PL EN


Journal
2017 | 46 | 19-38
Article title

Pre-, peri- i wczesne postnatalne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją

Content
Title variants
EN
Pre-, Peri- and Early Postnatal Conditions for the Well-Being of Children with Desonorization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki własnych badań nad desonoryzacją w dyslalii dotyczące pre-, peri- i wczesnych postnatalnych uwarunkowań dobrostanu dzieci z desonoryzacją. Zgromadzony materiał badawczy pochodzi od 30 osób w wieku od 4,7 do 17,8 lat. Z uzyskanych danych wynika, że zdecydowana większość (75%) badanych z desonoryzacją jest urodzona z ciąży wysokiego ryzyka, a zatem przeważającą część tej grupy stanowią dzieci z grupy wysokiego ryzyka. U większości badanych osób z desonoryzacją w okresie pre- i/lub peri-, i/lub wczesnym postnatalnym występują pojedynczo lub grupowo czynniki zagrażające dobrostanowi dziecka, w tym prawidłowemu rozwojowi jego mowy.
EN
The scientific paper presents selected results of the author’s own research on the determinants of desonorization in dyslalia regarding pre-, peri- and early postnatal conditions of the well-being of children with desonorization. The collected research material comes from 30 people aged 4.7 to 17.8 years. The obtained data show that the vast majority (75%) of those under examination with desonorization disorder were born from a high-risk pregnancy, and, therefore, the majority of this group are children from the high-risk group. In the majority of subjects with desonorization, during pre- and/or peri-, and/or early postnatal periods, there are single or group of factors that threaten the well-being of the child, including the normal development of its speech.
Journal
Year
Volume
46
Pages
19-38
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Katedra Pedagogiki Specjalnej
References
 • Adams-Chapman I., 2006, Neurodevelopmental outcome of the late preterm infant, „Clinical Perinatology”, 33, s. 947–964.
 • Babu T.A., Bhat V., Joseph N.M., 2012, Association between peak serum bilirubin and neurodevelopmental outcomes in term babies with hyperbilirubinemia, „The Indian Journal of Pediatrics”, 79(2), s. 202–206.
 • Bager P., Wohlfahrt J., Westergaard T., 2008, Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disesase: meta-analyses, „Clinical & Experimental Allergy”,38(4), s. 634–642.
 • Baumert M., Łukomska A., Krzych Ł., Magnucki J., Pacula M., 2011, Zaburzenia w okresie adaptacyjnym noworodków urodzonych „blisko terminu porodu”, „Ginekol. Pol.”, 82, s. 119–125.
 • Borucka A., Ostaszewski K., 2008, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, „Med. Wieku Rozwoj.”, Apr–Jun; 12(2 Pt 1), s. 587–597.
 • Buitelaar J.K., Huizink A.C., Mulder E.J., de Medina P.G.R., Visser G.H., 2003, Prenatal stress and cognitive development and temperament in infants, „Neurobiology of Aging”, 24, s. 53–60.
 • Chyi L.J., Lee H.C., Hintz S.R., Gould J.B., Sutcliffe T.L., 2008, School outcomes of late preterm infants: special needs and challenges for infants born at 32 to 36 weeks gestation, „The Journal of pediatrics”, 153(1), s. 25–31.
 • Cserjesi R., Van Braeckel K.N., Butcher P.R., Kerstjens J.M., Reijneveld S.A., Bouma A., Bos A.F., 2012, Functioning of 7-year-old children born at 32 to 35 weeks’ gestational age, „Pediatrics”, 130(4), s. e838–e846.
 • Ćwik M., Siedlarz M., 2011, Czy noworodki urodzone blisko terminu porodu mają więcej problemów od noworodków donoszonych? „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, s. 19–23.
 • Czajka R., 2010, Poród przedwczesny, [w:] Ciąża wysokiego ryzyka, wydanie III uaktualnione i rozszerzone, red. G. Bręborowicz, Poznań, s. 121.
 • Domaradzki J., 2013, O definicjach zdrowia i choroby, „Folia Medica Lodziensia”, 40(1), s. 5–29.
 • Engle W.A., Tomashek K.M., Wallman C., 2007‚ „Late-Preterm’’ Infants: A Population at Risk, „Pediatrics”, 120, 1390.
 • Engle W., Kominarek M., 2008, Late Preterm Infants, Early Term Infants, and Timing of Elective Deliveries, „Clin Perinatol” 35, s. 325–341.
 • Fellman V., Kushnerenko E., Mikkola K., Ceponiene R., Leipälä J., Näätänen R., 2004, Atypical Auditory Event-Related Potentials in Preterm Infants during the First Year of Life: A Possible Sign of Cognitive Dysfunction&quest, „Pediatric research”, 56(2), s. 291–297.
 • Fuess VL, Bento RF, da Silveira JA, 2002, Delay in maturation of the auditory pathway and its relationship to language acquisition disorders, „Ear, Nose, and Throat Journal”, 81(10), 706–10, 712.
 • Gadzinowski J., Kęsiak M., 2008, Definicje, terminologia, zasady opieki nad noworodkiem, [w:] Podstawy neonatologii, red. J. Szczapa, Warszawa, s. 1–22.
 • Greville K. A., 1990, Central auditory processing in children with a history of neonatal jaundice (Doctoral dissertation, ResearchSpace@ Auckland).
 • Grölund M. M., Lehtonen O. P., Eerola, E., Kero P., 1999, Fecal microflora in healthy infants born by different methods of delivery: permanent changes in intestinal flora after cesarean delivery, „Journal of pediatric gastroenterology and nutrition”, 28(1), s. 19–25.
 • Huddy C., Johnson A., Hope P., 2001, Educational and behavioural problems in babies of 32–35 weeks gestation, „Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed”, 85, F23–F28.
 • Huizink A.C., Robles de Medina P.G., Mulder E.J., Visser G.H., Buitelaar J.K., 2003, Stress during pregnancy is associated with developmental outcome in infancy, „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 44(6), s. 810–818.
 • Jangaard K.A., Fell D.B., Dodds L., Allen A.C., 2008, Outcomes in a population of healthy term and near-term infants with serum bilirubin levels of≥ 325 μmol/L (≥ 19 mg/dL) who were born in Nova Scotia, Canada, between 1994 and 2000, „Pediatrics”, 122(1), s. 119–124.
 • Jansson-Verkasalo E., Haverinen S., Valkama M., Korpilahti P., 2011, Children born preterm have high risk for central auditory processing deficits, as indexed by the auditory brain event-related potentials (ERPs), „Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología”, 31, s. 125–32.
 • Jasińska E., Wasiluk A., 2010, Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (IUGR) jako problem kliniczny, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, tom 3, zeszyt 4.
 • Kamiński K., Fiegler-Rudol P., Węgrzyn P., 2010, Nieprawidłowe wzrastanie płodu (hipotrofia i hipertrofia), [w:] Położnictwo i ginekologia, red. G. Bręborowicz, Warszawa, s. 162–169.
 • Kerstjens J.M., Bocca-Tjeertes I.F., de Winter A.F., Reijneveld S.A., Bos A.F., 2012, Neonatal morbidities and developmental delay in moderately preterm-born children, „Pediatrics”, 130(2), e265–e272.
 • Konopska L., 2015, Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna, Szczecin.
 • Kornacka M., Kufel K., 2011, Cięcie cesarskie a stan noworodka, „Ginekol Pol.”, 82, s. 612–617.
 • Laplante D.P., Barr R.G., Brunet A., Du Fort G.G., Meaney M.L., Saucier J.F., King S., 2004, Stress during pregnancy affects general intellectual and language functioning in human toddlers, „Pediatric Research”, 56(3), s. 400–410.
 • Mikulska M., Simon M., 2008, Cięcie cesarskie jako czynnik ryzyka wystąpienia okołoporodowych zmian OUN u noworodka, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, tom 1, zeszyt 3, s. 213–216.
 • Minczakiewicz E., 2014, Inspiratywna rola zabawy w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci z diagnozą upośledzeń o charakterze sprzężonym, [w:] E. Boksa, red., O tym, co wpływa na odbiór i ekspresję wypowiedzi osób z zaburzeniami komunikacji językowej, Kraków.
 • Morse S.B., Zheng H., Tang Y., Roth J., 2009, Early school-age outcomes of late preterm infants, „Pediatrics”, 123(4), e622–e629.
 • Mulder E.J.H., Robles de Medina P.G., Huizink A.C., Van den Bergh B.R.H., Buitelaar J.K., Visser G.H.A., 2002, Prenatal maternal stress: effects on pregnancy and the (unborn) child, „Early Human Development”, 70(1), s. 3–14.
 • Nakamura H., Takada S., Shimabuku R., Matsuo M., Matsuo T., Negishi H., 1985, Auditory nerve and brainstem responses in newborn infants with hyperbilirubinemia, „Pediatrics”, 75(4), s. 703–708.
 • Nitendel-Bujakowa E., 1977, Zajęcia logoterapeutyczne w przypadku mowy bezdźwięcznej, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1, s. 64–69.
 • O’Connor T.G., Heron J., Golding J., Beveridge M., Glover V., 2002, Maternal antenatal anxiety and children’s behavioural/emotional problems at 4 years Report from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children, „The British Journal of Psychiatry”, 180(6), s. 502–508.
 • Oszukowski P., 2010, Rozwój, budowa i hormonalna czynność popłodu, [w:] Położnictwo i ginekologia, red. G. Bręborowicz, Warszawa, s. 15–21.
 • Paciorek J., 2013, Płód za mały w stosunku do wieku ciążowego: diagnostyka i postępowanie, „Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2013/04. (dostęp na stronie: http://www.mp.pl/ginekologia/poloznictwo/show.html?id=87675).
 • Peterson B., Vohr B., Kane M., Whalen D., Schneider K., Katz K. et al., 2002, A functional magnetic resonance imaging study of language processing and its cognitive correlates in prematurely born children, „Pediatrics”, 110, s. 1153–1162.
 • Pistiner M., Gold D. R., Abdulkerim H., Hoffman E., Celedón J. C., 2008, Birth by cesarean section, allergic rhinitis, and allergic sensitization among children with a parental history of atopy, „Journal of Allergy and Clinical Immunology”, 122(2), s. 274–279.
 • Poręba R., Jędrzejko M., Poręba A., Sioma-Markowska U., 2008, Wskazania do cięcia cesarskiego, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, tom 1, zeszyt 1, s.11–18.
 • Rocznik Demograficzny, 2013, GUS, Warszawa.
 • Schetter C.D., Tanner L., 2012, Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice, „Current opinion in psychiatry”, 25(2), s. 141–148.
 • Shapiro S.M., 2003, Bilirubin toxicity in the developing nervous system, „Pediatric neurology”, 29(5), s. 410–421.
 • Shapiro S.M., 2010, Chronic bilirubin encephalopathy: diagnosis and outcome, „Seminars in Fetal and Neonatal Medicine”, Vol. 15, No. 3, pp. 157–163.
 • Shapiro S., Nakamura H., 2001, Bilirubin and the auditory system, „Journal of perinatology: official journal of the California Perinatal Association”, 21, S52–5.
 • Skurzak A., Bałanda A., Bień A., 2009, Postępowanie z noworodkiem dojrzałym bezpośrednio po porodzie, [w:] Opieka nad noworodkiem, red. A. Bałanda, Warszawa, s. 31–41.
 • Sołtys-Chmielowicz A., 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.
 • Soorani-Lunsing I., Woltil H.A., Hadders-Algra M., 2001, Are moderate degrees of hyperbilirubinemia in healthy term neonates really safe for the brain?, „Pediatr Res”, 50(6), 701–705.
 • Talge N.M., Neal C., Glover V., 2007, Antenatal maternal stress and long-term effects on child neurodevelopment: How and why?, „Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines”, vol. 48, no. 3–4, s. 245–261.
 • Troszyński M., Niemiec T., Wilczyńska A., 2008, Cięcie cesarskie – dobrodziejstwo czy zagrożenie?, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, tom 1, zeszyt 1, s. 8–1.
 • Van den Bergh B.R., Mulder E.J., Mennes M., Glover V., 2005, Antenatal maternal anxiety and stress and the neurobehavioural development of the fetus and child: links and possible mechanisms. A review, „Neuroscience & Biobehavioral Reviews”, 29(2), s. 237–258.
 • Volpe J., 2009, Brain injury in preterm infants: a complex amalgam of destructive and developmental disturbances, „Lancet Neurology”, 8, s. 110–124.
 • Walsh Jennifer M., Doyle Lex W., Anderson Peter J.,. Lee Katherine J, Cheong Jeanie L. Y., 2014, Moderate and Late Preterm Birth: Effect on Brain Size and Maturation at Term-Equivalent Age, „Radiology”, 273:1, s. 232–240.
 • Wiśniewska B., Eberhardt G., 1997, Zaburzenia mowy u dzieci z tzw. mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, [w:] Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające, red. H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko, Warszawa, s. 78–89.
 • Wojsyk-Banaszak I., Szczapa J., 2008, Żółtaczka, [w:] Podstawy neonatologii, red. J. Szczapa, Warszawa, s. 227–249.
 • Woynarowska B, 2013, Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży, [w:] Pediatria, t. 1, red. W. Kawalec, R. Grenda, H. Ziółkowska, Warszawa, s. 1–28 .
 • Woythaler M.A., McCormick M.C., Smith V.C., 2011, Late preterm infants have worse 24-month neurodevelopmental outcomes than term infants, „Pediatrics”, 127(3), e622–e629.
Notes
PL
Praca finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2013 jako projekt badawczy o numerze N N104 084639. Kierownik projektu: Lilianna Konopska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7d6ca27-d399-4b43-b144-4a0a242853f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.