PL EN


2015 | 3 (356) | 110-119
Article title

Realizacja polityki rozwoju wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie z uwzględnieniem wydatków w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu

Content
Title variants
EN
Implementation of the Development Policy Supporting Economic Growth and Employment Taking into Account Expenditures within Particular Categories of Earmarking
RU
Осуществление политики развития, поддерживающей экономический рост и занятость с учетом расходов в рамках отдельных категорий предназачения фондов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie sytuacji finansowej w latach 2007-2013, określającej kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej. W artykule przeprowadzono analizę statystyczną danych pobranych ze źródeł zewnętrznych − Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z uwzględnieniem podziału funduszy według interwencji kategorii earmarkingu. W artykule dokonano porównań udziału poszczególnych programów operacyjnych w całości alokacji środków polityki spójności. W opracowaniu wyników badań wykorzystano metody taksonomiczne, w celu uporządkowania liniowego wszystkich kategorii i zobrazowania danych w ujęciu graficznym. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the financial situation in the years 2007-2013, determining the directions of support from the financial means available from the European Union’s budget. In her article, the author carried out a statistical analysis of the data received from the external sources – the National Strategic Reference Framework with consideration of distribution of funds by earmarking category intervention. In her article, the author compared the share of individual operational programmes in the whole allocation of means within the cohesion policy. In compilation of research findings the author used taxonomic methods, for the purpose of linear arrangement of all categories and data graphical presentation. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить финансовую ситуацию в 2007-2013 гг., определяющую направления поддержки за счет финансовых средств, доступных из бюджета Европейского Союза. В статье проведен статистический анализ данных, взятых из внешних источников – Национальных стратегических рамок единства с учетом распределения фондов по интервенции категории их предназначения. В статье провели сопоставления доли отдельных оперативных программ в совокупности распределения средств политики сплоченно- сти. В разработке результатов исследований использовали таксономические методы для линейного упорядочения всех категорий и представления данных в графическом изображении. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
110-119
Physical description
Contributors
References
  • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja europejska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions (2005),Integrated Guidelines for growth and Jobs(2005-2008), COM (2005) 141 final, Brussels 12.4.2005.
  • Czermińska M.(2002),Zastosowanie metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospodarczego, „Zeszyty Naukowe AE”, nr 575, Kraków.
  • Dobrzycka M. (2014), Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 roku – wstęp do przedmiotu, Instytut Badań nad Demokracją, Warszawa.
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (2006),ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Bruksela.
  • European Commission Directorate-General Regional Policy (2006), Commission Methodological Paper Giving Guidelines on the Calculatio of Public Or Equivalent Structural Spending for the Purposes of Additionality, The New Programming Period 2007-2013, Working Document No. 3, December.
  • Idzikowska L. (2007), Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Instytut Europejski, Warszawa.
  • Narodowa Strategia Spójności (2007),Narodowe strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno- ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a823cea4-681a-4c1c-80b3-bcff21be902d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.