PL EN


2013 | 4 | 11-28
Article title

Czy dzieci sześcioletnie są gotowe do nauki w szkole? Refleksje na kanwie dyskusji społecznej dotyczącej zmiany w strukturze edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
Are Six-Year Olds Prepared for Primary School Enrolment? Reflections against the Background of the Public Debate on The Changes in the Educational Structures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przygotowanie do nauki w szkole wiąże się znaczeniowo z przygotowaniem (się) do podjęcia zadań nowych, innych, możliwych, koniecznych. Jest zjawiskiem występującym w każdej dziedzinie życia. W dzieciństwie jest wiele osiągnięć, społecznie uznanych za ważne, momentów przygotowania (się), w tym między innymi gotowość do wejścia w przestrzeń publiczną pozarodzinną (wejście do żłobka, do przedszkola), i wejścia do społeczności szkolnej. Ten ostatni moment celebrowany jest z największą uwagą przez rodziców i nauczycieli, przypisywane są mu najbardziej znaczące dla życia wartości. Czy słusznie? Raczej nie, gdyż na stan przed szkołą składają się doświadczenia z przeszłości dziecka, na pewno daleko wcześniej niż od momentu urodzenia. Oznacza to przyjęcie tezy organizującej dalsze rozważania, iż gotowość do nauki jest wypadkową wszelkich osiągnięć rozwojowych, ich jakości do czasu uzyskania wieku szkolnego, w środowisku rodzinno-przedszkolnym. Jakość ta jest zróżnicowana wprost proporcjonalnie do wartości środowiska życia dziecka. Zamiast więc mierzyć dojrzałość szkolną dzieci, sensowniej byłoby zwrócić uwagę na cechy codzienności dzieci w domu i przedszkolu i stosownie do wyników tego rozpoznania dokonać wyboru treści, metod i form nauki w szkole. Dziecko sześcioletnie jest gotowe do nauki, także szkolnej. Badania prowadzone przeze mnie w przedszkolach potwierdzają ponad wszelką wątpliwość istnienie tejże gotowości. Niezwykle ważne jest natomiast pytanie o stan gotowości szkoły na przyjęcie dzieci o innych niż dotychczas potrzebach rozwojowo-edukacyjnych.
EN
Getting prepared for primary school enrolment involves being prepared to take over new Types of potential and essential tasks. This is a phenomenon that encompasses all aspects of life. Early childhood comprises a whole set of achievements which, under social aspects, are considered essential, phases of preparation, such as doing the first steps out of the immediate family environment and entering public life ( such as attending day-nursery, kindergarten or preschool) and entering the school- community. Parents and teachers will pay particular attention to this latter event, assigning pre-eminent significance for the child’s future to it. But is this attitude really justified? Rather not, as to the individual „status ante scholam” contribute various previous experiences that may even precede the moment of birth itself. In this case we have to admit the thesis which organizes the child’s further development, which in itself means that “ being prepared for school education is a random buildup of all educational achievements and their respective quality as provided by the family and preschool environment that precedes the stage of the so called school-readiness. “ The quality therefore is directly proportional to the quality of the environment the child has spent its first years in. Instead of assessing the child’s school-readiness it seems more reasonable to take under consideration the reality of everyday life as experienced by the child at home or in preschool and adjust the learning contents, methods and organization of the learning process according to the results of these investigations. A six year old is prepared for school education. The investigations I carried out in preschools leave no doubt about this fact. The crucial issue : is the school presently prepared to enroll children with modified developmentally and educational demands, remains open.
Year
Issue
4
Pages
11-28
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN, Warszawa 1983.
 • Bernstein B., Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
 • Feynman R., Przyjemność poznawania, Wydawnictwo Prószyński, Warszawa 1999.
 • Gadamer H. G., Prawda i metoda, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993,
 • Lewicki A., Niektóre problemy teorii zachowań, [w:] Psychologia kliniczna, [red.] A. Lewicki, PWN, Warszawa 1972.
 • Nowicka M., Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki. Przestrzenie. Konceptualizacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Olczak A., Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.
 • Parsons T., System społeczny, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009.
 • Piaget J., Mowa i myślenie u dziecka, PWN, Warszawa 1992.
 • Tomaszewski T., Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa 1984.
 • Żechowska B., Holizm, globalizm i podejście systemowe w pedagogice, czyli o nadziejach i złudzeniach tworzenia całości w refleksji pedagogicznej, „Problemy Rozwoju Edukacji” 1991, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7d1b59b-53a3-4476-a1b4-07db7463c274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.