PL EN


2018 | 4(29) | 113-131
Article title

System długoterminowej opieki domowej nad osobami starszymi w Polsce i wybranych krajach europejskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Long-term Home Care for the Elderly in Poland in Relation to Solutions Implemented in Selected European Countries
Year
Issue
Pages
113-131
Physical description
Dates
published
2018-12-28
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii
 • Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii
 • Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii
 • Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii
References
 • Bakalarczyk R., Opieka nad seniorami w państwie opiekuńczym – przykład Szwecji, „Problemy Polityki Społecznej” 2012, Nr 18
 • Beck O., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski M., Long-term home care in Poland – framework, problems, prospects, „Hygeia Public Health” 2014, Nr 49/2
 • Błędowski P., Gałązka-Sobotka M., Rudnicka M., Ośrodki opieki długoterminowej w świadomości Polaków – opinie i wyzwania, Warszawa, Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się, 2015
 • Błędowski P., Maciejasz M., Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje, „Nowiny Lekarskie” 2013, Nr 82(1)
 • Błędowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A., Organizacja opieki długoterminowej w Polsce – Problemy i propozycje rozwiązań, „Polityka Społeczna” 2009, Nr 7
 • Bojanowska E., Opieki nad ludźmi starszymi, [w:] Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, red. Szukalski P., Warszawa, ISP, ZUS, 2009
 • Bosacka M., Bączyk G., Ulatowska A., Aspekty psychospołeczne życia osób w wieku podeszłym a możliwości opieki, „Pielęgniarstwo Polskie” 2016, Nr 3(61)
 • Bujanowska-Fedak M. M., Kumięga P., Sapilak B. J., Zastosowanie nowoczesnych systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi, „Family Medicine & Primary Care Rewiev” 2013, Nr 15(3)
 • Courbage C., Roudaut N., On Insurance for Long Term Care in France, CESifo DICE Report, 2010, Nr 2
 • Doty P., Nadash P., Racco N., Long-Term Care Financing: Lessons from France, „A Multidisciplinary Journal of Population” 2015, Nr 93(2)
 • Dziechciarz M., Guty E., Wojtowicz A. i in., Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wśród starszych mieszkańców wsi, „Nowiny Lekarskie” 2012, Nr 81(1)
 • Furmańska-Maruszak A., Równowaga między pracą i opieką. Wsparcie nieformalnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy w porównaniach międzynarodowych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2015, Nr 2(212)
 • Furmańska-Maruszak A., Wójtewicz A., Kierunki rozwoju usług opieki długoterminowej w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, Nr 4(9)
 • Jaroń A., Ocena jakości usług publicznych, Warszawa, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2015
 • Joël M. E., Dufour-Kippelen S., Duchene C. i in., The Long-Term Care System For The Elderly in France, „European Network of Economic Policy Research Institutes” 2010
 • Jurek Ł., Sektory opieki długoterminowej – analiza kosztów, „Gerontologia Polska” 2007, Nr 15(4)
 • Kilian M., Rodzinne domy pomocy społecznej alternatywną formą instytucjonalnej opieki dla osób w starszym wieku, „Praca Socjalna” 2012, Nr 4
 • Kulik T. B., Janiszewska M., Piróg E. i in., Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2011, Nr 2(17)
 • Lewicka B., Senior Housing in Sweden – Organization of the System and Conclusions for Poland, „World of the Real Estate Journal” 2015, Nr 94
 • Markiewicz I., Cebulak M., Sprawność funkcjonalna pacjentów objętych opieką długoterminową, „Nursing Topics” 2013, Nr 21(4)
 • Mitek A., Finansowanie i organizacja systemu opieki długoterminowej w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, Nr 34(1)
 • Przybyłka A., Starzenie się ludności w Polsce jako wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, Nr 309
 • Reuter P. G., Muller B., Akodad H. i in., Management of Calls from Telealarm System in a French Dispatching Center (SAMU): TELE-AL-ARM Study, „Annales. Françaises de Médicine D’Urgence” 2015, Nr 5
 • Skolimowska E., Organizacja opieki długoterminowej, [w:] Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, red. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Skolimowska E., Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Propozycja modelu oraz wyniki badania dyskryminacyjnego, Warszawa, Synteza, 2017
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2000
 • Szebehely M., Trydegard G. B., Home care for older people in Sweden: a universal model in transition, „Health and Social Care in the Community” 2012, Nr 20(3)
 • Szweda-Lewandowska Z., Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, [w:] Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, red. Koczur W., Rączaszek A., Katowice, Wydawnictwo UE, 2014
 • Szweda-Lewandowska Z., Polityka społeczna wobec starości i osób starszych, [w:] Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ, red. Szukalski P., Szweda-Lewandowska Z., Łódź, Wyd. Biblioteka, 2011
 • Wilmowska-Pietruszyńska A., Putz J., Ubezpieczenie pielęgnacyjne jako propozycja rozwiązań systemowych potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, „Postępy Nauk Medycznych” 2009, Nr 4
 • Ziębicka D. M., Marcinowicz L., Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, „Family Medicine & Primary Care Review” 2015, Nr 17(3)
 • Bäcker G., Reform of the long-term care insurance in Germany, European Social Poloty Network, ESPN Flash Report, Berlin, 2016
 • Długoterminowa opieka zdrowotna w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2008
 • Fal A. M., Rekomendacje zmian systemowych w opiece nad osobami starszymi w Polsce, Warszawa, Spartańska Fundacja na Rzecz Rozwoju Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, 2016
 • Fukushima N., Adami J., Palme M., The Long-Term Care System For The Elderly in Sweden, Enepri Research Report, European Network of Economic Policy Research Institutes, 2010
 • Germany’s latest reforms of the long-term care system, Long Term Care in Germany, Federal Ministry of Health, Germany, 2018
 • Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, Warszawa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2016
 • Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016, Warszawa, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, 2017
 • Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa, Grupa Robocza ds. Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej, 2010
 • Opieka długoterminowa we Francji, Warszawa, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, 2009
 • Schultz E., The Long-Term Care System in Germany, German Institute for Economic Research, Berlin, 2010
 • Stan obecny i przyszłość opieki długoterminowej w starzejącej się Polsce, Uwagi na potrzeby opracowania polityki dotyczącej opieki długoterminowej, Bank Światowy, 2015
 • Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Warszawa, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, 2011
 • Starzenie się ludności w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza, Warszawa, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, 2018
 • Świadczenia gwarantowane obejmujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, Agencja Rozwoju Technologii Medycznych i Taryfikacji, 2017
 • Trwanie życia w 2017 r., Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, 2018
 • Ciepła B., Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Francja.pdf, [dostęp z dnia: 20.10.2018]
 • Deja A., Wykorzystanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako jednej z form wsparcia osób z autyzmem, http://www.autyzm.wroclaw.pl/media/wykorzystanie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych.pdf, [dostęp z dnia: 17.10.2018]
 • Górska A., Rozważania na temat polskiego i szwedzkiego systemu nad osobami starszymi, [w:] Opieka długoterminowa dla osób starszych w Szwecji, https://das.mpips.gov.pl/source/opiekasenioralna/OPIEKA%20DUGOTERMINOWA%20DLA%20OSB%20STARSZYCH%20W%20SZWECJI.pdf, [dostęp z dnia: 16.10.2018]
 • Health at a Glance 2017: OECD Indicator, „OECD Publishing”, https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en#page4, [dostęp z dnia: 18.10.2018]
 • Kominek E., Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi w domu w Polsce oraz w Szwecji, [w:] Opieka długoterminowa dla osób starszych w Szwecji, https://das.mpips.gov.pl/source/opiekasenioralna/OPIEKA%20DUGOTERMINOWA%20DLA%20OSB%20STARSZYCH%20W%20SZWECJI.pdf, [dostęp z dnia: 19.10.2018]
 • Primary care: Working differently Telecare and telehealth – a game changer for health and social care, „Deloitte”, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/life-sciences-health-care/deloitte-uk-telehealth-telecare.pdf, [dostęp z dnia: 22.10.2018]
 • Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 2012, http://oipip.opole.pl/wp-content/uploads/2014/04/pod_strategia.pdf, [dostęp z dnia: 17.10.2018]
 • The role of telecare in supporting careers of older people, „Cardi Grants Programme, Research Brief”, http://www.cardi.ie/userfiles/Telecare%20(Brefing%20Paper)%20Web.pdf, [dostęp z dnia: 23.10.2018]
 • Titterton M., Pelling-Deeves S., Nolan P., Usługi i instytucje opieki społecznej w Wielkiej Brytanii. Ekspertyza, „Health & Life for Everyone”, http://absta.pl/usugi-i-instytucje-opieki-spoecznej-w-wielkiej-brytanii-eksper.html, [dostęp z dnia: 22.10.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a7e66a07-3ed3-42e2-99a1-b479eeb5ddb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.