for the effective implementation of a digital strategy. The skill gap, resulting from a lack of proper vision, knowledge, skills and experience, is the main reason for the lack of success in the process of the digital transformation of SMEs. It is also significant with respect to ensuring faster economic growth and the process of social inclusion. The purpose of the study is to outline the importance of the issue of reducing the digital gap, which is one of the important competence gaps for conducting effective digital business transformation at the threshold of the third decade of the 21st century, and to present solutions of systemic support for the development of digital skills in Polish enterprises. The findings of the analysis are as follows: in order to reduce the gap in digital skills, it is necessary to strengthen extensive cooperation within the triple helix, to include public-private partnerships based on coordinated actions undertaken jointly by enterprises, science, and public administration. Science and technology parks (STPs) should play a special role in this respect. However, for this assistance to be effective, it is necessary to prepare the managerial staff for the construction and, above all, implementation of an appropriate support strategy related to STPs for the digital transformation of their tenants.
PL
Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa jest zagadnieniem niezwykle szerokim, obejmującym zmianę tradycyjnego modelu i procesów biznesowych przy wykorzystaniu rozwiązań ICT. Przeniesienie działań operacyjnych ze sfery analogowej do cyfrowej, umożliwia nowe sposoby produkcji oraz dystrybucji, pozwala na lepszą interakcję z klientem oraz produkcję cyfrowych dóbr i usług. Cyfrowa transformacja zatem, jako bardzo aktualna i bardzo ważna kwestia, powinna zajmować istotne miejsce w strategii rozwoju przedsiębiorstw. świecie sztucznej inteligencji, opartej na samouczących się algorytmach i globalnych przepływach danych, coraz większego znaczenia nabiera kwestia odpowiednich kompetencji kadry, które potrzebne są do efektywnej implementacji strategii cyfrowego rozwoju. Luka kompetencyjna, rozumiana jako brak istotnych z punktu widzenia celów organizacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia, stanowi główną przyczynę niepodejmowania bądź nieudanego procesu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza MŚP. Prezentuje ona również kluczowe znaczenie z punktu widzenia zapewnienia szybszego tempa wzrostu gospodarczego i procesu społecznej inkluzji. Celem opracowania jest syntetyczne nakreślenie znaczenia kwestii redukcji luki kompetencji cyfrowych, która stanowi jedną z istotnych luk kompetencyjnych dla przeprowadzenia efektywnej cyfrowej transformacji biznesu u progu trzeciej dekady XXI wieku, oraz prezentacja rozwiązań systemowego wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy są następujące: w celu zmniejszenia luki w kompetencjach cyfrowych potrzebne jest wzmocnienie szeroko zakrojonej współpracy w ramach potrójnej helisy, która będzie obejmować partnerstwo publiczno-prywatne, w tym skoordynowane działania, podejmowane wspólnie przez sektor przedsiębiorstw i nauki oraz administrację państwową. Szczególną rolę w tym zakresie mają do odegrania parki naukowe i technologiczne. Aby jednak pomoc ta była efektywna, konieczne jest przygotowanie kadry menedżerskiej do budowy i przede wszystkim implementacji odpowiedniej strategii parku w zakresie wsparcia cyfrowej transformacji jego lokatorów.

Contributors

 • Institute of International Studies University of Wrocław

References

 • Arendt, L. (2008). Barriers to ICT adoption in SMEs: how to bridge the digital divide? Journal of Systems and Information Technology, 10(2), 93–108. DOI: 10.1108/13287260810897738.
 • Bełz, G., Wawrzynek, Ł., Wąsowicz, M. (2019). Network Potential of Innovation in Digital Transformation Projects. Transformations in Business & Economics, 18(2B (47B)), 694–708.
 • Berman, S. (2012). Digital transformation: opportunities to create new business models. Strategy & Leadership, 40(2), 16–24. DOI: 10.1108/10878571211209314.
 • Business Insider Polska. (2020). Epidemia testuje rynek online. Oto co zamawiamy przez Internet w czasach korona wirusa. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/ finanse/handel/koronawirus-wplywa-na-rynek-online-sklepy-notuja-wieksze-obroty/30g4gsx (2020.04.15).
 • Castells, M. (2002). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199255771.001.0001
 • Compaine, B. M. (2001). The digital divide: facing a crisis or creating a myth. MIT Press. DOI: 10.1016/S0740-8188(02)00114-7.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and ‘Mode 2’ to a triple helix of university − industry − government relations. Research Policy, 29(2), 109–123.
 • European Commission (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM/2015/0192 final. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex-%3A52015DC0192 (2019.01.04).
 • EY. (2019). Redesigning for the digital economy. A study of SMEs in Southeast Asia. Retrieved from: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-smes-in-southeast-asia-redesigning-for-the-digital-economy/$FILE/EY-smes-in-southeast-asia-redesigning-for-the-digital-economy.pdf (2019.10.15).
 • Friemel, T. N. (2016). The digital divide has grown old: Determinants of a digital divide among seniors. New Media & Society, 18(2), 313–331. DOI: 10.1177/1461444814538648.
 • Goerzig, D., Bauernhansl, T. (2018). Enterprise architectures for the digital transformation in small and medium-sized enterprises. Procedia CIRP, 67, 540–545. DOI: 10.1016/j.procir.2017.12.257.
 • Hameed, T. (2007). ICT as an enabler of Socio-Economic Development. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Tahir_Hameed4/publication/228618930_ICT_as_an_enabler_of_socioeconomic_development/links/5488d98d0cf268d28f09001b/ICT-as-an-enabler-of-socio-economic-development.pdf (2019.10.20).
 • Hargittai, E., Hsieh, Y. P. (2013). Digital Inequality. In: W. H. Dutton (Ed.), The Oxford Handbook of Internet Studies (pp. 129–150). Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199589074.013.0007.
 • Hess, T., Matt, C., Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering, 57(5), 339–343. DOI: 10.1007/s12599-015-0401-5.
 • Hidalgo, A., Gabaly, S., Morales-Alonso, G., Uruena, A. (2020). The digital divide in light of sustainable development: An approach through advanced machine learning techniques. Technological Forecasting and Social Change, 150, 1–7. DOI: 10.1016/j.techfore.2019.119754.
 • Hoidn, S., Kärkkäinen, K. (2014). Promoting Skills for Innovation in Higher Education: A Literature Review on the Effectiveness of Problem-based Learning and of Teaching Behaviours. OECD Education Working Papers, No. 100. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/5k3tsj67l226-en.
 • Hudson, J. (2003). EGalitarianism? The Information Society and New Labour’s Repositioning of Welfare. Acoustics, Speech, and Signal Processing Newsletter, IEEE, 23(2), 268–290. DOI: 10.1177/0261018303023002008.
 • Kaplan, J. M., Bailey, T., O’Halloran, D., Marcus, A., Rezek, Ch. (2015). Beyond Cybersecurity: Protecting Your Digital Business. Hoboken: John Wiley & Son.
 • Matt, C., Hess, T., Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. Business and Information Systems Engineering, 57(5), 339–343. DOI: 10.1007/s12599-015-0401-5.
 • Mażewska, M., Tórz, A. (2019). Raport z badania Parków Technologicznych 2019. Poznań/Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 • Mesch, G., Talmud, I. (2011). Ethnic Differences in Internet access. Information Communication and Society Communication & Society, 4, 445–471. DOI: 10.1080/1369118X.2011.562218.
 • Morrar, R., Arman, H., Mousa, S. (2017). The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation Perspective. Technology Innovation Management Review, 7 (11), 12–20. DOI: 10.22215/timreview/1117.
 • OECD (2016). Skills for a Digital World. Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy, Committee on Digital Economy Policy, DSTI/ICCP/IIS(2015)10/FINAL. Retrieved from: https://www.oecd.org/els/emp/Skills-for-a-Digital-World.pdf (2019.10.19).
 • OECD. (2019). Measuring the Digital Transformation. A Roadmap for the Future. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264311992-en.
 • Ono, H., Zavodny, M. (2009). Gender and the Internet. Social Science Quarterly, 84(1), 111–121. DOI: 10.1111/1540-6237.t01-1-8401007.
 • PwC. (2013). Digitization for economic growth and job creation. Regional and Industry perspective. Retrieved from: https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/digitization-for-economic-growth-and-job-creation.pdf (2019.10.20).
 • PwC. (2018). Europe Monitor – Innovation and Digital Transformation: How do European SMEs perform? Retrieved from: https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-europe-monitor-innovation-sme.pdf (2019.10.21).
 • Ragnedda, M., Kreitem, H. (2018). The three levels of digital divide in East EU countries. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, 1(4), 5–26. DOI: 10.30547/worldofmedia.4.2018.1
 • Ramantoko, G., Fatimah, L. V., Pratiwi, S. Ch., Kinasih, K. (2018). Measuring Digital Capability Maturity: Case of Small-Medium Kampong-Digital Companies in Bandung. Pertanika Journal of Social Science & Humunaities, 26(T), 215–230.
 • Robinson, L., Cotten, S. R., Ono, H., Quan-Haase, A., Mesch, G., Chen W., Schulz J., Hale, T. M., Stern, M. J. (2015). Digital inequalities and why they matter. Information, Communication and Society, 18(5), 569–582. DOI: 10.1080/1369118X.2015.1012532.
 • Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Geneva: World Economic Forum.
 • Śledziewska, K., Włoch, R. (2015). (Un)Digital Poland: The Gap in the Digital Skills of Human Capital. In: Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, (pp. 415–421). Kotor, Montengero, 10–11 September 2015. Zagreb: IRENET – Society for Advancing Innovation and Research in Economy.
 • Teichert, R. (2019). Digital Transformation Maturity: a Systemic Review of Literature. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(6),1673–1687. DOI: 10.11118/actaun201967061673.
 • van Dijk, J. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34, 221–235. DOI: 10.1016/j.poetic.2006.05.004.
 • Witte, J. C., Mannon, S. E. (2010). The Internet and Social Inequalities. New York: Routledge.
 • World Bank (2016). Digital Dividends, World Development Report 2016. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf (2019.10.25).
 • UNCTAD. (2019). Digital Economy Report 2019 – Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a7caaba2-89a1-4d4d-8f88-e9a973ed3a23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.