PL EN


2014 | 9 | 193-217
Article title

Equal or Not? On the Material Aspect of Equality of European Parliament Elections in Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article focuses on the issue of equality of elections, in the context of the 2014 European Parliament election in Poland. Most often the definition of principles of elections’ equality comes down to emphasizing its two aspects: the formal one and the material one. The first of them refers to guaranteeing each person with the active voting right the same number of votes. The material aspect of the equality principle is connected with striving to guarantee the same “voting power” to the election participants. Most briefly, it means that a given number of people elect as many representatives as another group with the same numerical strength. The main aim of this article is focus on the material aspect of implementing the principle of equality in EP elections. In the article will be emphasized three issues decisive for the specific features of the electoral system (electoral districts, election threshold and electoral formula), at the same time influencing the range of implementation of the material equality of elections. General findings will be confronted with empirical data, which will allow to formulate conclusions about the degree to which the European Parliament election conducted in Poland on 25th May 2014 met the principle of material equality.
Contributors
 • University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • Adamiec D., Wąsowicz R. (2014), Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Nowe regulacje, debaty, kampania informacyjna, „Informacja OIDE”, Nr 02, Warszawa: Kancelaria Sejmu, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/informacja_oide/inofrmacja_oide_2.pdf (17.08.2014).
 • Antoszewski A., Herbut R. (2001), Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk: Arche.
 • Antoszewski A., Herbut R. (2006), Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dahl R. A., Lindblom Ch. E. (1953), Politics, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economic Systems Resolved into Basic Social Processes, New York: Harper.
 • Dalton R. J., Scarrow S. E., Cain B. E. (2004), Advanced Democracies and the New Politics, „Journal of Democracy”, vol. 15 (1).
 • Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (2002/772/WE, Euratom), (2002), Official Journal L 283 z 21października 2002 r.
 • Domagała M. (2010), Zarys organizacji i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, [in:] R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, Katowice: REMAR.
 • Domagała M., Iwanek J. (2013), Regionalne i lokalne ustroje polityczne, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, tom 10.
 • Domagała M., Iwanek J. (2014), Regionalne i lokalne ustroje polityczne. Część II, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, tom 12.
 • Dydak E. (2003), Wybory do Parlamentu Europejskiego, zasady i wyniki głosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Fiszer J. M. (2005), Parlament Europejski – geneza i rozwój, działalność, struktura oraz znaczenie dla procesów integracyjnych w Europie, [in:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (eds.), Eurowybory 2004. Kandydaci i programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Galster J., Knade-Plaskacz A. (2010), Wpływ Traktatu z Lizbony na pozycję Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy”, nr 5(100).
 • Glajcar R. (2010), System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce, [in:] R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, Katowice: REMAR.
 • Glajcar R., Okrzesik J., Wojtasik W. (2006), Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów.
 • Hix S. (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jaskiernia J. (1992), Zasada równości w prawie wyborczym USA, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i Raport wyjaśniający. Przyjęty przez Komisję Wenecką na 52. Sesji (Wenecja, 18-19 październik 2002 r.), http://pkw.gov.pl/g2/i/69/15/69153/Kodeks_Dobrej_Praktyki_w_Sprawach_Wyborczych.pdf (8.08.2014).
 • Kryszeń G. (2007), Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok: Temida2.
 • Kubin T. (2007), Zagadnienie „deficytu demokracji” w Unii Europejskiej. Część II: Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich, „Studia Europejskie”, nr 2(42).
 • Lijphart A. (1999), Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven and London: Yale University Press.
 • Michalak B. (2010), Uwagi do struktury okręgów wyborczych w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1780/Uwagi%20do%20okr%C4%99g%C3%B3w%20w%20wyborach%20do%20PE.pdf?sequence=1 (11.08.2014).
 • Oficjalny portal Unii Europejskiej, http://europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm (11.08.2014).
 • Państwowa Komisja Wyborcza, http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/ (30.07.2014).
 • Szymanek J. (2005), Współczesne rozumienie pojęcia reprezentacji politycznej (zarys problemu), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVII, z. 2.
 • Szymanek J. (2013), Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Pytania do dyskusji (wersja robocza referatu), II Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych „System polityczny – od nowoczesnej do ponowoczesnej rzeczywistości polityki”, Trzebnica, 20-21 maja 2013.
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326 z 26 października 2012 r.
 • Uziębło P. (2013), Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wojtasik W. (2011), Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej, „Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania”, no. 2
 • Wojtasik W. (2012), Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojtasik W. (2013), Functions of Elections in Democratic Systems, „Political Preferences”, vol. 4.
 • Żukowski A. (1999), Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a82a95ad-ca0d-45eb-b5f5-e62150868e2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.