PL EN


2014 | 203 | 68-78
Article title

Statystyczna analiza nośników energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The Market of Renewable Energy Sources in Poland - Statistical Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The ongoing, dynamic development of civilization is associated with the growing demand for energy. The use of traditional energy sources such as coal, oil and natural gas is not only associated with an increase in environmental pollution, but also causes the depletion of natural resources. Renewable sources of energy are an alternative to non-renewable energy sources such as fossil fuels. The energy from renewable sources in Poland includes the energy from direct using solar radiation, wind, geothermal stores (from the inside of the earth), water and energy generated from solid biomass, biogas and liquid biofuels. The main objective of this article is to assess the changes occurring in the market of renewable energy in Poland. The changes in the structure of obtaining energy from renewable sources in Poland will be discussed and the linear ordering of countries according to the proportion of energy from renewable sources in total electricity production will be conducted on the basis of available data. The paper presents also the structure of production of electricity from renewable energy sources in Poland compared to other European Union countries.
Year
Volume
203
Pages
68-78
Physical description
Contributors
References
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz.U. UE L 09.140.16.
  • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989): Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
  • Portal Urzędu Regulacji Energetyki: http://www.ure.gov.pl/portal/pl.
  • Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, w dniu 2 grudnia 2011 r. przyjęty przez Radę Ministrów.
  • Walesiak M. (2005): Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Wydawnictwo AE, Kraków.
  • Walesiak M. (2006): Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wyd. drugie rozszerzone. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław.
  • Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl.
  • Witryna internetowa Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej: http://www.pigeo.org.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a82559c6-9d80-48b5-8f70-670a00780b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.