PL EN


2013 | 161 | 221-229
Article title

Doradztwo zawodowe jako kluczowy element procesu kształtowania pracownika zdolnego do reorientacj zawodowej w nowym systemie kształcenia zawodowego

Content
Title variants
EN
Vocational Guidance as a Key Element in the Process of Shaping an Employee Capable of Vocational Reorientation in the New System of Vocational Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper discusses the significance of vocational guidance in the process of making vocational choices by students of junior high schools and adults who see the possibility of retraining as an opportunity of getting a job. The significance of activities related to vocational guidance was assessed on the basis of available publications. Legal basis underlying functioning of vocational guidance institutions was analysed and the individual educational stages in the process of vocational orientation were studied. The article presents the results of empirical studies showing low efficiency of guidance institutions, which is mostly evident in the process of making educational decisions by students of junior high schools. The article ends with conclusions that aim to increase the efficiency of activities related to this subject.
Year
Volume
161
Pages
221-229
Physical description
Contributors
References
 • R. Parzęcki: Wspomaganie uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego. "Wychowanie na co Dzień" 2004, nr 7/8, s. 25.
 • A. Kargulowa: Dyskurs w nurcie neopozytywistycznym: Optymalizacja startu zawodowego młodzieży. W: A. Kargulowa: O teorii i praktyce poradnictwa. PWN, Warszawa 2005, s. 84.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011, nr 205, poz. 1206.
 • E. Sarzyńska: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. WU M.C. Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 14.
 • M. Czerepaniak-Walczak: Doradztwo w reformowanej szkole - gimnazjum jako ośrodek doradztwa. W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno politycznej. Red. B. Wojtasik. Wrocław 2001, s. 347.
 • U.M. Fiała: Wstęp. W: U.M. Fiała: Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum. OEW, Poznań 2009, s. 7.
 • T.W. Nowacki: Leksykon pedagogiki pracy. Radom 2004, s. 183.
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425, art. 1, ust. 14.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1487, § 31.1.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Dz.U. 2010, nr 177, poz. 1193.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz.U. 2001, nr 61, poz. 624.
 • M. Piekoszewska: Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną. "Wychowanie na co Dzień" 2008, nr 9, s. 19-23.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011, nr 205, poz. 1206.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie egzaminów eksternistycznych. Dz.U. 2012, poz. 188, § 5.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dz.U. 2012, poz. 186.
 • Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1487, § 6.1 p. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7d0d7fe-8b2f-492b-ba54-2a78c00aab0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.