PL EN


2016 | 11/2016 | 39-50
Article title

Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturowego spojrzenia

Content
Title variants
EN
On the edge of prison existence – convicted “dodgers” in the lens of the subcultural look
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o podkulturze więziennej jako pokątnym i destrukcyjnym zjawisku, które od wielu już lat notowane jest w rodzimych jednostkach penitencjarnych. Na tle tradycyjnie pojmowanego nieformalnego podziału więźniów („grypsujący”, „niegrypsujący”, „poszkodowany”) zaprezentowano obraz skazanych „cwaniaków”, którzy z racji swojej niewielkiej liczebności egzystują na krawędzi podkulturowego świata, czyniąc próby wkomponowania się w teraźniejsze i znacznie zmodyfikowane w ostatnich latach struktury podkulturowe, oparte przede wszystkim na finansowych zależnościach.
EN
The article deals with the prison subculture as a side and destructive phenomenon, which has been observed in our domestic penal institutions for years. Giving the background of a traditional categorization of prisoners (“belonging to a prison subculture”, “not belonging to a prison subculture”, “victims”), the article presents the picture of prisoners called “dodgers” who – as there are not many of them – exist on the edge of a subculture world, making attempts to become a part of the present, much more modified in recent years structures of subculture, which are based mainly on financial relationships.
Year
Issue
Pages
39-50
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bałandynowicz A., 2010, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, (red.) Przybyliński S., Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Braun K., 1975, Drugie życie wśród skazanych młodocianych, [w:] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum […] w Popowie k. Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., (oprac.) Braun K.i in., Warszawa.
 • Brejtenbach G., 2003, Cwaniak to ma git życie, „Forum Penitencjarne”, nr 12.
 • Ciosek M., 1996, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Stella Maris, Gdańsk.
 • Dobromilska H., Dobromilski J., 1994, Dynamika i zakres zjawiska podkultury więziennej wśród skazanych recydywistów, a warunki odbywania kary pozbawienia wolności – na przykładzie Zakładu Karnego w Sztumie, [w:] Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. Podkultura więzienna w Aresztach Śledczych i w Zakładach Karnych. Kalisz 17–19 października 1994 r., Kalisz.
 • Górski J., 1984, Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, (red.) Hołyst B., Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa.
 • Kalisz T., 2013, Skazani szczególnie chronieni. Uwagi na tle problemu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych, [w:] Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, (red.) Kwieciński A., Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kornowski T., 1986, Problematyka podkultury więziennej w Zakładzie Karnym w Iławie (niepublikowane materiały wewnętrzne ZK Iława; maszynopis w archiwum autora), Iława.
 • Kosewski M., 1985, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, „Wiedza Powszechna”, Warszawa.
 • Loos J., 1933, Więzienia w Polsce. Cyfry i fakty, Warszawa.
 • Machel H., 1995, Orientacja w funkcjonowaniu podkultury więziennej a skuteczność kierowania zakładem penitencjarnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 9.
 • Machel H., 2006, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Moczydłowski P., 1988, „Drugie życie” w instytucji totalnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa.
 • Moczydłowski P., 2002, Drugie życie więzienia, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa.
 • Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Rabinowicz L., 1933, Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 • Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
 • Śliwowski J., 1975, Dyskusje, [w:] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum […] w Popowie k. Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., (oprac.) Braun K. i in., Warszawa.
 • Wawszczyk W., Wawrzyniak L., Różański Z., 1994, Charakterystyka i struktura grup nieformalnych w zakładach penitencjarnych i Rejonowym Areszcie Śledczym w Katowicach, [w:] Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. Podkultura więzienna w Aresztach Śledczych i w Zakładach Karnych, Kalisz 17–19 października 1994 r., Kalisz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7e04e16-3326-462a-9daa-4a6d602a6a3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.