PL EN


2019 | 2(52) | 33-50
Article title

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej a unijna władza ustawodawcza. Wybrane zagadnienia

Authors
Title variants
EN
Foreign policy of the European Union and Union’s legislative power. Selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu pozostaje rekonstrukcja normatywnych powiązań unijnej władzy ustawodawczej ze sferą polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Prezentowane analizy koncentrują się wokół wybranych zagadnień prawnych wskazanego problemu. Zgodnie z przyjętą hipotezą, mimo że zakres prawnych powiązań instytucji ustawodawczych UE ze sferą polityki zagranicznej Unii jest szeroki, instytucje te w ramach wskazanej polityki jedynie w ograniczonym zakresie realizują definiowaną traktatowo funkcję ustawodawczą rozumianą jako stanowienie prawa w ramach szczególnego (cechowanego określonym standardem transparentności i legitymacji demokratycznej) ustalonego traktatowo trybu. Weryfikacja hipotezy oparta została o metodę dogmatyczno-prawną i wymaga poczynienia ustaleń w zakresie natury unijnej polityki zagranicznej, identyfikacji instytucji (organów) i funkcji ustawodawczych UE oraz ich prawnych powiązań ze wskazaną polityką Unii.
EN
The aim of this article is to reconstruct links between Union’s legislative power and foreign policy of the European Union. Presented analysis focuses on legal aspects of that issue. The hypothesis of the article assumes that even though the range of legal links between EU’s legislative institutions and the realm of Union’s foreign policy is wide, these institutions within the policy in question only to a limited extent perform legislative function as defined by treaties and understood as law-making in accordance with particular (marked with certain standard of transparency and democratic legitimization) treaty procedure. The verification of this hypothesis is based on a dogmatic-legal method and requires the analysis concerning the nature of Union’s foreign policy, the identification of Union’s legislative institutions (organs) and functions and the legal links between them and the Union’s foreign policy.
Year
Issue
Pages
33-50
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • BANASZAK Bogusław (2012), Prawo konstytucyjne, Warszawa
 • BARCZ Jan (2010), Unia Europejska na rozstajach: Traktat z Lizbony: dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej, Warszawa
 • BAZYLIŃSKA-NAGLER Justyna (2015), Procedury legislacyjne – podstawowy tryb decyzyjny Unii Europejskiej, w: Galster J., Szczerba-Zawada A. (2015, red.), Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Warszawa
 • BAST Jürgen (2012), New Categories of Acts after the Lisbon Reform: Dynamics of Parliamentarization in EU Law, "Common Market Law Review”, nr 49/2012
 • Von BOGDANDY Armin (2003) (red.), Europäisches Verfassungsrecht. Theoretische und dogmatische Grundzüge, Berlin, Heidelberg
 • Von BOGDANDY Armin, BAST Jürgen (2009) (red.), Principles of European Constitutional Law, Oxford
 • CALABRESI Steven G., BADY Kyle (2010), Is the separation of powers exportable?, “Harvard Journal of Law and Public Policy”, Vol. 33, Number 1 – Winter 2010
 • CONWAY Gerard (2011), Recovering a Separation of Powers in the European Union, “European Law Journal”, Vol. 17, No. 3, May 2011
 • CRAIG Paul (2004), European Governance: Executive and Administrative Powers under the New Constitutional Settlement, w: Weiler J.H.H., Eisgruber C. (2004) (red.), Altneuland: The EU Constitution in a Contextual Perspective, Jean Monnet Working Paper 5/04
 • DECYZJA 2010/427/UE Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Dz.Urz. UE L 201 z 03.08.2010
 • DOLIWA-KLEPACKA Anna (2014), Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej, Warszawa-Białystok
 • DUBOWSKI Tomasz (2017), Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Białystok
 • Van ELSUWEGE Peter (2010), EU External Action after the Collapse of the Pillar Structure: in Search of a New Balance between Delimitation and Consistency, „Common Market law Review”, nr 47/2010
 • ERKELENS Leendert, BLOCKMANS Steven (2012), Setting up the European External Action Service: An institutional act of balance, CLEER Working Papers 2012/1
 • FRASER Cameron (2012), Introduction to European Foreign Policy, Abingdon, Oxon
 • GARLICKI Leszek (2014), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa
 • GAUTTIER Pascal (2004), Horizontal Coherence and the External Competences of the European Union, “European Law Journal”, Vol. 10, No. 1
 • GRZESZCZAK Robert (2011a), Władza ustawodawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa
 • GRZESZCZAK Robert (2011b), W poszukiwaniu locus władzy wykonawczej w Unii Europejskiej, „Nowa Politologia”, wyd. internetowe http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/w-poszukiwaniu-locus-wladzy-wykonawczej-w-unii-europejskiej (10.09.2018)
 • GRZESZCZAK Robert (2013), Globalna Rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa – od słów do rzeczywistości (Global Role of Europe and Common Foreign and Security Policy – from words to reality), Zeszyty Natolińskie, Zeszyt 54, Warszawa
 • GRZESZCZAK Robert (2015), Model procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej, w: Brzozowski W., Krzywoń A. (2015, red.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Warszawa
 • HERMA Cezary (2008), Reforma systemu aktów prawa pochodnego UE w Traktacie z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 5/2008
 • HOFFMANN Stanley (1966), Obstinate or Obsolete: The Fate of the Nation-State and Case of Western Europe, „Daedalus”, Vol. 95, No. 3 (Summer, 1966)
 • KENIG-WITKOWSKA Maria M. (2015, red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa
 • KEUKELEIRE Stephan, DELREUX Tom (2014), The Foreign Policy of the European Union, Basingstoke
 • KUCIŃSKI Jerzy (2003), Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
 • LENAERTS Koen (1991), Some Reflections on the Separation of Powers in the European Community, „Common Market Law Review”, nr 28/1991
 • LENAERTS Koen, VAN NUFFEL Piet (2011), European Union Law, London
 • ŁOŚ-NOWAK Teresa (2011) (red.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa
 • MICHAŁOWSKA-GORYWODA Krystyna (2002), Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa
 • MÖLLERS Christoph (2013), The Three Branches. A Comparative Model of Separation of Powers, Oxford
 • POBOŻY Monika (2014), Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa
 • REYNAERT Vicky (2012), The European Union’s Foreign Policy since the Treaty of Lisbon: The Difficult Quest for More Consistency and Coherence, „The Hague Journal of Diplomacy” vol. 7, issue 2
 • SCHÜTZE Robert (2006), Sharpening the Separation of Powers through a Hierarchy of Norms? Reflections on the Draft Constitutional Treaty’s regime for legislative and executive law-making, EIPA Working Paper 2005/W/01
 • SZCZERBA-ZAWADA Aleksandra (2013a), Funkcje Rady Europejskiej w sferze unijnej władzy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(114)/2013
 • SZCZERBA-ZAWADA Aleksandra (2013b), Unia Europejska jako podmiot władzy ponadpaństwowej, w: Galster J. (2013) (red.), Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych, Toruń
 • SZCZERBA-ZAWADA Aleksandra (2013c), Działania zewnętrzne Unii Europejskiej, w: Galster J. (2013) (red.), Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych, Toruń
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016), Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016), Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016
 • TRAKTAT (2008) z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007
 • Van VOOREN Bart (2010), A legal-institutional perspective on the European External Action Service, CLEER Working Papers 2010/7
 • Van VOOREN Bart., WESSEL Ramses A. (2014), EU External Relations Law. Text, Cases and Materials, Cambridge
 • WRÓBEL Andrzej (2010) (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom III z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa
 • WYROK TS (1977) z dnia 5 maja 1977 r. w sprawie 101/76, Koninklijke Scholten Honig NV przeciwko Radzie i Komisji Wspólnot Europejskich, ECLI:EU:C:1977:70
 • ZIĘBA Ryszard (2004) (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń
 • ZILLER Jacques (2008), Separation of Powers in the European Union’s Intertwined System of Government. A Treaty based analysis for the use of political scientists and constitutional lawyers, „Il Politico”, anno LXXIII, no. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a828ad76-90bb-4b59-a089-51656a8d2572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.