PL EN


Journal
2015 | 17 | 37-48
Article title

Uwagi do założeń ustawy o rewitalizacji – wybrane aspekty

Title variants
EN
Notes to the assumptions of the law revitalization law – selected aspects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena i sformułowanie uwag do projektu Założeń ustawy o rewitalizacji. Tocząca się od wielu lat dyskusja nad projektem ustawy oraz realna potrzeba prowadzenia procesów rewitalizacji w oparciu o jasno wyznaczone normy formalno-prawne stały się przyczynkiem do wznowienia prac legislacyjnych oraz przekazania Założeń ustawy do konsultacji społecznych przez Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Istotny jest fakt, że rewitalizacja to jedno z priorytetowych obszarów wskazanych przez Unię Europejską, a trwająca nowa perspektywa programowa 2014–2020 zakłada ponowne wsparcie odnowy miast środkami unijnymi. Opracowanie klarownych ram procesu rewitalizacji wydaje się tym samym potrzebne i newralgiczne dla dalszych przeobrażeń funkcjonalnych polskich miast.
EN
The purpose of this article is to evaluate and formulate comments on the draft Guidelines Revitalization Act draft. The debate on the project of the act has been continued for many years. The real need for regeneration processes based on clearly defined formal legal norms has become a contribution to the resumption of legislative work and the transfer of the Act Guidelines for public consultation by the Department of Policy Planning of the Ministry of Infrastructure and Development. An important fact that needs to be stressed is that revitalization is one of the priorities of the European Union actions and the ongoing new 2014–2020 programme perspective assumes support for urban renewal of EU funds. The development of a clear framework for the revitalization process thus seems to be necessary and critical for the further transformation of functional Polish cities.
Journal
Year
Issue
17
Pages
37-48
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Behr I., Billert A., Kröning W., Muzioł-Węcławowicz A., 2003, Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
 • Billert A., 2008, Sens i funkcja ustawy rewitalizacyjnej, „Biuletyn IGSEiGP UAM Poznań”, t. 5.
 • Bryx M., Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2010, Założenia krajowej polityki rewitalizacji, [w:] Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, red. Z. Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miast Kraków.
 • Ciesiółka P., 2009b, Inicjatywa JESSICA szansą na nową jakość rewitalizacji, „Biuletyn IGSEiGP UAM Poznań”, t. 7.
 • Ciesiółka P., 2014, Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces rewitalizacji w Poznaniu na tle największych miast w Polsce, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, t. 27.
 • Ciesiółka  P.,  2009a, Finansowanie rozwoju miast z  funduszy europejskich na rzecz rewitalizacji na przykładzie projektów zrealizowanych w Wielkopolsce, [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wezwań, red. M.E. Sokołowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański B., 2000a, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja – odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Wyd. IGPiK, Kraków.
 • Domański B., 2000b, Tereny poprzemysłowe w miastach polskich – kierunki i bariery przekształceń, [w:] XIII konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, red. I. Jażdżewska, Wyd. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański B., Gwosdz K., 2010, Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Guzik R., Domański B., 2010, Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, red. Z. Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • http://www.edupedia.pl/words/index/show/292660_slownik_pojec_geografii_spolecznoekonomicznej-sukcesja_funkcji.html (2.03.2015).
 • http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Rewitalizacja/Strony/start. aspx (2.03.2015).
 • http://www.umirm.gov.pl/Urzad/rewitalizacja.html, materiał archiwalny: Wprowadzenie do dyskusji na temat założeń nowego projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich, 2004 (2.03.2015).
 • Huculak M., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jadach-Sepioło A., 2009, Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, [w:] Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe PWN, Poznań.
 • Parysek J.J., 2006, Stare i nowe obszary miast polskich, [w:] XIX konwersatorium wiedzy o mieście. Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rogatka K., 2011a, Urban revival in the Polish specialist literature, “Moravian Geographical Reports”, Vol. 19, No. 2.
 • Rogatka K., 2011b, Koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania obszaru Starej Rzeźni Miejskiej w Toruniu, [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, t. 4, red. J. Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Katowice-Lędziny.
 • Rogatka K., Ramos Ribeiro R.R., 2015, A compact city and its social perception: A case study, “Urbani izziv”, Vol. 26.
 • Siemiński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004–2008, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Stryjakiewicz T., 2002, Recykling przestrzeni w kontekście przemian przemysłu i nowych teorii lokalizacji, [w:] Recycling przestrzeni, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i pomilitarnych, red. J. Gleisenstein, J. Hess, M. Kalinowska, K. Kowal-Stamm, Collegium Polonicum Europa Fellows, Słubice.
 • Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Topczewska T., 2008, Podstawy planistyczne rewitalizacji miast w latach 2004–2006 przy udziale Funduszy Europejskich, „Człowiek i Środowisko”, 32 (3–4).
 • Węglewski M., 2009, Uwarunkowania prawne rewitalizacji miast, [w:] Aspekty prawne i  organizacyjne zarządzania rewitalizacją, red. W. Rydzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Ziobrowski Z., 2012, Urbanistyczne wymiary miast. Kraków, Instytut Rozwoju Miasta, Kraków.
 • Założenia ustawy o rewitalizacji, projekt z 17.11.2014r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, https://www.mir.gov.pl/strony/ministerstwo/departament-polityki-przestrzennej/(2.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7cb3599-8fc9-408d-9d03-1cf49479db8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.