PL EN


2012 (R. XI) | 3(45) | 73 – 88
Article title

Podejście zintegrowane w badaniach monograficznych jako paradygmat badań nad zjawiskiem sieroctwa

Authors
Title variants
EN
The role of intergrated approach in the study on orphans
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcją przedłożonego opracowania jest zaprezentowanie roli podejścia zintegrowanego w badaniach nad sieroctwem jako swoistego paradygmatu badań w tym obszarze. W pierwszej części opracowania przedstawiona została krótka analiza założeń i tradycji metody monograficznej, jej znaczenia w badaniach na przełomie XIX i XX wieku, w popularyzacji której znacząca rolę odegrali minn. amerykańscy socjologowie z Chicagowskiej Szkoły (Frederic Trasher, L. Wirth, W. Zorbaugh inni). W opracowaniu odwołuję się do własnych badań przeprowadzonych w 6 domach dziecka województwa świętokrzyskiego w 2008 r., próbując pokazać ich aspekty w kontekście zintegrowanego podejścia w trzech jego wariantach: pluralistycznym, interdyscyplinarnym i transwersalnym. Pierwszy wariant uwzględniający różne dyscypliny w badaniach empirycznych bez wypracowania wspólnego obszaru (pola) analizy odnieść można do różnych kategorii sieroctwa, które może być analizowane z punktu widzenia pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego (każdy bada inne uwarunkowania i skutki). Drugi wariant zakłada także uwzględnienie wielu podejść, lecz z wypracowaniem wspólnych narzędzi, środków działania, np. problem reintegracji wychowanków , wymagający uczestniczenia wielu specjalistów, którzy powinni wypracować wspólny kierunek działań. Trzeci wariant - transwersalne podejście zakłada meta teoretyczny i metametodologiczny kontekst. W tym podejściu ujmuje się zjawisko całościowo w trzech wymiarach” „z zewnątrz”, „od wewnątrz”, „nad nim” (z pewnego oddalenia). Propozycją tego typu analizy może być opracowanie konkretnego modelu badań, w którym zakładać można np., analizę jednostkowych losów wychowanków ( wymiar „z zewnątrz”), analizę historyczną i procesu zmian kategorii sieroctwa (wymiar „nad”- z pewnego oddalenia), lub analizy uwarunkowań pracy danej placówki w celu usamodzielnienia dzieci ( wymiar „od wewnątrz”) . Taka propozycję przedstawiam w końcowej części opracowania w formie modelu integralnych działań podmiotów uczestniczących w procesie usamodzielnienia wychowanków domu dziecka.
EN
The idea of this article is to present the role of integrated appointment in orphanhood research. In the first part of the article was presented the foundations and tradition of monograph method at the break XIX and XX century. Popularization of this method was thank to many scientists, among, all Frederic Trashner, l. Wirth, W. Zborough and the others American sociologists focused at Chicago School. In my elaboration I refer to my own research effected in six orphanges in świętokrzyski region in 2008 year, trying to show their aspects in context of integrated appointment, in it’s three variants: pluralistic, interdisciplinary, transversal. First variant refers to many disciplines in research without elaboration common research area, for example the analysis different categories of orphanhood, which may be analyzed by educators, psychologists, sociologists, by their poins of view. Second variant also refers to many disciplines, but with elaboration common tools, means of activity, for example reintegration problems of orphans, depending on participation some specialists, who must elaborate common direct of activity. Third variant –transversal refers to metatheoretical and metamethodological context. This attitude refers to analyze the whole problem in three variants: “out’, “inside”, “above” –in a distance). The proposition of this type of analysis may be, for example, creation of concrete research model, which might include, , investigation an individual fates of orphans (“out” variant), historical analysis- the process of changing orphanhood categories (variant “above”), or the analysis factors of activity concrete care institutions (variant “inside”). Such proposition was presented in the final part of the article – graphic form of integral activity the subjects participating in the process of becoming independent orphange pupils.
Issue
Pages
73 – 88
Physical description
Dates
published
2012-09
Contributors
References
 • Biała J. (2011), Działalność domów dziecka w regionie świętokrzyskim. Perspektywa historyczna i współczesna, wyd. UJK, Kielce.
 • Biała J. (2006), Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie, Wyd. AŚ, Kielce.
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Dróżka W. (2008), Generalizacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich, wyd. AŚ, Kielce.
 • Gumienny B. (2005), Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla dzieci „Nasza Chata”, Wyd. Fosze, Rzeszów.
 • Jarosz E. (2001), Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • Kamińska U. (2000), Zraniome dzieciństwo. Wychowankowie domu dziecka mówią, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • Kazubowska U. (2006), Rodziny własne wychowanków domów dziecka, wyd. US, Szczecin.
 • Kazubowska U. (2005), Reintegracja jako nowy kierunek pracy z rodziną oraz najdoskonalsza droga zapobiegania sieroctwu, [w:] K. Gąsior, T. Sakowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie rodziny, wyd. AŚ, Kielce.
 • Marynowicz-Hetka E. (2007), Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa.
 • Silverman D. (2009), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
 • Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • Śliwerski B. (2006), Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, t. 2, GWP, Gdańsk.
 • Zawadzka A. (1983), Wartość wypoczynku studentów Dynamika wartości wypoczynku w jej niektórych uwarunkowaniach, Wyd. UW, Wrocław.
 • Żygulski K. (1975), Wartości i wzory kultury. Rozważania socjologa, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a825339a-2bd6-49e4-a3e9-42e2baa5dbc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.