PL EN


2018 | 19 | 3 | 203-217
Article title

ZASTOSOWANIE METODY AHP W PROCEDURZE OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI WYŻSZEJ

Content
Title variants
EN
APPLICATION OF THE AHP METHOD IN THE PROCESS OF ASSESSMENT OF UNIVERSITY'S RESEARCH AND TEACHING EMPLOYEES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie metody AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) w procesie oceny pracowników naukowo-dydaktycznych na uczelni wyższej. Zwrócono uwagę na złożoność problemu decyzyjnego z jednoczesnym wskazaniem zalet metody AHP w tym procesie. W szczególności dotyczy to uwzględnienia preferencji decydenta odzwierciedlających dostosowanie uczelni do zmieniających się uregulowań prawnych i potrzeb rynkowych.
EN
The article proposes the use of the AHP (Analytic Hierarchy Process) method in the process of assessment of research and teaching employees at university. Attention was paid to the complexity of the decision problem with simultaneous indication of the advantages of the AHP method in this process. In particular, this concerns the consideration of the decision-maker's preferences reflecting the university's adjustment to the changing legal regulations and market needs.
Contributors
 • Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim , jbecker@ajp.edu.pl
References
 • Agha S. R. (2011) Multi-Stakeholder Industrial Projects Selection: an Analytic Hierarchy Process and Zero-One Goal Programming Approach. Proceedings of the 41st International Conference on Computers and Industrial Engineering.
 • Becker A., Becker J. (2017) A Selection of Offers on the Szczecin Residential Market with the AHP Method. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 68-79.
 • Becker J., Becker A., Budziński R. (2017) Multi-Methodological and Multi-Criteria Decision Analysis of Objects in the Computerized Decision Support System. Journal of Operations Research and Decisions, 27(3), 21-33.
 • CDF (2018) Creative Decisions Foundation. www.superdecisions.com [dostęp: 18.04.2018].
 • Giesko T., Belina B. (2013) Metodyka kwalifikacji ekspertów w projektach badawczych z zastosowaniem analizy hierarchicznej AHP. Edukacja ustawiczna dorosłych, 2(81), 64-76.
 • Ishizaka A., Labib A. (2009) Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and Limitations. ORInsight. 22(4), 201-220.
 • Ishizaka A., Lusti M. (2006) How to Derive Priorities in AHP: a Comparative Study. Central European Journal of Operations Research, 14(4), 387-400.
 • Juchnowicz M. (2012) Zaangażowanie pracowników. PWE, Warszawa, s.135.
 • Karthikeyan R., Venkatesan K. G. S., Chandrasekar A. (2016) A Comparison of Strengths and Weaknesses for Analytical Hierarchy Process. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 9(3), 12-15.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 276.
 • Laininen P., Hamalainen R. P. (2003) Analyzing AHP-Martices by Regression. European Journal of Operational Research, 148(3), 514-524.
 • Maniak G. (2013) Cele i funkcje dokonywania oceny pracowników, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/cele-i-funkcje-dokonywania-oceny-pracownikow [dostęp: 12.05.2018].
 • Pocztowski A. (1998) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, Kraków, s. 193.
 • Prusak A., Kafel P., Stefanów P., Strojny J., Garcia-Melon, M. (2015) The Application of the AHP Risk-benefit Assessment in Certification of Organic Farming. Modern Management Review 22, 137-160.
 • Saaty T. L. (1980) The Analytic Hierarchy Process. McGraw Hill, New York.
 • Saaty T. L., Ozdemir M. S. (2003) Why the Magic Number Seven Plus or Minus Two. Mathematical and Computer Modelling, 38(3-4), 233-244.
 • Saaty T. L., Vargas L. (2006) Decision Making with the Analytic Network Process. Springer.
 • Sajkiewicz A. (red.) (2004) Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika. Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, s. 235.
 • Sidor-Rządkowska M. (2000) Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Skowron P. (2011) Wybór klientów metodą AHP (Analytic Hierarchy Process) na przykładzie przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 151, 532-549.
 • Snopko J. (2014) Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 307.
 • Szklarczyk W. (2004) Bodźce długoterminowe determinantami wzrostu wartości organizacji. [w:] Borkowska S. (red.) Motywować skutecznie. Wyd. IPiSS, Warszawa, s. 147.
 • Trzaskalik T. (red.) (2006) Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa.
 • Uchwała nr 6/000/2017 Rady Wydziału Technicznego AJP z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia programu motywacyjnego dla niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Technicznego.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Art. 132. 1., art. 111.1 Dz. U. 20105 nr 164, poz. 1365).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.: 114, 115 i 128, Dz. U. 2018, poz. 1668).
 • Ziemba P., Wątróbski J. (2016) Selected Issues of Rank Reversal Problem in ANP Method. [in:] Nermend K. & Łatuszyńska M. (Eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer International Publishing, 203-225.
 • Ziemba P., Wątróbski J., Jankowski J., Piwowarski M. (2016) Research on the Properties of the AHP in the Environment of Inaccurate Expert Evaluations. [in:] Nermend K. & Łatuszyńska M. (Eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer International Publishing, 227-243.
 • Zjeżdżałka A. (2002) Bodźce materialne i niematerialne jako środki motywacji. [w:] Mendel T. (red.) Motywacja do pracy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Leszno, s. 128.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7cdfa7a-cc99-4a47-9098-1e60f6e78b2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.