PL EN


2017 | 8 | 2 | 153-158
Article title

Uņití digitálních uĉebních pomůcek v odborném vzdělávání

Authors
Content
Title variants
EN
The Use of Digital Teaching Aids in Vocational Education
Languages of publication
CS EN
Abstracts
PL
Dneńní doba je ovlivněna rozvojem digitálních technologií. Na velký podíl tohoto trendu má vliv uplatňování digitalizace v různých oborech ale také ve vzdělávání. Ĉlánek se zabývá uplatněním digitalizace ve formě vybraných uĉebních pomůcek na bázi digitálních technologií s uņitím ve vzdělávacím procesu. Jedná se o vyuņití elektronických uĉebních materiálů, které jsou soustředěny do jednoho úloņińtě a tvoří digitální uĉební pomůcku pro uĉitele a ņáka. Jedná se o vyuņití webového prostředí případně prezentace s odkazy do internetového prostředí. Souĉástí příspěvku jsou skuteĉné ukázky digitálních uĉebních pomůcek.
EN
The present time is affected by the development of digital technologies. Great influence of this trend has an impact on the integration of digitization in various fields but also in education. The article deals with the application of digitization in the form of teaching aids and educational process. It is aimed at use of electronic teaching materials, which are concentrated in a digital storage and generate a digital teaching aid for teachers and pupils. This article presents results of a survey aimed at a sample of respondents who participated in lessons using digital teaching aids.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
153-158
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Technical Education, Czech republic
References
  • Elektrické stroje a přístroje (2016). Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné z: http://projekty.osu.cz/ irp2016/ (8.07.2017).
  • Galetka, M. a kol., (2014). Přenosová soustava České republiky. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr.
  • Rudolf, L. (2014). Výuka odborných předmětů s uņitím prostředí Moodle. Technika a vzdelávanie, 3 (2), 62–65.
  • Rudolf, L. (2015a). Integrované výukové prostředky ve výuce. V: Trendy ve vzdělávání (s. 43–46). Univerzita Palackého v Olomouci.
  • Rudolf, L., (2015b). Tvorba multimédia a jeho uņití v odborných předmětech. V: Konference MVVTP 2015 (s. 82–85). Univerzita Hradec Králové.
  • Rudolf, L., (2015c). Uņití multimédia s názvem „Přenosová soustava“ v elektroenergetice. Dnešné trendy inovácií, 5. 26–31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a80aaf2a-d68d-4d94-918c-c47a2153577a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.